Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Aurangabad Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha Aurangabad Municipal Corporation Tender

Costs

Summary

Hire Of Jcb/pocklain/tipper And Tractor Etc. Vehicles And Machinery For Nalasafai Work In Zone -7

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

",t - Nalasafai- Zone -7 2019 s+idnil-q s+idnsrc (qiffifuq;o1) o.rqrA qiq fdfu{r qilnr : Eitq ffi'-7 3iilrler qra q]E.g.q'EI Erqrflre 3ffirsq?5' =fu 7 arri (frftfi/ffiflftqvfffi) M grd6r iF.-{q. -1t-''- ch6 "'u Y,i/"r!t_llfi5f,r(*'""" EtuUlF-FbntEP = , ,tr 2 ho lD E 9fl 4;4E V 4s E Vr- F F I,.*E O E LO 12 I OO$@ I oo$$C D - > E ,il8toht F tr, lE ,rc lsF E i\l^A J Ll- E ,H 6w .tu/ 16 E 'F - B * twEB o\OolF-IC)o N I .cB63qcO z iu -F #Erir F \€E\v- gB E /sg Y Y tsF eF ^. tr), ol\ .i. --- t-.i" \ III!IIIIIIIIIII.r. tS ,tOlula. .t9lrh,IJ;ItJhJFpUhFioFtti-II6.t9I'rdFFbkroIEl9LhJIJl"(eqIIIIIIIIIIIIIIIIri.IUILdFE&ErPE ll,r l- ls, l; .l l.C . E IU hJ- E NtrF [H r'' qo 19 116 io E h) 7, E , 6ho + tL LhD P '^ 4H,"E ItJErU * A t) E JL & 0: E IE F E.F F ts tu (r) /nl) hh, C l)h{) Itrk e.P E E F 1,lr) .tr O I E E erl aN tl rT u vl0\l ttr F S l Iu V I IE F l 'to F l+ E 'l "E JI, E I E E E t E a F I E T #l eE tJ-l E q; I D *, ,E F Fo)ll ule ir ro ..]}/^ 'ttr d l:: .H F ts .t,0 b9 h'r E 0) l9r ktr 'li' c.' G tslE LI)-F - G 'ttr IS E 4D & *E E E I l'r ltr L hl l- p+ fi,H I- E IT E ,,E t E -I'h lr- 'E v lH # .lJ lv N F o.00/ -FIIq-l Oqlsh-& 6\oc, ?fN:-6qoi6trFEt:l-i\ ItsIE h0r Etonh' utulo.p4;(f)laIU&5utottrhoFulolo.p,tFCf) EEnloloIftFle tblrsl'1oFEIU E rp rE - het-Fr gE E l\J E E ls lE 16 (n I OO@N r-k E E lt! h, FEEH E H E E ' lq hi t$ u erttrnerqrdrrrqrfr l.+,rotlttrrqrq luiBr*t fottrr) *,q|a qE : frq m.7 sia.to 6 sE*rwri q'rqN{re 3rrqs{[(h'IiTsI5ff / qr6-i (ffifi7ffit&mlirsl) lM 5{ndr 6-{d. ftf+Er er& q srfi : 01) qr.en5m qErflqqTftmr 3fltqgE t drq-d-41 qRftTe1qtn qdfuflr eq1u) Eh-Z effif, ql-a T{meET{ o.rqffid 1 q-BqraT om+ftfll-& (@1-6rq-ft ofilsrr< +g eToni) enoruo+{ur Gffi-frlqtodqlpqgTqrerl qI ifrrqfi r*'6*,rrq ffi 3I$ffi grqd-rna-mgn frfrEr qITE-n 3Gn' oz)qyrd cirere-qr{Nr q-r€ erFrdcr c}-{-z qiq-r qraeTT eq-P} ty n-ae-r c}.{-z Efid orq o-qo\ qtr+orco en$. 03) drere-o-<ru sra qiq/g'i v-or, E+a-ft sqi-f, FEt rtt 15 lm1lql dri-d. 0+) frfuourroru {in-qr* {fiF-q vqS r 6400/- sffiI (www.mahatenders.gov.in' qi tqqfl-f,g qv=I lrqw zn-{rft artf,' . rfi {ffifr frfr-t r+\q-fl EtsT-ft dr)_d' 05) qerd frfuflutt_fiIq 2 efr eqr} tr{y 5{iqd {flo-q liqt szaoo/- tlgqr yTE-fiT qT--, # *r-r+cq p-qi-s gr* /trou f{A=-p uolclT fl't.,. oo) .ffi qffi dl=rgo *tY fd-gq YTqr ffisft.d Sqq enierolofrs qftdf,r/qr€ s#FicT qtd ereTfi +g- u,*a ars sflpm e-u=I *-d fl=rfi-d' q t{fiT d* d.rge-fi serq-f, *a m-". ilSq q6 qIsEFrf,a orq o-qfr gff, o-rq E'-s 3fl-$aifl q a-ffi xli urer Td-{a EliTrfr=d q'Eq tq6r q}qd qlsdi derq-{.rEfr {r$d' 07) si-{ 3ffi( e-d qffilqr-eqr qtfsfffi 3rcIr-qcF QT'TEqn sTrfu} ftte.ifl, Eg{q,f,-c-d qlErzlraelt qrgq 460!-qrqr q{qT1-r geqrfr oT'Tqqn ffi qlfin e-t-qi ffi enqeqfr 3il-i. ' 0B) q-ffi/qrf,flzl srqEna frtEr s-f,{ Tf,qH groElrs . I qF[fl e]oTI-qI oiffis oarffiT q-ffi qcilGr-qR 1lfid. (qls qIqT elqfelq qfflER I]E!II{ ilfr. 09) qpTqfi/erei ergow srd aq ,if,rcEnri @-ftd riGiEt-d. eld 3Tft"idl q qiB-q't frqFr 91-r" ad} *".,a q q-qlfi sq-T qffifr Er{ f,I{rld qtNer +-{Tfr drtf,. effi; ,ftftq vqi r 500/- s.fo frEieds sTlcF.K,-q-rfl +$a 2 Nalasafai- Zone -7 20L9 q 10) offi[fi g{q]f, q-frsTflquTqd T".d 9'00 qr\,Tdl e{ffi aI'tf,' cq-qIi d qTF-qNerq}gratrqq@-rqo-qrd-'t".*-g*fi-oqd3fi"jilqi-frqffi qRr+fi1 q.r6i qa ffirq]d} qrqBqio GrTEq]q cirrrd-ffrs qRr+frr qr6i giFeqrfi qw€{T orTa dr'td' 11) qraq-qld-fi lwE6a , qffi qI6=lNI f,r'T"lTt EgTE q qF{s E-tqrfr q-d qldtq{ drrTql s-d .irarrqrrs q-{FII "ti"' (Sq fl t'q-t i.ffi frE"ET diq-fla q{rq-frd $#d. 12) qp.'ofi /qrdi +itr{ trern o'g_c-fl eTq ES y5q1 qTW A orn Ht qd-nqI @larqEfi eqq orffifi t fu;;o igq €dfi.n ql-€-3TFlai-dl o-gn eqTFm ow tt\ derr-fl{6 q-Sf,' 13) qRlq-fi FreqTflt -$t .B t:0 dl-q qT-a qq'€a mrq qrd 3lfttim qTfr i5q ftreflr fr*,"il -"a ",i" .frq{, q 6rqil qT qr{qrqT k+q.{rTf, fuq'H 3 &q dq .# "-d" "e" frqafl q",*r ii.i$-d qc arF*icr qTft i5=r ffi qri-d el-fid <ierq-ol-{f, gt-Sf,' r +) F-B-flrflI-flq frfrEI sNTrqK q-dT{ryqrft{h@I Me-qq tr-rdt

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.