Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation

Thane, Maharashtra

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  03 Sep 2019

 • Tender Amount

  Refer document

 • EMD

  ₹ 5,00,000

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

Development Of Sanskrutik Bhavan In Public Participation On Reservation No. 122 A In Mira Bhaindar Municipal Corporation Area.

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ¦ÉÉ<Çnù®ú º´É. <ÆnùÒ®úÉ MÉÉÆvÉÒ ¦É´ÉxÉ, UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMÉÇ, ¦ÉÉ<Çnù®ú ({ÉζSɨÉ) iÉÉ.ÊVÉ. ö̀ÉhÉä – 401101. // ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.109// ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ ¤ÉÒ-2 xɨÉÖxªÉÉiÉ e-Tendering ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ. +.Gò . EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ 1. ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) ¨ÉÉèVÉä MÉÉäb÷näù´É ªÉälÉÒ±É +É®úIÉhÉ Gò. 122 + "ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¦É´ÉxÉ" ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉÉiÉÚxÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä, Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉSÉä nèùxÉÆÊnùxÉ ºÉÆSɱÉxÉ, näùJɦÉÉ±É , nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.5,00,000/- .5,000/- + .900/- GST = .5,900/- 1) ºÉnù®ú EòɨÉÉSªÉÉ EòÉä−ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ Ênù.06/08/2019 iÉä Ênù.20/08/2019 ®úÉäVÉÒ 12.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ <Ç-]åõb÷®úÓMÉ ºÉÆEäòiɺlɳý https://mahatenders.gov.in ªÉälÉä ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ±É. 2) ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉxÉä ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú |ÉÉlÉʨÉEò xÉÉånùhÉÒ (Enroll) Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 3) Êb÷VÉÒ]õ±É º´ÉÉIÉ®úÒ (Digital signature) +ÊxÉ´ÉɪÉÇ +ɽäþ. ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉxÉä EòÉähÉiªÉɽþÒ ¶ÉɺÉÊEòªÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒEòbÚ÷xÉ Êb÷VÉÒ]õ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä±Éä +ºÉÉ´Éä. ºÉnù®úÒ±É nùºiÉBä́ ÉVÉ {ÉÒ.b÷Ò.B¡ò. ËEò´ÉÉ VÉä.{ÉÒ.VÉÒ. xɨÉÖxªÉÉiÉ Ênù±Éä±Éä +ºÉÉ´Éä. 4) EòÉä−ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉÉiÉ ={É®úÉäCiÉ ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. Êb÷VÉÒ]õ±É º´ÉÉIÉ®úÒ (Digital signature) ½þÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ ºÉnù®ú EòɨÉÒ ¨ÉÉMÉʴɱÉ䱪ÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù.21/08/2019 ®úÉäVÉÒ 12.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ https://mahatenders.gov.inªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú κ´ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä Ênù. 26/08/2019 ´Éä³ý 1.00 ´ÉÉ. EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉÒ +ÉìxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhÉä +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhÉä ªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊvÉEòÉ®ú +ɪÉÖCiÉ, ʨɮúÉ-¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ Ê`öEòÉhÉ :- ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ÊnùxÉÉÆEò :- 30/07/2018. MIRA BHAINDAR MUNICIPAL CORPORATION Public Works Department Indira Gandhi Bhavan, Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bhaindar (W) 401101, Tal. Dist – Thane, 28192828 // TENDER NOTICE No.109 // Mira Bhaindar Municipal Corporation (MBMC) invites B-2 tender through E-Tendering system for Consultants for following works from experienced Consultants as work described below. Sr. No. Name of Work Earnest Money Deposit (In Rs.) Cost of Tender (in Rs ) 1 Development of "Sanskrutik Bhavan" in Public Participation on Reservation No. 122 A in Mira Bhaindar Municipal Corporation Area. 5,00,000/- Rs. 5000+ GST (900/-)= 5900/- 1) The blank tender forms are available at https://mahatenders.gov.in between 06/08/2019 to 20/08/2019 Up to 12.00 Hrs. 2) Bidder has to enroll himself with https://mahatenders.gov.in for signing up. 3) The digital signature is mandatory. The bidder will have to purchase it from any Government Digital Certificate authority. The documents required for enrollment should be in PDF or JPG format. 4) Blank Tender forms can be downloaded from the above mentioned website. The digital signature is required for the submission of tender form. • Submission of tender Online. Date on or before 21/08/2019 on https://mahatenders.gov.in up to 12.00 Hrs. • Opening of Tenders on Website. Date 26/08/2019 Time 13.00 Hrs. Hon. Commissioner of Mira Bhayander Municipal Corporation has reserve rig

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.