Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Built Operate Transfer (b.o.t.) Project In S No. 570 At Padmashri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil, Primary School Buiding And Commercial Complex At. Loni Kh. Tal. Rahata Dist. Ahmednagar

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Én +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ù ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ 2019-20 ÊVÉ.{É.ºÉÉ.¤ÉÉ.=kÉ®ú ʴɦÉÉMÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ½þä JÉɱÉÒ xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉÉSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùEòbä÷/ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbä÷ xÉÉånùhÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ä̀öEäònùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ +lÉ´ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉEòɺÉEòÉEòbÚ÷xÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú ¤ÉÉÆvÉÉ- ´ÉÉ{É®úÉ -½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò®úÉ (¤ÉÒ.+Éä.]õÒ. ){ÉÉiɳýÒ´É®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. +.xÉÆ EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ ¯û{ɪÉä (±ÉIÉ) ʤÉb÷ ºÉäCªÉÖ®úÒ]õÒ ®úCEò¨É (±ÉIÉ) {É®ú¡òÉì®ú¨ÉxºÉ ºÉäCªÉÖ®úÒ]õÒ ®úCEò¨É(±ÉIÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ÊEò¨ÉÆiÉ (¯û{ɪÉä) EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 1 ¤ÉÉÆvÉÉ ´ÉÉ{É®úÉ ´É ½þºiÉÆÉiÉ®úÒiÉ Eò®úÉ |ÉEò±{É (¤ÉÒ.+Éä.]õÒ. ) ¨ÉÉèVÉä ±ÉÉähÉÒ JÉÖú iÉÉ.®úɽþÉiÉÉ ÊVÉ.+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ªÉälÉÒ±É ÊVÉ.{É. |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳäýSÉÉ ¦ÉÖJÉÆb÷ Gò.570 ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ iÉi´ÉÉ´É®ú Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhÉä.(¶ÉɳýÉ ´É ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò MÉɳäý ¤ÉÉÆvÉhÉä) 877.625 4.388 42.03 3000 + VÉÒ.BºÉ.]õÒ 540= 3540. 24¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ vɯûxÉ) 1. ¦ÉÚJÉÆb÷ Ê`öEòÉhÉ :- ±ÉÉähÉÒ JÉÖ. ú iÉÉ.®úɽþÉiÉÉ 2. ¦ÉÚJÉÆb÷ÉSÉä BEÚòhÉ IÉäjÉ¡ò³ý :- 2 ½äþ.48 +É®ú. 3. ÊVÉ.{É. ¶ÉɳäýSªÉÉ ºlÉÉxÉÉSÉä IÉäjÉ¡ò³ý :- 1600.54 SÉÉè.¨ÉÒ. 4. ´ÉÉÊhÉVªÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉä IÉäjÉ¡ò³ý :- 2228.26 SÉÉè.¨ÉÒ. 5. ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEÞòiÉÒSÉÉ ÊxÉEò¹É :- ¶ÉɳýÉ JÉÉ䱪ÉÉ, º´ÉSUôiÉÉMÉÞ½, ºÉÆ®úIÉhÉ Ë¦ÉiÉ, ®úºiÉäþ ´É ºÉ´ÉÇ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòɨÉä Eò¯ûxÉ näùhÉä +ÉÊhÉ iªÉÉ ¤Énù±ªÉÉiÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉÊhÉVªÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉ{ÉèEòÒ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ SÉ]õ<ÇIÉäjÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉEòɺÉEòÉºÉ |ÉÉvÉÉxªÉ Ênù±Éä VÉÉ<Ç±É ´É iªÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6. ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEÞòiÉÒSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ´É ´Éä³ý :- 8/11/2019 iÉä 02/12/2019 nÖù{ÉÉ®úÒ 15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 7. ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ :- 03/12/2019 ºÉEòɳýÒ 15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 8. ÊxÉÊ´ÉnùÉ {ÉÚ́ ÉÇ ¤Éè`öEò :- Ênù. 19/11/2019 nÖù{ÉÉ®úÒ 1.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ¨ÉÉ.+ÊiÉ.¨É.EòÉ.+.ªÉÉÆSÉä nùɱÉxÉÉiÉ. 9. ä̀ öEäònùÉ®ú /Ê´ÉEòɺÉEòÉxÉä ¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ÊEò¨ÉÉxÉ ¯û. 410 ±ÉIÉ (4.10 EòÉä]õÒ) ®úCEò¨ÉäSÉÒ +ÉÌlÉEò =±ÉÉføÉ±É Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. 10. ̀ ä öEäònùÉ®úɺÉ/ Ê´ÉEòɺÉEòÉºÉ ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉÉ {ÉÖ®äúºÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ºÉÚxÉ, ¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 265 ±ÉIÉ (2.65 EòÉä]õÒ) ®úCEò¨ÉäSÉÒ ªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ EòɨÉä {ÉÚhÉÇ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ËEò´ÉÉ MÉiÉ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 2000 SÉÉè.¨ÉÒ. IÉäjÉ¡ò³ýÉSÉä ªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eäò±Éä±Éä +ºÉÉ´Éä. 11. ¤ÉÒb÷ Eò{ÉìºÉÒ]õÒSÉÉ {ÉÉjÉiÉäSÉÉ ÊxÉEò¹É Ê´ÉEòɺÉEòÉxÉä {ÉÚhÉÇ Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 12. {ÉÚhÉÇ Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉÉÆSÉÉ nùÉJɱÉÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ nùVÉÉÇSªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉä º´ÉÉIÉ®úҺɽþ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É. ´É ´É®úÒ±É |ÉEòÉ®äú JÉÉVÉMÉÒ EòɨÉä {ÉÚhÉÇ Eäò±ªÉɤÉɤÉiÉ xÉɨÉÉÆÊEòiÉ ´ÉɺiÉÖʴɶÉÉ®únù ºlÉÉ{ÉiªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ nùÉJɱÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É. 13. ̀ ä öEäònùÉ®ú/ Ê´ÉEòɺÉEòÉSÉÉ xÉä]õ ´ÉlÉÇ ¯û. 424 ±ÉIÉ ®úCEò¨Éä{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺÉÉ´ÉÉ. 14. Ê´ÉEòɺÉEòÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÒ±É iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ¯û. 212 ±ÉIÉ ®úCEò¨Éä{ÉäIÉÉ ´Éä]äõb÷ xÉä]õ Eìò¶É +ìCªÉÖ®úþ±É xɺÉÉ´ÉÉ. 15. ̀ ä öEäònùÉ®ú/ Ê´ÉEòɺÉEòÉxÉä JÉɱÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 1.+ÉÌlÉEò IɨÉiÉÉ {ÉÞ¹`öªÉlÉÇ xÉ¡òÉ –iÉÉä]õÉ ±ÉäJÉÉ {ÉjÉEò 2.¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇSÉÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉÉSÉÉ ºÉxÉnùÒ ±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É ªÉÉÆSÉä º´ÉÉIÉ®úÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ 3.ºÉnù®ú EòÉ¨É Eò®úhªÉÉºÉ {ÉÖ®äúºÉä ¦ÉÉÆb÷´É±É +ºÉ±Éä¤ÉɤÉiÉSÉä ±ÉäJÉÒ {ÉÖ®úÉ´Éä. 4.ʴɽþÒiÉ ´Éä³äýiÉ ºÉnù®ú EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ IɨÉiÉäxÉä Eò®úhÉÉ®ú +ºÉ±Éä¤ÉɤÉiÉSÉä {ÉÞ¹`ölÉÇ JÉɱÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒiÉ. 1.EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉäSÉÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ +É®úÉJÉb÷É. 2.EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒ <Ç. 3.={ɱɤvÉ +nùªÉÉ´ÉiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý <. ªÉÉÆSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ. 4.EòɨÉÉSÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ –ÊxɪÉÆjÉhÉ {ÉvnùiÉÒ <. 16. EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ Eò

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.