Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Annual Maintenance And Repairs Of Dhanegaon Naigaon Saundana Isthal Apegaon Devla Akola Road Mdr-45 Km. 3/00 To 7/00, 27/600 To 29/600 And 37/600 To 41/600 Tq. Kaij And Ambajogai

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

|É{ÉjÉ-1 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, +ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç ÊVɱ½þÉ ¤ÉÒb÷ <Ç-¨Éä±É :- ambejogai.ee@mahapwd.com nÖù®úv´ÉxÉÒ/¡ìòCºÉ Gò. :- (02446) 247760/249575 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 8 ºÉxÉ 2019-2020 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ, ʴɦÉÉMÉ, +ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú https://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, +ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ ´É κ´ÉEÞòiÉÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 22/08/2019 iÉä 29/08/2019 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ®úɽþÒ±É. ´É ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ÊnùxÉÉÆEò 31/08/2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÖxÉ {ÉÖfäø ®úɽþÒ±É. +Æ.Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 1 +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ¤ÉÒb÷ iÉä±ÉMÉÉǼ É {É®ú³ýÒ MÉÆMÉÉJÉäb÷ {ÉÉ±É¨É ±ÉÉä½þÉ EÆòvÉÉ®ú ¨ÉÖJÉäb÷ Eäònù®ú BEònù®úÉ JÉÉxxÉÉ{ÉÖ®ú xÉ®úMɳý ºÉä³ýMÉÉǼ É ºÉä́ ÉɳýÉ ºÉnù®úÉä³ýÒ EòÉÆb÷±É´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ |É®úɨÉÉ-16 ÊEò¨ÉÒ 166/670 iÉä 205/670 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. ¨ÉÉVɱÉMÉÉǼ É ´É {É®ú³ýÒ 1,21,62,000/- 1,21,700/- 1120/- 12 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ-4 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 2 ®úɨÉÉ-56 iÉä ºÉÉÆMÉ´ÉÒ BEÖò®úEòÉ ¨Éɳäý´ÉÉb÷Ò ®úÉVÉäMÉÉǼ É iÉä ®úɨÉÉ-64 ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-38 ÊEò.¨ÉÒ 0/00 iÉä 27/00 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. EäòVÉ 86,16,000/- 86,200/- 1120/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ- 4(+) ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 3 ªÉä±b÷É +ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç näù´É³ýÉ ®úºiÉÉ ÊEò¨ÉÒ 58/00 iÉä 78/00 ®úɨÉÉ- 211 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.+ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç 54,59,000/- 54,600/- 1120/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ- 4(+) ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 4 ´Éb÷´ÉhÉÒ ËSÉSÉ´ÉhÉ lÉä]äõMÉ´½þÉhÉ vÉɯû®ú +Éb÷ºÉ ®úºiÉÉ ÊEò¨ÉÒ 48/00 iÉä 85/00 ®úɨÉÉ-232 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. vÉÉ°ü®ú ´É +ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç 51,98,000/- 52,000/- 1120/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ- 4(+) ´É iªÉÉ´É®úÒ±É +Æ.Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 5 JÉb÷ÉÇ SÉÉèºÉɳýÉ ºÉɳäýMÉÉǼ É ±ÉÉä.ºÉÉ´É®úMÉÉǼ É ®úɨÉÉ-64 ÊEò.¨ÉÒ. 71/00 iÉä 99/500 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. EäòVÉ, +ƤÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç ´É {É®ú³ýÒ 51,62,000/- 51,700/- 1120/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ- 4(+) ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 6 ®úɨÉÉ-209 iÉä ºÉɳäýMÉÉǼ É ËSÉSÉÉä±ÉÒ¨ÉɳýÒ Eäò´Éb÷ ½þxÉÖ̈ ÉÆiÉË{É|ÉÒ ¨ÉÉxÉä́ ÉÉb÷Ò vÉÉäiÉ®úÉ ®úɨÉä·É®ú´ÉÉb÷Ò føÉEòhÉ´ÉÉb÷Ò JÉÉbä÷´ÉÉb÷Ò iÉä ®úɨÉÉ-64 ®úºiÉÉ ÊEò ¨ÉÒ 0/00 iÉä 15/00 |ÉÊVɨÉÉ-75 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. EäòVÉ 49,57,000/- 49,600/- 560/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ-5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 7 ®úɨÉÉ-222 iÉä Ê{É®úÉSÉÒ´ÉÉb÷Ò nùʽþ¡ò³ý ´Éb÷¨ÉÉ>ð±ÉÒ iÉä ®úɨÉÉ-56 iÉä vÉÉäiÉ®úÉ{ÉÉ]õÒ Ê¶É°ü®úPÉÉ]õ Ê{É^õÒPÉÉ]õ iÉä xÉÉÆnÖù®úPÉÉ]õ iÉä |ÉÊVɨÉÉ-40 ®úºiÉÉ ÊEò ¨ÉÒ 10/00 iÉä 22/00 |ÉÊVɨÉÉ-76 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. EäòVÉ 49,26,000/- 49,300/- 560/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ-5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 8 vÉɯû®ú iÉÉÆnù³ý´ÉÉb÷Ò =Ænù®úÒ ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-44 ÊEò.¨ÉÒ 0/00 iÉä 9/00 ´É 14/00 iÉä 20/00 ¨ÉvªÉä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉEòɱÉÒEò näùJɦÉÉ±É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ. vÉÉ°ü®ú ´É EäòVÉ 48,90,000/- 48,900/- 560/- 24 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ-5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 9 J

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.