Promotion Banner

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Improvements To Sh 236 Kasarjawala Gategaon Murad Akola Sh-145 Bhoyara Sawargaon Upto Mdr 11 Road, Mdr-13, A) Km.0/00 To 4/00, (portion From Kallam Road To Gategaon) B) Km.5/500 To 10/00, (portion Gategaon To Murud Akola) Tq. And District Latur.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • BidAward Id

  Unregistered BidAwardId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

BOQ Items

ItemQuantityUnitsRateAmount
... more
Improvements to SH-236 Kasarjawala Gategaon Murud Akola SH-145 Bhoyara Sawargaon upto MDR-11 road, MDR-13, A) Km.0/00 to 4/00, (Portion from Kallam road to Gategaon); B) Km.5/500 to 10/00, (Portion : Gategaon to Murud Akola); Tq. and District Latur. TOTAL : PART–A : 4,95,60,764/-
1One Job-49560764
Total Amount ₹ 4.9 Cr
Quoted Amount
Calculate Bid Estimation
-5
×
%
₹ 4.7 Cr
Evaluation Notes How It Works ?

Result

No Result Available
Click here to view all tender results of this authority

Business Providers

No results found

Sorry, no results found!

Business Seekers

No results found

Sorry, no results found!

http://bit.ly/2y8uxEJ
https://bidassist.com/pricing/2?referer=home&utm_source=bas-registered&utm_medium=squarebanner&utm_campaign=eid2021&utm_promo=EID

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¸üÖ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ,ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ,±ÉÉiÉÚ®ú ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¦É´ÉxÉ,®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ SÉÉèEò,xÉÊ´ÉxÉ +ÉèºÉÉ ®úÉäb÷,±ÉÉiÉÚ®ú ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß : 02382/200868 E-mail : latur.ee@mahapwd.com ±òúŒÃÖ : 02382/200147 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò :- ¤É-1 B±É]õÒ+É®ú-15/2020-21 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ,±ÉÉiÉÚ®ú ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÖ÷xÉ JÉɱÉÒ nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ/´ÉMÉÔEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþÉiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÖxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ,ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ±ÉÉiÉÚ® ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 31.03.2021 15.04.2021 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ®úɽþÒ±É. b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 15/03/2021 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Îº´ÉEÞòiÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É ´É Ênù.19.03.2021   .. 1 6     7.04.2021 ®úÉäVÉÒ 15.00 !" #$  %&' ( ), ! + % , )-, ./- , 0 /ह व .. 7 10     08.03.2021 ®úÉäVÉÒ 15.00 !" #$  %&' +' ), ! + 45 67 0 /ह +. Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ EòɨÉ{ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 4 5 6 7 8 1 लातूर िज हयातील लातूर तालुयातील फाळेगाव- शेनगाव-कनगाव-कारेपूर-तळणी-कासारखेडा-कोळपा र याची सधुारणा करणे रामा-248 a) कमी. 188/000 ते 195/00(भाग तालकुा हदद ते खल3ंी) b) कमी 195/00 ते 201/000 (भाग खल3ंी ते तळणी ) c) कमी 207/00 ते 217/00 (भाग तळणी ते पाढंर8 ते तालुका हदद) ता. रेणापरू िज. लातूर 85295101/- 426500/- 3360/- 9 म9हन े ({ÉɴɺÉɳýªÉÉ ºÉ½þ) 489 4 /!7:, : - ह . 2 लातूर िज हयातील लातूर तालूयातील रामा 162 ते गंुफावाडी ;नवळी गंगापरु वासनगावं ते <.रा.मा. 03 (<िजमा-11)र याची सुधारणा करणे a) क.मी .8/00 ते 12/00 (भाग ढाकणी एकुगा?) b) क.मी. 20/00 ते 30/00 (भाग -सावरगाव ते गंगापूर) 56291011/- 281500/- 3360/- 9 म9हन े ({ÉɴɺÉɳýªÉÉ ºÉ½þ) 489 4 /!7:, : - ह . 3 लातूर िज @यातील लातूर तालुयातील रा.मा. 236- कासारजवळा-गातेगांव-मुAड अकोला-रामा-145 ते भोयरा-सावरगांव-<िजमा-11 र याची सुधारणा करणे. (<िजमा-13) a) 0/00 ते 4/00 (भाग कळंब रता गातेगाव) b) 5/500 ते 10/00 (भाग गातेगाव - मुAडअकोला) 51771818/- 259000/- 3360/- 9 म9हन े ({ÉɴɺÉɳýªÉÉ ºÉ½þ) 489 4 /!7:, : - ह . 4 लातूर िज हयातील लातूर तालुयातील <िजमा-4 सागंवी रामा-236 काडगावं मांजर8 सामनगाव Dचकुडा? <िजमा-9 (<िजमा-14) कमी 1/00 ते 12/400 र याची सधुारणा करणे 44768358/- 224000/- 2240/- 12 म9हन े ({ÉɴɺÉɳýªÉÉ ºÉ½þ) 489 4 /!7:, : - ह . 5 लातूर िज हयातील लातूर तालुयातील सारसा-गादवड Eशराळा-बोरगांव-;नवळी-कFड-रा.मा.239 रता.(<िजमा- 6) र याची सुधारणा करणे a) कमी 17/500 ते 20/00 (भाग-बोरगाव ते Gवकास कारखाना) b) कमी 20/00 ते 22/00 (भाग- Gवकास कारखाना ते ;नवळी) 38031666/- 190500/- 2240/- 9 म9हन े ({ÉɴɺÉɳýªÉÉ ºÉ½þ) 489 4 /!7:, : - ह . GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Office of The, Executive Engineer, Public Works Division, Latur E-mail : latur.ee@mahapwd.com Telephone : 02382 / 200868 Fax: 02382 / 200147 Notice No. B-1 LTR- 15 For 2020-2021 E-Tender Online tenders for following Sanctioned works are invited by Executive Engineer, Public Works Division, Latur from the contractors registered with Government of Maharashtra in appropriated class. Tender Documents can be download from web site of http://mahatend

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.
whatsapp chat