Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Constructing Mini K T Wair At Samsherpur Tal Akole Dist Ahmednagar

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ±ÉPÉÖ{ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äúʴɦÉÉMÉ ------------------------------------------------------------------------ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉxÉÉä]õÒºÉ ºÉxÉ- 2019-20 +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ±ÉPÉÖ{ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ʴɦÉÉMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ{ÉÉZÉ®ú EòÉä {É ¤ÉÆvÉÉ®úÉ ºÉ¨É¶Éä®ú{ÉÚ®ú ʶɴÉnù®úÉ MÉ]õ xÉÆ 40/1 ´Éú 41 ªÉÉ EòɨÉÉSªÉÉÊxÉÊ´ÉnùÉOÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ / ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùEòbä÷ xÉÉånùhÉÒZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉiªÉÉxÉÉånùhÉÒEÞòiÉEÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÖ÷xÉ<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉEòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú ¤É-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉnùÉäxÉʱɡòÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. -: ÊxÉÊ´ÉnùÉ +ɴɶªÉEòEòÉMÉnù{ÉjÉä / ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É +]õÒ /¶ÉiÉÔ :- 1. ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùEòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ 2. VÉÒ.BºÉ.]õÒ.õ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ´É {ÉìxÉEòÉbÇ÷. 3. ¶ÉɺÉxÉÊxÉhÉǪÉGÆò.¤ÉÒb÷ÒVÉÒ 2016/|É.GÆò.2/<¨ÉÉ 2 Ênù.12/2/2016 +x´ÉªÉä,|ÉÉ{iÉÊxɨxÉiɨÉÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉnäùEòÉ®úÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉEòɨÉÉSªÉÉÊEò¨ÉiÉÒ{ÉäIÉÉ 10 %{ɪÉÈiÉEò¨ÉÒnù®úÉÆSÉÉ +ºÉä±ÉiÉ®ú `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉÊEò¨ÉiÉÒSªÉÉ 1 %B´ÉføªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ(DD) {É®ú¡òÉì̈ ÉÇxºÉʺÉCªÉÖ®úÒ]õÒ ¨½þhÉÚxÉ =nùÉ. 1 %iÉä 10 %Eò¨ÉÒnù®ú- 1 %®úCEò¨É. 4. |ÉÉ{iÉÊxɨxÉiɨÉÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉnäùEòÉ®úÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉEòɨÉÉSªÉÉËEò¨ÉiÉÒ{ÉäIÉÉ 10% {ÉäIÉÉVÉɺiÉnù®úÉxÉäEò¨ÉÒ +ºÉä±ÉiÉ®únäùEòÉ®ú 10% {ÉäIÉÉVÉä́ ÉføªÉÉVÉɺiÉnù®úÉxÉäEò¨ÉÒ +ɽäþ iÉä́ ÉføªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ ´É ´É®úÒ±É ¤ÉɤÉÒ |ɨÉÉhÉä ªÉähÉÉ-ªÉÉ ®úCEò¨ÉäºÉ½þ BEòÊjÉiÉ(DD)ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉʱɡòÉ¡òÉGò¨ÉÉÆEò 2 ¨ÉvªÉä +{ɱÉÉäb÷úEò®úÉ´ÉÉ.(=nùÉ. 14 % Eò¨ÉÒnù®ú– 10% {ɪÉÈiÉEòÊ®úiÉÉ 1% ´É (14 % – 10%)= 4% +ºÉäBEÚòhÉ 5%. iɺÉäSÉnäùEòÉ®ú 15% {ÉäIÉÒEò¨ÉÒnù®úÉSÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ =´ÉÇÊ®úiÉ ®úEò¨ÉäºÉÉ`öÒnùÉäxÉ {É]õÒxÉä ®úCEò¨Éb÷Òb÷Ò ´nùÉ®äú ºÉÉnù®úEò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. ( =nùÉ. 19%Eò¨ÉÒnù®ú (19-15=4%EòÊ®úiÉÉ (4×2 = 8%)+ºÉäBEÚòhÉ(1+5+× 8 = 14%) ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú |ÉlɨÉxªÉÚxÉiɨÉnäùEòÉ®ú ºÉÉnù®úEò®úhÉÉ-ªÉÉ 1 ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉxÉäAdditional Performance Security Deposit +É`öÊnù´ÉºÉÉSªÉÉ +ÉiÉb÷Òb÷ÒºÉƤÉÆÊvÉiÉEòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ½þÒ +É`öÊnù´ÉºÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ EòÉ®úhÉɺÉÉ`öÒʶÉlÉÒ±É +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 5. +. DDÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhÉÉ-ªÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´Éä +ºÉÉ´ÉÉ. ¤É.DDºÉ®úEòÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉËEò´ÉÉ ¶Éäb÷ªÉÖ±b÷ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉEòÉfø±Éä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. Eò.DDSÉÒ ¨ÉÖnùiÉEòɨÉÉSÉÉ nùÉä¹É nùÉʪÉi´ÉEòɱÉÉ´ÉvÉÒ ºÉÆ{Éä{ɪÉÈiÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. <. DDʺɱɤÉÆnùʱɡòÉ¡òªÉɨÉvÉxÉÚEÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEÞòiÉÒSªÉÉÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ8Ênù´ÉºÉÉiÉEòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ʱɡòÉ¡òªÉÉ´É®úEòɨÉÉSÉäxÉÉ´É ´É ÊxÉÊ´ÉnùɺÉÚSÉxÉÉGò¨ÉÉÆEò ʱÉʽþhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. ¡ò.DD¤ÉÄEäòSÉÉMICR´ÉIFCSEòÉäb÷ xÉƤɮú +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 6. ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉxÉä10 ]õCEäòËEò´ÉÉiªÉÉ{ÉäIÉÉVÉɺiÉEò¨ÉÒnù®úÉSÉÒÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®ú±ªÉÉºÉ <iÉCªÉÉEò¨ÉÒnù®úÉxÉäEòɨÉÉSÉÉnùVÉÉÇ ªÉÉäMªÉ ®úÉJÉÚxÉEòɨÉEòºÉä {ÉÚhÉÇEò®úhÉÉ®ú ªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ ºÉʴɺiÉ®ú ±ÉäJÉÒ JÉÖ±ÉɺÉÉ º´ÉÉIÉ®úҺɽþ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ {ÉÉSÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ ºÉÉnù®úEò®É´ÉÉ. 7. {ÉÉjÉÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉSÉÉʱɡòÉ¡òÉGò.2 =PÉb÷hªÉÉSÉÉÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ä̀öEäònùÉ®úɺÉ<Ç-]åõb÷®ú |ÉhÉɱÉÒ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ<Ç̈ Éä±ÉuùÉ®äú Eò³ýʴɱÉä VÉÉ<DZÉ. ʱɡòÉ¡òÉGò.2 =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉPÉÖkɨÉÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉxÉä +ɴɶªÉEòiªÉÉEòÉMÉnù{ÉjÉÉSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉEò®úhÉäEòɨÉÒ iÉÉiEòɳý EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÚxÉ15Ênù´ÉºÉÉÆSÉä +ÉÆiÉEò®úÉ®úxÉɨÉÉEò®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É ªÉɤÉɤÉiÉEòɪÉÉDZɪÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉɽþÒ º´ÉiÉÆjÉ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò±ÉÉVÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®úÊxÉÊ´Énäù ¤ÉɤÉiÉEòɪÉÉDZɪÉPÉä<Ç±É iÉÉäÊxÉhÉǪÉÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 8. ¦ÉÉ´É´ÉÉfø ¡ò®úEò ºÉnù®úEòɨÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. 9. EòɨÉÉSÉä ºÉÖ®úIÉÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ2 ]õCEäòSÉÉ vÉxÉÉEò¹ÉÇ ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ´É Ê´ÉkÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ,ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ªÉÉÆSÉäxÉÉ´Éä ¨ÉÖnùiÉÒiÉEòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ºÉÉnù®úEò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ.iɺÉäSÉ =´ÉÇÊ®úiÉ 2 ]õCEäò ®úCEò¨É |ÉlɨÉnäùªÉEòɨÉvÉÖxÉEò{ÉÉiÉEò®úhÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 10. ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ +ÉÌlÉEò ±É¡òÉ¡òÉ =PÉb÷±ÉäxÉÆiÉ®ú{ÉÆvÉ®úÉÊnù´ÉºÉÉSÉä +ÉiÉ ºÉ¤É³ý EòÉ®úhÉÉʶɴÉɪÉEò®úÉ®úxÉɨÉÉ,ºÉÖ®úIÉÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É,+]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¨ÉÉxªÉ +ºÉ±ÉäSÉä

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.