Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha PCMC Tender

Municipal Corporation

 • Opening Date

  18 Sep 2019

 • Closing Date

  16 Nov 2019

 • Tender Amount

  ₹ 10,08,000

Costs
 • EMD₹ 10,080
 • Document Cost₹ 2,385
 • Tender FeeRefer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Sangvi Facing In Front Of Sangwi Madhav Niwas

Description
Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
Contact
 • Tender IdUnregistered TenderId
 • Tender NoData for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender AuthorityAuthority for unregistered User
 • Purchaser AddressData for unregistered User
 • EmailData for unregistered User
 • Websitewwww.unregistereduser.com
Business Providers

No Business Providers Available

Business Seekers

No Business Seekers Available

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११ ०१८. आकाशिच ह व परवाना िवभाग ई-िनिवदा सुचना .१/ १ ते १३८ /२०१९-२० अटी व शत ************************************************************************************* १) सदर ई टड रग क येअंतगत िनिवदा द. १७ /०९ /२०१९ ते द. ०५ /१० /२०१९ अखेर दु. ३.०० वाजेपयत वेबसाईटव न भरता येतील. पुरवठा धारकांनी िनिवदा फॉम फ , बयाणा र म पेमट गेटवे िस टीम ारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. ठेकेदारांनी िनिवदा सादर करताना आव यक कागदप े (उदा.पॅनकाड, जीएसटी न दणी माणप , शॉप अँ ट दाखला कवा न दणी माणप , आकाशिच ह िवभागाचा थकबाक ना हरकत दाखला इ यादी ) कँन क न िनिवदेसोबत अपलोड करणे आव यक आहे. सदरची िनिवदा महारा शासनाचे ई टड रग प दतीने www.mahatenders.gov.in या संकेत थळाव न भरावयाची आहे. याकामी महारा शासनाचे संकेत थळा दारे (से फ रिज ेशन) न दणी करणे आव यक आहे. सदरची िडजीटल क (key) महापािलकेमाफत उपल ध क न देणेत येणार नाही. २) जािहरात ठे याची मुदत कामा या आदेशाचे दनांकापासुन ७ वष राहील. ३) िनिवदा धारकांनी िनिवदा भर या या अंितम दनांकापयत कायालयीन वेळेत खालील कागदप े आकाशिच ह व परवाना िवभागात सादर करावीत.(a) जी.एस.टी.न दणी माणप , (b) पॅन काड, (c) शॉपअँ ट/उ ोग आधार/न दणी माणप इ यादी. (d) आकाशिच ह िवभागाचा थकबाक ना हरकत दाखला. ४) िनिवदा धारकांना िनिवदा भरताना ठकाण िनहाय िनिवदाचे जागाभाड ेदर ( याम ये परवाना फ , क या शु क,जीएसटी, इ यादी कर वगळुन ) ावे लागतील. तसेच क व रा य शासनाने वेळोवेळी लागु असलेने व लागु होणारे कर तसेच दािय व भरणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. तसेच िनिवदा कालावधीत शासनामाफत अंमलात येणारे सव कायदे व िनयम लागु राहतील. ५) अटी यु िनिवदा ि वकारली जाणार नाही.व ठेकेदाराने अिधकृत ई-मेल आयडी सादर करावा. ६) करारना यातील सवसाधारण अटी शत नुसार काम करणे ठेकेदारास बंधनकारक राहील. ७) येक फलकाचे चर उभे करताना रहदारीस अडथळा येणार नाही नागरीकांना इजा होणार नाही याची संपुण जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. याबाबत हमीप सादर करावे लागेल. ८) चरवरील जािहरात लावताना ठेकेदाराचे कामगारास काम करतेवेळी इजा/अपघात/िजिवतहाणी झालेस याची जबाबदारी महापािलकेवर असणार नाही. याबाबत कामगारांचा िवमा उतरिवणेची तसेच वै क य व इतर बाब ची पुतता करणेची संपुण जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. ९) िनिवदा याम ये मंजुर झाले या ठकाणीच दले या आकारमाना या व सं ये याच जािहरात फलकाची उभारणी वखचाने करावयाची आहे.कामाबाबत मटेरीयल, यं सामु ी,सािह य,िव ुत पुरवठा,कामगार हे ठेकेदारचे राहतील.याकरीता मनपा माफत कोणताही खच अदा केला जाणार नाही १०) सदरचे जािहरात फलक होड ज् हे मनपाच े जागेवर आहेत. यामुळे महानगरपािलके या थाप य, पाणीपुरवठा, िव ुत, भुिम जदगी, नगररचना इ यादी िवभागाकडुन अिभ ाय येणे आहेत. सदर अिभ ायाम ये जर काही फलक र झालेस तथा इतर काही कारणा तव फलका या जागेत व सं येत बदल झालेस िनिवदा रकमेतही फरक होऊ शकतो. याबाबत काही बदल झालेस याम ये बदल करणेचे अिधकार मा.आयु यांना राहतील. या बाबत कोणतीही त ार ऐकुन घेतली जाणार नाही. ११) सदर िनिवदेम ये नमुद केलेले जािहरात फलक या ठकाणी लावायचे आहे या ठकाणची सिव तर यादी मनपा या संकेत थळावर िस द करणेत आलेली आहे १२) सदर या जािहरातीबाबत महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतुदी तसेच मनपाचे जािहरात धोरण उपिवधी व महारा महानगरपािलका (जािहरात व फलक िनयं ण) िनयम २००३ मधील मागदशक त वे / अटी व शत व मनपाने न ाने तयार केलेले बा जािहरात धोरण २०१८ बंधनकारक राहील. १३) मंजुर ठेकेदारास चौकातील िस ल दसणार नाही अशा कारे जािहरात फलक उभा करता येणार नाही १४) िनिवदा धारकांनी िनिवदा भरताना आकाशिच ह िवभागाची थकबाक नसलेचा दाखला जोडणे आव यक आहे. सदरचा दाखला नसलेस िनिवदा अपा केली जाईल. १५) िनिवदा मंजुर ठेकेदारास होड ज जािहरातीचे जागाभाडे मनपाकडे भरतेवेळी जागाभाडे ित र आकार यात येणारे G.S.T. तथा इतर मनपा व शासक य कराची र म मनपाम ये जमा करावी लागेल. १६) करारनामा कालावधीत ( ७ वष) कोण याही ट यात कोण याही कारणा तव िनिवदाधारकाने काम करणेस नकार दलेस िनिवदाधारकाची अनामत व बयाणा र म ज करणेत येऊन यांचे नाव का या यादीत समािव केले जाईल. तसेच यापुढे यांना आकाशिच ह व परवाना िवभागाकडील तसेच मनपाचे कोणतेही काम दले जाणार नाही १७) वेळोवेळी नगररचना िवभागाकडुन ा होणा-या भुईभाडे दरानुसार भुईभाडे म ये वाढ झालेस यानुसार महानगरपािलकेस भुईभाडे देय राहील. १८) िनिवदा मंजुर ठेकेदारास मंजुर कामा या एकुण रकमे या ५ % माणे होणा-या रकमेतुन भरलेली बयाणा वजा जाता उव रत अनामत र मेचा एफ.डी.आर. मा.आयु पपरी चचवड महानगरपािलका यांचे नावे

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.