Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha AMC Tender

Municipal Corporation - AMC Tender

1000+ Views | 250+ Downloaded
 • Opening Date

  29 May 2019

 • Closing Date

  07 Jun 2019

 • Tender Amount

  ₹ 8,88,754

Costs

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Hire Of Jcb/pocklain/tipper And Tractor Etc. Vehicles And Machinery For Nalasafai Work In Zone -6

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
7 DAY

3ftsdrrsrc sfridmrr< (qiffifuqror) o.rqd qiq TJilflT : frq iF'-6 siil{td qre T{Iq;fiq;r{ q'rqg{re slFrrrrfi' rixttr5ff / qrgi (f{frff/ffi{/ftqVfffi) fogrqri Trrdr m.{d. ^t/&L i : qt"3fiile"anoau* Nalasafai- Zone'6 2019 '1 o\NC)oNIaz lu 6Etrp'6 E , fr\ E r€ U rVET '+ - l& .R " .t.-: = .-.\ \ FttrEnfortsLI'JfiLt5.i3 rtrfr s tt , r-B 4i-1- lp- ,FFE T rh15- /lu tr P "IS *. ?'w E --b- E 'tt b -F L fr\ LtsK f;^vlv E tr1E V .hv V F vF O FE E EItr, Er rE s I', E '\ l-1, O lt oE()t, IU E E ts t+ t (n I oO@N- nEtrlc E E llD 1., I OOo") @ p'18IItIE E utg .lr le C D T , I $LONco@@ E E E E i A t lq t0 .LlE ltFF E trtrE E E H b& rs E - PL- cF 5, E E E ,E E LF 6E E E H gts ID 40lo' tdh- dFffiE,hLtr,&E6.19ITdFrfFDElirFEFLde&EfrdFrJfhlr&U,loE trtr C ,E f,v* F HpFlX n- R B E h) V E E IP H I'r) H ts E F trhv E € rlo (L .EdrE F 'E.# tsh /lU n, trh, o)F p lu lr deP E E tr !u) rFl" l@ a ,10 rE tcIt/ Itrt R lo F t *m'11J)Fh' lr lP T Elt ,|tr E q $I.o. lLr IU # F E N IE E V ,coE F r & F rot tL hj r, r lL) IteEwEao bp h,r trc) LhH .1", o 6 E Ecd ll, to t6 IU H E E E l:,tr E t,F . E *. lr P T E : trtu F #t o) -M ! .E ro H r lS 'lu .10 F .ol C ,Irl vl6\loI(vl E Ilul I rl E I E + U I E I E I I o.oC}, InA .Elr d v6^.oc, I T Nr+- L- 9nu ,+ n q,== =:: ra) gl@lo.PE(r.)Io&EEEE5 hoFut@to-pE(a @ l I , 3frsq;-q-q TEITrrqqrftffiI etttflerq (qiBrfitury) i 6rqra qiq : *q m-O eidrld -16 qpuwr$ orqrflA ry rirtrr5fi / qr$ ffifir or8 q qrfi : -l- i or l qr.ci-lgffi qETili1qrftffir ef$r-+rE t llt{f,arT qRR1erqd q:tft-g1 Yql")" 'gp-6" *.J" ora erwqrrT{ OTqrSrfi eTqnlTqq t qFerqr o-rdrqeM (fl"r-fi ofi6nrr< dg qrc-d) erq'qqo-a-gqTi qfi-47vHq/Eqq/*€V sI qffi /qre;i fu-qrqri ffi& orgrffi giq-dT-risr+En ftfuEI qFTfuf, elrsf, , 02) qqrd ?irflafl-ils u,g eiFnio st{-o qEqI slTtRTr eqTt i5q m@I elq-G E-#d oiq o-su) riq-+orro erB' 03) ?it7Te-fl-{rq sra qrq/gui qfll, g-<t{-t ;nq-i-o- frA? wt q< tn-{rfl dr)-d' 04) frEqIErrErfl sql-qrfi {ffi-q oqi agoo/- effin (www.mahatenders.gov.in ',, ' ; ar-r{. qEq ,ti"n o-{fi drid, rqrfi rffifr ftht etq-d stsT-ft aFtf,' , 0S) qqr$rt ftfu<rw-row 2 efu sqp) gqsn T*qd {ffi-q $q$ t7800/- qqq-t yrfuor-qr4r lri aT-d-A-dr frqis gre i {.E tt$Art Q-qtrT dl-i-d' oo) rffi qffi d"qg.6 *!Y fd-g{ y-qq "*t" Serq 3il4&I6lofrE : erqrior/qd qft-{i-f,1 q1fi- Eierff Ag{ fu f,rq' e.qTFrf, e-o=i q-a dFrfr-f,' q f,q-61 "i* d-rrgofi sclrkl q.rfi EItd f,*q fla {{IFqFIfi orq +-qu\ gff, otq gv uwoin q Q-l-{ grt fl@T ffi urqTg, olg{ tq-f,r q)'q-d Eitr+frT{tr {r$d. 07) slq sra.ld q-d qffi7orsqT {+trfi siltmrfo @T'rqqf 3TT{&i ffi-{, Eg*-tr "t" q;5E"raod qraq' qrf,Arutan q{qrqT tr€nfr aT'IEq-} iefr qi-aqT e+qq ffi enq:qo ertt. 08) qffilqr6fl-ql GrcrEilcr fti,qr gc-q T+Tl.{ grdlrs <qI 9FKI elqr-qT orffis ?irer-qN.dd} qqFrEI{ {rfi-fl. eTq qEql eTqfeI'q cltmfER {rdu[{ nffi' 09) qfuqq/aet n-guw srd aq o-dre-fliri G-trd sqstfl ald sTFFj-dr q qiBc fr"lTrrr ru-r. dd *-r,a q qqffi 5I-T qRm0-fr qR dlslrf, qtNgTI 4-{Tfr ar-i-d. .=* qfrft{ vq-q r 500/- e'itq frE6t3 sTltp.Nn-qlfl n-$d Nalasafai- Zone -6 2019 1o)6l-qrfigu,-vdururwuts-ofi9'0oqrryflIftdd-f,,.{n11-q1{a pTFrqR ers ser Fqq orq oqrq";;a- r.g *-fi. q-r-€ 3TftqdT qrft {FEl-€f qftffi7 q,=-i- # qsr{fl6 qrrrqqln 3il*.lq titeln{rrffi qfrTTft/ u,.i 5-fr*l4 @tNaTI o{ra drtrf,' 11) qrsqaa-f, lttra:c.,qffi ql-f,n-s anqTt gqq q sffi s-*tq sd q-stq-{ E\"flq qd tnare-<r-sru o-{rrrT ",t". f,sq fl ,"fr atffi frEEI ffi e-{rq-trd qlfi-f,' 12)qRl!fi /q-6i t{Rq seqelq-r{-c-q{ orq s-s.f,* ql-gq t a-rc et qzt<at flET-qsfi eqlq alfifiT-fi d? ffi a*r *-fi. erd-or**i-dr o-gq eqTFTd o-o-q Aq dgli-qil{tr irtrd' 13) qRTqfl Fr-{qrsrt "Ifu .8 a:0 f,r{I ot6 sqT{a orq qrd 3Tfq"i-dl qr-fr i5q ftd.-flr E .l"t -.]a ".Ii. .frq{, q 6rqqr qr qrE-{i-q flclq.q,]-iTf, fuqq 3 frqddeTrqlq-6qT-d-fr.dilfr-dfrqTfidIqEHr-d-ft"qI€3TFFrdI.ri.fri5q iffi qrif, emt <ien-{i{o' iTfif,' r +) ffff<nm+ru frHEi 3fi-{rrqrq q.rflTwrftdr*r fficq{ qrft-f, eq-rq d-{ ' fi= qti ql-s-a flTa ariq offi /F*nno6q oTqrdqrn qRrq-filqlai Ere (n'n{ g

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.