Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Providing And Fixing Information Sign Board On Umroli Kondhar Tamhane Borgaon Waghiware Raod M.d.r.30 In Km.0/000 To 16/100 Tal.chiplun Dist.ratnagiri.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉý, ÊSÉ{ɳÚýhÉ nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02355/252806 ¡ìòCºÉ Gò. 02355/252806 Web- www.mahapwd.com&e-mail- chiplun.ee@mahapwd.com ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 7 ºÉxÉ 2019-20 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ JÉÖ±ªÉÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉý, ÊSÉ{ɳÚýhÉ (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 252806) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ xÉÉånùhÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ “¤É-1” xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +. Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ °ü{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ <ǺÉÉ®úÉ ®úCEò¨É °ü{ɪÉä EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ 1 +ÆVÉxÉ´Éä±É ®úÉxÉ´ÉÒ {ÉɱÉ{ÉäxÉä ¸ÉÞÆMÉÉ®úiɳýÒ +ɤɱÉÉä±ÉÒ Ê¶É´ÉhÉä EòÉVÉÚ±ÉÔ ¦ÉÉiÉMÉÉ´É ®úºiÉÉ ®úɨÉÉ 173 ÊEò. ¨ÉÒ. 0/000 iÉä 59/700 ¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¡ò±ÉEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. MÉÖ½þÉMÉ®ú ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,94,563 /- 5,000 /- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 2 =¨É®úÉä±ÉÒ EòÉäfø®ú iɨ½þÉhÉä ¤ÉÉä®úMÉÉ´É ´ÉÉÊPÉ´É®äú ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ- 30 ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 16/100 ¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¡ò±ÉEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,87,111 /- 5,000/- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 3 =¨É®úÉä±ÉÒ EòÉäfø®úiɨ½þÉhÉä ¤ÉÉä®úMÉÉ´É ´ÉÉÊPÉ´É®äú ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ- 30 ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 16/100 ¨ÉvªÉä Eìò]õ +É<VÉ ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 3,82,800 /- 4,000/- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 4 MÉÖ½þÉMÉ®ú +ɺÉMÉÉä±ÉÒ {ÉɱɶÉäiÉ ¤ÉÆnù®ú {ÉÉä¨Éäb÷Ò ´Éä³ýÆ¤É ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-40 ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 21/400 ¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¡ò±ÉEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. MÉÖ½þÉMÉ®ú÷ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 3,45,129 /- 3,500 /- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 5 ¦ÉÉä¨É {ÉÉäºÉ®äú nùÉähɴɱÉÒ MÉÉÆOÉ<Ç ¨ÉɱÉnùÉä±ÉÒ ®úºiÉÉ ºÉÖiÉ´ÉÒ ¶ÉÉJÉäºÉ½þ |ÉÊVɨÉÉ-29 ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 15/100 ¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¡ò±ÉEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÷ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 3,66,110 /- 3,700 /- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 6 MÉhÉä¶ÉËJÉb÷ ¦ÉÉä¨É EòÉ{É®äú ʤɴɱÉÒ ¨ÉɱÉnùÉä±ÉÒ ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ- 25 ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 18/090 ¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¡ò±ÉEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,25,618 /- 4,300 /- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 7 EòÉåfäø Eò®Æú¤É´ÉhÉä ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-24 ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 16/700 ¨ÉvªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¡ò±ÉEò ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,20,990/- 4,300 /- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) 8 ¨ÉÉèVÉä EÖò®ú´É³ý JÉäb÷ ªÉälÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÆÊnù®ú EÆò{ÉÉ>ðb÷ ˦ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ.JÉäb÷,ÊVÉ.®úixÉÉÊMÉ®úÒ 13,28,452/- 13,300/- 6 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) <Ç-ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò 1. Ê®ú±ÉÒVÉ ]åõb÷®ú /ú b÷É>ðxɱÉÉäb÷ +ìxb÷ ¤ÉÒb÷ |ÉÒ{É®äú¶ÉxÉ ÊnùxÉÉÆEò 06.08.2019 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò 20.08.2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉèiÉ. 2 ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉÚ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEò ÊxÉ®ÆúEò. 3. ¤ÉÒb÷ Ê|É{É®äú¶ÉxÉ +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉÆEò ÊnùxÉÉÆEò 20.08.2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.30 ´ÉÉVÉä{ɪÉèiÉ. 4. ]äõÎCxÉEò±É/Eò¨É̶É+±É <x´½þ±ÉÉä{É +Éä{ÉËxÉMÉ ¨ÉÉ. EòɪÉÇEòÉ®úÒò +ʦɪÉÆiÉÉ, (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉý ÊSÉ{ɳÚýhÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 1) ]äõÎCxÉEò±É :- Ên. 22.08.2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú 2) Eò¨É̶É+±É :- Ênù. 22.08.2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) Ê]õ{É :-1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ /<SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ Main Portal-“mahatenders.gov.in” ´É®ú enrolled Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ/+b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. NIC (National Informatics Center on 1

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.