Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Improvement To Shirur Rural Kardelwadi Dhoksangvi Pimpari Dumala Road Mdr 115 Km 0/00 To 11/00 Tal. Shirur Dist.pune

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

PUBLIC WORKS DEPARTMENT PUBLIC WORKS REGION, PUNE PUBLIC WORKS CIRCLE, PUNE PUBLIC WORKS DIVISION (EAST), PUNE B-1 TENDER PAPERS e-tender FOR THE WORK OF Improvement to Shirur Rural Kardelwadi Dhoksangvi Pimpari Dumala road MDR 115 Km 0/00 to 11/00 Tal. Shirur, Dist.Pune Estimated Amount : Rs. 1,68,41,369/- /--/- Security Deposit : Rs. 1,68,500/- Earnest Money : Rs. 1,50,000/- Tender Notice No. (e-tender) 2019-2020 1 Dy.Ex.Engr. Signature of Contractor No. of Corrections Executive Engineer I N D EX Name of Work Improvement to Shirur Rural Kardelwadi Dhoksangvi Pimpari Dumala road MDR 115 Km 0/00 to 11/00 Tal. Shirur, Dist.Pune Sr.No. Description Page Nos. From TO 1 Disclaimer 1 1 2 Brief / Detailed Tender Notice, Earnest Money etc. 2 6 3 i) ii) iii) E- Tendering Procedures 7 42 Model Form of Bank Guarantee Bond 43 44 Declaration of Contractor 45 45 4 General Description and Scope of work 46 46 5 Printed 'B-1' Agreement Form 47 82 6 Schedule 'A' 83 83 7 Additional Conditions for Materials 84 87 8 Price Variation Clause 88 91 9 Additional General Conditions and i) Specifications and Additional General Specifications for Hot Mix Asphaltic Works 92 139 ii) General Guidelines for Waterproofing Work 140 178 10 Schedule 'B' 179 210 11 Detailed Itemwise Specifications- 211 216 12 Registers to be maintained 217 179 13 Drawings 180 219 Issued to : Registered in Class : Valid upto : On dated D.R. No. : Dated : Divisional Accounts Officer (Grade-I) 2 Dy.Ex.Engr. Signature of Contractor No. of Corrections Executive Engineer EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ({ÉÚ́ ÉÇ) ʴɦÉÉMÉ, {ÉÖhÉä ‘¤ÉÒ’ ¤É®ìúEò, ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ <¨ÉÉ®úiÉ {ÉÊ®úºÉ®ú, Eìò¨{É, {ÉÖhÉä 411 001 email – eastpune.ee@mahapwd.com Phone : (020)-26122457 VÉÉ.Gò.ºÉÉ.¤ÉÉÆ.({ÉÚ).Ê´É./±ÉäJÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/5348/2019 ÊnùxÉÉÆEò - 03/08 / 2019 |ÉÊiÉ, ¨ÉÉ. ºÉ½þɪªÉEò ºÉÆSÉɱÉEò, (VÉÉʽþ®úÉiÉ), ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ¨É½þɺÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ, xÉÊ´ÉxÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ <¨ÉÉ®úiÉ, 17 ´ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉɺɨÉÉä®ú, ¨ÉÖƤÉ<Ç-400032. Ê´É¹ÉªÉ :-<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò-16 ºÉxÉ 2019-2020(+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ल ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhÉä ¤ÉɤÉiÉ.. ¨É½þÉänùªÉ,   ..( )  .<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò-16 ºÉxÉ 2019- 2020(+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ)ÊxÉÊ´ÉnùÉ SªÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉ½þÉ ´É <ÆOÉVÉÒiÉ ú |ÉiÉÒiÉ VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä VÉɺiÉÒ JÉ{É +ºÉ±É䱪ÉÉ nèùÊxÉEò ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉɨÉvªÉä BEò ´Éä³ý |ÉʺÉvnùÒºÉÉ ö̀Ò {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä¤ÉɤÉiÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ. 1) EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ({ÉÚ́ ÉÇ) ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ <¨ÉÉ®úiÉ +É´ÉÉ®ú, ¤ÉÒ - ¤Éì®úEò {ÉÖhÉä – 1 2) VÉÉʽþ®úÉiÉ ¤ÉÒ±É {ÉÉ ö̀Ê´ÉhªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ : ´É®úÒ±É |ɨÉÉhÉä. 3) VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉvnùÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò : .13.08.2019. 4) |ÉʺÉvnùÒSÉÒ {ÉÉiɳýÒ ´É ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉ : 1) ®úÉVªÉ {ÉÉiɳýÒ ´É®úÒ±É ¨É®úÉ`öÒ  ह 2) ! <ÆOÉVÉÒ nèùÊxÉEò ´É ह 3) ÊVɱ½þÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉɨÉvªÉä. ºÉÉä¤ÉiÉ –<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.-16 ºÉxÉ 2019- 2020 (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ल ÊxÉÊ´ÉnùÉ SªÉÉ iÉÒxÉ |ÉiÉÒiÉ ¨É®úÉ ö̀ÒiÉ nùÉäxÉ |ÉiÉ <ÆOÉVÉÒiÉ +É{ɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÖ EòɪÉÇEòÉ®úÒ , ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ({ÉÚ́ ÉÇ) ʴɦÉÉMÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.