Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Public Works Department - PWD Tender

 • Opening Date

  27 Feb 2019

 • Closing Date

  05 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 8,83,881

Costs

 • EMD

  ₹ 9,000
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Bordi Thane Ulva Revas Reddi Road Msh-04 Part Salav To Murud Repairs To Chikni Bridge At Km. 260/700, Tal-murud, Dist-raigad.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

C:\Users\officepc\Documents\68) NIT-68 Preparation(Recall)(UE)(4)\68) NIT-68(UE) Recall.docx EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ Ê{ÉxÉ EòÉäb - 402 201 nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò - (02141)222084 <Ç-¨Éä±É -eeabg1@gmail.com ¡ìòCºÉ xÉƤɮú (02141)225096 VÉÉ.Gò. +Ê´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/1318/2019 ÊnùxÉÉÆEò :- 21/02/2019 |ÉÊiÉ, ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, +ʱɤÉÉMÉ-®úɪÉMÉb÷. Ê´É¹ÉªÉ : <Ç -ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ. (<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.68 ¡äò®úÊxÉÊ´ÉnùÉ) ---------------------------------------------------------- ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. 1 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùhÉÉ−ªÉÉ +ÊvÉEòÉ−ªÉÉSÉä xÉÉǼ É, {ÉnùxÉɨÉ, {ÉkÉÉ ´É nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò : ¸ÉÒ.+É®ú.BºÉ.¨ÉÉä®äú, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 222084 2 EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉäSªÉÉ ºÉȪ û´ÉÉiÉÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòɺÉ. 3 |ÉʺÉvnùÒSÉä º´É¯û{É : ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú 4 VÉÉʽþ®úÉiÉ ÊEòiÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉÆiÉÚxÉ ´É ÊEòiÉÒ ´Éä³ýÉ |ÉʺÉvn ùEò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú BEò ´Éä³ýÉ 5 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùªÉEò EòÉähÉÉSªÉÉ xÉÉǼ Éä Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É ´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉkÉÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ EòÉähÉiªÉÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrùÒºÉÉ`öÒ {ÉÉ`öʴɱÉÒ +ɽäþ iªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSÉä {ÉjÉ +É®ú.+Éä.ºÉÒ. (Release order copy) ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ eeabg1@gmail.com <Ç-¨Éä±É ´É®ú i´É®úÒiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉäºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ. iɺÉäSÉ |ɨÉÉÊhÉiÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉnù®ú EòɨÉÉSªÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ iɺÉäSÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrùÒºÉÉ`öÒ iÉ®úiÉÖnù Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉÆSÉÒ näùªÉEäò +nùÉ Eò®úhªÉÉºÉ ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ºÉÉä¤ÉiÉ :- 3 |ÉiÉÒ. +É{ɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÚ, ºlɳý |ÉiÉÒ´É®ú EòÉ.+. ªÉÉÆSÉÒ ºÉ½þÒ +ºÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ त : मुय अ भयंता, सा.बां.ादे शक वभाग, मंुबई यांचे माहतीसाठ सवनय सादर. |ÉiÉ : +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ®úɪÉMÉb÷ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý, EòÉäEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ, ®úɪÉMÉb÷ +ʱɤÉÉMÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, nùIÉiÉÉ ´É MÉÖhÉ ÊxɪÉÆjÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý, EòÉäEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÉ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, `öÉhÉä / ¨É½þÉb÷ / nùÊIÉhÉ ®úixÉÉÊMÉ®úÒ / =kÉ®ú ®úixÉÉÊMÉ®úÒ /ÊSÉ{ɳÚýxÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò / <±ÉÉJÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç / =kÉ®ú ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç +ÆvÉä®úÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ ¨É½þɨÉÉMÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ {ÉähÉ, ªÉÉÆxÉÉ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. |ÉiÉ : ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ={É Ê´É¦ÉÉMÉ +ʱɤÉÉMÉ Gò.1/+ʱɤÉÉMÉ Gò.2(EòÉä±ÉÉb÷)/{ÉähÉ/=®úhÉ/{ÉɱÉÒ /¨ÉȪ ûb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ®ú´ÉÉxÉÉ. C:\Users\officepc\Documents\68) NIT-68 Preparation(Recall)(UE)(4)\68) NIT-68(UE) Recall.docx ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ Ê{ÉxÉ EòÉäb - 402 201 <Ç-¨Éä±É {ÉkÉÉ :- alibag.ee@mahapwd.com nÖù®úv´ÉxÉÒ/¡ìòCºÉ Gò¨ÉÉÆEò :-(02141)222084/225096 <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.68 ºÉxÉ 2018-2019 (¡äò®úÊxÉÊ´ÉnùÉ) (¡òHò ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱÁÉiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiªÉÉƺÉÉ`öÒ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱÁÉiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiªÉÉƺÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEò®úÒiÉÉ ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.