Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Kolhapur Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha Kolhapur Municipal Corporation Tender

Costs

Summary

Supllay Pesticide And Sanitation Material

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

Fer Tender Prastav EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ +É®úÉäMªÉ ¦ÉÉÆb÷É®ú ʴɦÉÉMÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø/ ¡äò®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ Gò.42 ºÉ´ÉÇ xÉɨɴÉÆiÉ =i{ÉÉnùEò EÆò{ÉxªÉÉ ´É iªÉÉSÉä +ÊvÉEÞòiÉ Ê´ÉiÉ®Eò (Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÖ]õºÉÇ) ´É ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ´ÉMÉè®äúú ªÉÉÆxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉäºÉÉ ö̀Ò |ÉʺÉvnù Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉä EòÒ, EòÉä.¨É.xÉ.{ÉÉSªÉÉ +É®úÉäMªÉ ʴɦÉÉMÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2019-20 ºÉɱÉɺÉÉ ö̀Ò ÊEò]õEòxÉɶÉEäò/VÉÆiÉÖxÉɶÉEäò ´É ºÉ¡òÉ<Ç ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒ EòɨÉÒ +ÉìxÉ-±ÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ (Short Tender) www.mahatender.gov.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ uùÉ®äú ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉ´ÉnùÉ ¦É¯û <ÎSUôhÉÉ-ªÉÉÆxÉÒ www.mahatender.gov.in ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]ṍ É®ú ¦É®úÉ´Éä. VªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉnùÉ®úÉÆxÉÒ ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ÊxÉÊ´Énäù̈ ÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ ÊxÉÊ´Énäù̈ ÉvªÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PªÉɴɪÉÉSÉÉ ZÉɱªÉÉºÉ {ÉÖx½þÉ BEònùÉ ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É ªÉÉSÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ |ÉÉ{iÉ ´É ºÉÉnù®ú Eò®úhÉäSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù.06/08/2019 {ÉɺÉÚxÉ iÉä Ênù.12/08/2019 ºÉEòɳýÒ 9.30 iÉä 5.30 {ɪÉÈiÉ º´ÉÉIÉ®úÒ/- +É®úÉäMªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.