Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Independent Engineer Services For Improvement To Murud Roha Kolad Pune Road

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

C:\Users\officepc\Documents\14) NIT Preparation(I.E.)\14) E Tender Notice No.14 2019-20 Annuity notice (Independance Engineer)30-8.docx 1 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ Ê{ÉxÉEòÉäb–402201 nÚù®úv´ÉxÉÒGò¨ÉÉÆEò - (02141)222084 <Ç-¨Éä±É – alibag.ee@mahapwd.com ¡ìòCºÉxÉƤɮú(02141) 225096 VÉÉ.Gò. +Ê´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/5686/2019892029274061501 ÊnùxÉÉÆEò : 28/08/2019 |ÉÊiÉ, ¨ÉÉ. ºÉ½þɪªÉEò ºÉÆSÉɱÉEò, (VÉÉʽþ®úÉiÉ) ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ¨É½þɺÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ, xÉÊ´ÉxÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ <¨ÉÉ®úiÉ, 17 ´ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉɺɨÉÉä®ú, ¨ÉÖƤÉ<Ç-400032. Ê´É¹ÉªÉ : <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.14 ºÉxÉ 2019-20 (º´ÉiÉÆjÉ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉÒ xÉä̈ ÉhÉÖEò Eò®úhÉä.) |ÉʺÉrù Eò®úhÉä ¤ÉɤÉiÉ. (E-Tendering) ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉʴɹɪÉÒ +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. VÉÉʽþ®úÉiÉÒºÉÉ`öÒ Eò¨ÉÒ JÉSÉÇ ªÉähªÉÉ Eò®úÒiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉiÉÒxÉ ºiÉƦÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɺÉƤÉvÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ tÉ´ªÉÉiÉ. iɺÉäSÉ |ÉʺÉÎvnùºÉ Ênù±É䱪ÉÉ ºÉÖSÉxÉäSÉÒ +É®ú.+Éä.ºÉÒ. ´É®úÒ±É <¨Éä±É´É®ú iÉÉiEòɳý |ÉʺÉvnù Eò¯ûxÉ, VÉÉʽþ®úÉiÉÒ |ÉʺÉvnù ZÉɱÉä±ÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉä ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉ ±É´ÉEò®úÉiÉ ±É´ÉEò®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ±É ªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´½þÉ´ÉÒ +¶ÉÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ. 1) EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É : +É®ú.BºÉ.¨ÉÉä®äú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ÷ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ 2) EòÉähÉiªÉÉiÉÉ®úJÉä{ÉÚ́ ÉÔ |ÉʺÉvnùEò®úɴɪÉÉSÉÒ : 12/09/2019 {ÉÚ́ ÉÔ 3) ÊEòiÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉvnùEò®úɴɪÉÉSÉÒ : ÊVɱ½þɺiÉ®ú, ®úÉVªÉºiÉ®ú ´É ®úɹ]ÅõҪɺiÉ®ú 1) ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®úÒ±É – 1 ¨É®úÉ`öÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉɨÉvªÉä 2) ®úÉVªÉºiÉ®úÉ´É®úÒ±É – 2 ¨É®úÉ`öÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉ ´É 1 ˽þnùÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉ 3) ®úɹ]ÅõҪɺiÉ®ú – 2 <ÆOÉVÉÒ, 1 ˽þnùÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉ. (VÉɺiÉÒºÉ VÉɺiÉ JÉ{É +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉɨÉvªÉä. Ê]õ{É – VªÉÉ ÊVɱÁÉiÉÒ±É EòÉ¨É +ɽäþ iªÉÉ ÊVɱÁÉiÉÒ±É wide circulation ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉɺiÉ |ÉʺÉrù ½þÉähÉÉ®úÒ +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ¨É½þk´ÉÉSÉä ´ÉÞkÉ{ÉjÉɨÉvªÉä |ÉʺÉrù Eò®úhÉä.) 4) ÊEòiÉÒ ´Éä³ýÉ VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉvnùEò®úɴɪÉSÉÒ : |ÉiªÉäEòÒ BEò iɺÉäSÉ |ɨÉÉÊhÉiÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉnù®ú EòɨÉÉSªÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ iɺÉäSÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrùÒºÉÉ`öÒ iÉ®úiÉÖnù Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉÆSÉÒ näùªÉEäò +nùÉ Eò®úhªÉÉºÉ ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ºÉÉä¤ÉiÉ : +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ, <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.14 ºÉxÉ 2019-20 |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒSªÉÉ 3 |ÉiÉÒ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ +ʱɤÉÉMÉ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ |ÉiÉ : ¨ÉÉ.|ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.|ÉÉnäùʶÉEò ʴɦÉÉMÉ, EòÉäEòhÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.¨ÉÆb÷³ý ®úɪÉMÉb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ, {ÉxÉ´Éä±É/¨É½þÉb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. |ÉiÉ : ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ÷´É®ú |ÉʺÉvnùÒ Eò®úÒiÉÉ. WWW.mahapwd.com/ https://mahatenders.gov.in C:\Users\officepc\Documents\14) NIT Preparation(I.E.)\14) E Tender Notice No.14 2019-20 Annuity notice (Independance Engineer)30-8.docx 2 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ <Ç ¨Éä±É {ÉkÉÉ :- alibag.ee@mahapwd.com nÖù®úv´ÉxÉÒ / ¡ìòCºÉ Gò¨ÉÉÆEò : (02141)222084/(02141)225096 REQUEST FOR PROPOSAL NOTICE FOR APPOINTMENT OF INDEPENDENT ENGINEER FOR HYBRID ANNUITY PROJECTS <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.14 ºÉxÉ 2019-20 (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) |ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ, ªÉÉÆxÉÒ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ ªÉÉÆSªÉÉ ´nùÉ®äú ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ½þɪɥÉÒb÷ +ìxªÉÖ<Ç]õÒ ¨ÉÉìbä÷±É (HAM) |ÉEò±{ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉäb÷ <¨{ÉÖ́ ½þ̈ Éå]õ |ÉÉäOÉì̈ É (B¨É+É®ú+ɪÉ{ÉÒ) +ÆiÉMÉÇiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆSªÉÉ {ÉìEäòVÉäºÉºÉÉ`öÒ ú®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉÊiɺ{ÉvÉÉÇ ¤ÉÉä±ÉÒ |ÉÊGòªÉäSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú º´ÉiÉÆjÉ +ʦɪÉÆiªÉÉÆSÉÒ xÉä̈ ÉhÉÖEò ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ |É

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.