Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Construction Of Internal Road At Dhakne In Taluka Shahapur, District Thane. (under Gram Vikas Programme 2018-19)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

अ. . कामाचे नांव अंदािजत कमत इसारा र कम काम पणू कर याची कालमय दा िनिवदा नमनुा कार को-या िनिवदा नमनुा कमत वग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 शहापरु तालु यातील साठगांव िशलो र येिथल कातकरीवाडी येथे मंगल काय लय बांधणे. (ठ करबा पा आिदवासी व ती सधुारणा योजना) 6,16,163/- 7000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 2 मरुबाड तालु यातील मोहरईपाडा कातकरीवाडी र याचे िसमट कािँ टीकरण करणे. (ठ करबा पा आिदवासी व ती सधुारणा योजना) 6,59,944/- 7000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 3 मरुबाड तालु यातील माजगांव येिथल कातकरीवाडी येथे अंतगत र ता िसमट कािँ टीकरण करणे. (ठ करबा पा आिदवासी व ती सधुारणा योजना) 6,61,769/- 7000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 4 शहापरु तालु यातील सापगांव येथे अंतगत र यावर संर क भत बांधणे. (2515 ाम िवकास काय म) 8,69,678/- 9000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 5 शहापरु तालु यातील मौजे कासगांव येथे गणेशपाडा अंतगत सभामंडप बांधणे. (2515 ाम िवकास काय म) 8,78,493/- 9000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 6 शहापरु तालु यातील ढाकणे येिथल अंतगत र ता पे हर लॉकने तयार करणे. (2515 ाम िवकास काय म) 8,85,851/- 9000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब ई-िनिवदा उघड याची तारीख व वेळ :- 1 2 3 4 5 प यवहाराकिरता संपक कायकारी अिभयंता यांचे काय लय, सा.बां.िवभाग .2, ठाणे टेशन रोड, ठाणे (प चम) (फोन नं.022-25361393) जा. .साबािव .2 ठाणे/ई-िनिवदा/2019-20/5734 कायकारी अिभयंता यांचे काय लय सा.बां. िवभाग . 2 ठाणे कायकारी अिभयंता, सा.बां. आवार टेशन रोड, ठाणे - 400 601. सा.बां.िवभाग .2, ठाणे. दरु वनी / फॅ स मांक : 022-25361393. करीता िदनांक :- 07/08/2019 िनिवदाकारांना वर नमदू केले या संकेत थळावर ऑनलाईन देकार भरणे संदभ त व िडिजटल माणप वितरीत कर यासंदभ त काही शंका/अडचणी अस यास यांनी खालील दरु वनी मांकावर संपक साधावा. Toll Free Ph. No.1800 30702232 /Mob No : 8879002344 - Vinayak Agre E- Mail : eproc.maharashtra@gmail.com, cppp-support@nic.in इतर अटी व शत ई-िनिवदा नमु याम ये पहावयास िमळतील. सदर कामांची ई-िनिवदा कोणतेही कारण न देता र कर याचे अिधकार स म अिधकारी यांनी राखनू ठेवलेले आहेत. कायकारी अिभयंता, सा.बां.िवभाग . 2 ठाणे यांचे काय लयात िद.26/08/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता. (श य झा यास) सव पा /इ छुक िनिवदा कारांनी िनिवदाप क डाऊनलोड कर यासाठी व िनवदा ि येत भाग घे यासाठी ई िनिवदा णाली या http://mahatenders.gov.in वर Portal करणे आव यक आहे. िनिवदाकारांनी िनिवदा संदभ त सव द तऐवज ऑनलाईन सादर करणे अिनवाय राहील. वरील कामावरील ई-िनवदा सचुना सावजिनक बांधकाम िवभागा या www.mahapwd.com या इंटरनेटवरील वेबसाईटवर उपल ध आहे. थळ त का.अ.यांनी मंजरू केली आहे. कायकारी अिभयंता, सा.बां. िवभाग .2, ठाणे हे िद. 13/08/2019 ते िद. 22/08/2019 किरता ई-िनिवदा मागिवत आहेत. महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग ई-िनिवदा सचुना मांक 21 सन 2019-20 (न दणीकृत मजरु सहकारी सोसायटी फ त) कायकारी अिभयंता, सा. बां. िवभाग ं .2, ठाणे िज हा ठाणे महारा शासना या सावजिनक बांधकाम खा याकडे यो य या वग तील फ त ठाणे िज हयातील न दणीकृत मजरु सहकारी सोसायटी कडून खालील कामांकिरता ब-1 ई-िनिवदा (ऑनलाईन) मागिवत आहेत. E:\2019-20\E Tender Notice\E Tender Notice No.21 2019-20 (MKSS) 06 Work1

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.