Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha BNCMC Tender

Costs

Summary

Improvement Of Existing Roads From Shantinagar Road Amna Manjil To Sawargully,miter Room To Baitulla Hotel & Bhadwad Enternal Road,l.p.g.station To Sundar Naik House At Ward Office No.2 Bhiwadni

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bidassist.com/pricing/2?referer=listing?utm_source=bas+-+registered&utm_medium=squarebanner&utm_campaign=independenceday2020

ʦɴÉÆb÷ÒÊxÉVÉɨÉ{ÉÖ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ,ʦɴÉÆb÷Ò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ – |ɦÉÉMÉ ºÉʨÉiÉÒGÆò. 01,02,03 ´É 05 |ÉlÉ¨É ¡äò® ú<-ÇúÊxÉ´ÉÒnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 109 ºÉxÉ 2019-20 ʦɴÉÆb÷ÒÊxÉVÉɨÉ{ÉÖ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòSªÉɤÉÉÆvÉEòɨÉʴɦÉÉMÉÉÆiÉ ªÉÉäMªÉiªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±ÉxÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ´É +¶ÉÉ EòɨÉÉÆSªÉÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖ¦É´É +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ JÉɱÉÒ±É xɨÉÖnùEäò±Éä±ÉäEòɨÉɺÉ<Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽä. +.G ò. EòɨÉÉSÉäxÉÉǼ É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÒªÉËEò¨Éi É <ºÉÉ­ªÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ºÉÖ®úIÉÉ+xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É ®úÉäJÉʤɱÉÉiÉÚxÉ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉÉSÉÒËEò¨ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 |ɦÉÉMÉ ºÉʨÉiÉÒGò. 01 SªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É Vɤ¤ÉÉ®úEÆò{ÉÉ>Æðb÷ ªÉälÉÒ±É ®úºiªÉÉÆSÉäb÷ÉƤɮúÒEò®úhÉEò®úhÉä. 1,05,26,090/- 1,06,000/- 2,12,000/- 2,12,000/- 365Ênù´ÉºÉ 10,000/- VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ºÉ½þ ¤ÉÒ - 1 ´ÉMÉÇ –4 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 2 |ɦÉÉMÉ ºÉʨÉiÉÒGò. 02 SªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É ¶ÉÉÆiÉÒxÉMÉ®ú ®úÉäb÷ +¨ÉxÉ ¨ÉÆVÉÒ±É iÉä ºÉÉ´É®úMɱ±ÉÒ, ʨÉ]õ®ú ¯û¨ÉiÉä ¤ÉèiÉÖ±±ÉÉ ½þÉì]äõ±É +ÉÊhÉ ¦ÉÉnù́ Éb÷ MÉÉ´ÉÉÆiÉÒ±É +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉä, B±É.{ÉÒ.VÉÒ. º]äõ¶ÉxÉiÉä ºÉÖÆnù®úxÉÉ<ÇEò ªÉÉÆSÉäPÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ ®úºiÉÉb÷ÉƤɮúÒEò®úhÉEò®úhÉä. 1,02,94,297/- 1,03,000/- 2,06,000/- 2,06,000/- 365Ênù´ÉºÉ 10,000/- VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ºÉ½þ ¤ÉÒ - 1 ´ÉMÉÇ –4 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 3 |ɦÉÉMÉ ºÉʨÉiÉÒGò. 03 SªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÒ.]õÒ. ®úÉäb÷ iÉä +¨É®úÊnù{É Ê¤É±b÷ÓMÉiÉäB±É.Eäò. b÷É<ÈMÉ MÉÖ{iÉÉEÆò{ÉÉ>Æðb÷, ÊxÉ®ÆúEòÉ®úÒMÉÉbÇ÷xÉiÉänÖùMÉÉÇ̈ ÉÉiÉÉ ¨ÉÆÊnù®ú, ®úɨÉÖ ¶Éä̀ öEÆò{ÉÉ>Æðb÷ ¨ÉÉMÉä ¤ÉVÉÉMÉäSÉÉèEòiÉä ʶɴÉÉVÉÒ ¨ÉÆÊnù®úEòɨÉiÉPÉ®ú +ÉÊhÉ {ÉnÂù̈ ÉÉxÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ®úºiªÉÉÆSÉäb÷ÉƤɮúÒEò®úhÉEò®úhÉä. 99,99,080/- 1,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 180Ênù´ÉºÉ 10,000/- VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ºÉ½þ ¤ÉÒ - 1 ´ÉMÉÇ –4 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 4 |ɦÉÉMÉ ºÉʨÉiÉÒGò. 05 SªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÉMÉäÊ¡ò®únùÉäºÉ ¨ÉζVÉnùiÉäÊxÉVÉɨÉ{ÉÚ®úÉ ¨ÉÖJªÉ ®úºiªÉÉ{ɪÉÈiÉ, ÊxÉVÉɨÉ{ÉÚ®úÉiÉÒ±É +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉä, ÊEòiÉÔ ½þÉì]äõ±ÉiÉä<Æb÷ÒªÉxÉ ¨Éäb÷ÒEò±É {ɪÉÈiÉ ¨ÉÉè±ÉÉxÉÉ ºÉʨÉ=±±ÉÉ ®úÉäb÷ ´É ¨ÉxÉ{ÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¶ÉɳýÉ Gò. 9 SªÉÉ {ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉÒ±ÉiɺÉäSÉVÉÖxÉÒ ¨ÉxÉ{ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉ ®úÉäb÷ iÉä +¤nÖù±±ÉÉ xÉɱÉÉ {ÉÉÆSÉ{ÉÒ®úEò¥ÉºiÉÉxÉ ªÉälÉÒ±É ®úºiªÉÉÆSÉäb÷ÉƤɮúÒEò®úhÉEò®úhÉä. 89,89,596/- 90,000/- 1,80,000/- 1,80,000/- 180Ênù´ÉºÉ 10,000/- VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ºÉ½þ ¤ÉÒ - 1 ´ÉMÉÇ –4 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉb÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉEòɱÉÉ´ÉvÉÒÊnù02/01/2020 iÉäÊnù. 27/01/2020 {ɪÉÈiÉ<Ç-]åõb÷®úÒMÉ(e-tendering)ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒSªÉÉbnmc. maharashtra. etenders.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ ½þÉä<DZÉþÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ Ênù.28/01/2020 ®úÉäVÉÒnÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉbncmc. maharashtra. etenders.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú onlineEò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ.´É®úÒ±É |ÉÊGòªÉäuùÉ®äú |ÉÉ{iÉZÉɱÉ䱪ÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉÊnù.28 /01/2020 ®úÉäVÉÒnÖù{ÉÉ®úÒ 4.01 ´ÉÉVÉiÉÉËEò´ÉÉ +xªÉÊnù´É¶ÉÒ |ɶÉɺÉEòÒªÉ ºÉÉä<Ç|ɨÉÉhÉä =PÉb÷hªÉÉÆiÉ ªÉäiÉÒ±É. EòÉähÉiÉÒ½þÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®úhÉä +lÉ´ÉÉxÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ɪÉÖCiÉ, ʦÉ.ÊxÉ.¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ `äö´É±Éä±ÉÉ +ɽäþ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä¤ÉɤÉiÉSÉÉ<iÉ®úiÉ{ɶÉÒ±É Ê¦É´ÉÆb÷ÒÊxÉVÉɨÉ{ÉÖ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú bnmc. maharashtra. etenders.in ={ɱɤvÉ +ɽä. +]õÒ :-ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ JÉɱÉÒ±É xɨÉÖnùEäò±Éä±ÉänùºiÉÉBä́ ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ´É®ú ºÉÉnù®úEò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. 1) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉʴɦÉÉMÉÉEòb÷Ò±ÉxÉÉånùhÉÒ {ÉjÉÉSÉÒ ºÉiªÉ |ÉiÉ 2) <Ç{ÉÒB¡ò / {ÉÒB¡òGò¨ÉÉÆEò 3) {ÉìxÉEòÉbÇ÷SÉÉUôɪÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉ 4) VÉÒ. BºÉ.]õÒ. ®úVÉÒº]Åäõ¶ÉxÉ 5) ªÉÉSÉ|ÉEòÉ®äúEòɨÉäEäò±Éä±ÉÉ +xÉ֦ɴÉÉSÉÉnùÉJɱÉÉ, 6) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úiÉÉÆxÉÉ(self attested) EòÉMÉnù{ÉjÉäEò¯ûxÉSÉ ºÉÉnù®úEò®úÉ´Éä. 8) ¶ÉɺÉxÉÉSÉä +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®úSÉäEòɨÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ Eò®ú ¦É®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É. iªÉɨÉÖ³äý ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉ´ÉÇ Eò®úÉƺɽþÒiÉ ¦É®úÉ´ÉÒ. iɺÉSÉäÊxÉÊ´ÉnùÉnù®ú +ÆEòÒ ´É +IÉ®úÒ ¦É®úÉ´Éä. 9) ¨ÉxÉ{ÉÉ näùªÉEòÉiÉÖxÉ VÉÒ.BºÉ.]õÒ.,EòɨÉMÉÉ®úEò±ªÉÉhÉEò®ú, ʴɨÉÉ <. Eò{ÉÉiÉEò®úhªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. 10) ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉ ®úCEò¨É ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉªÉÉx

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.