Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Kulgaon Badlapur Municipal Council Tender

View complete overview of Maha KBMC Tender

Costs

Summary

Supplying And Erecting Light Arrangemrnt At Internal Road Ward No 31

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

m %*ffiffirrtqwTEffRqftErv, \: ;,r.'rfr s!f iF!rr@i{rs.qfi{r-**,,s,q+Fq.{*rffi@ i*d:. coud.k!lqaonbadalapur@maharashtra. gov.in. @rri:ttplmmc.gov;n w.x' : girtr / ftgr / lab €blrors-ro fiP{r d-filtqr vfir *. eh"rt S* SIq{ q.flqfts-q, fs6dr-dr+ qitrql qFfl-d 6rqiqr&tnr€Rq< f frluer wea 3nB. g-fttq-qr https://mahatenders*ov.in mf5ffiryalaffirqqr ri+a *r-1q1+c *.-=...."..: k{iE':- y I </r6rR Tdnrg arr{rcrcn ffi*fl fu{F qr ri$-c *rqEt sqf*r erttirfuo I I q.fr fiqriqk iErcr* ei(Ikrrfi's 5. {{RIW'{ {-P{t{fl qnd +1r. 6 IITST omrqfr EEnc Blldld !-{Fr a.t qd'i.dicr 6l&d A atit e{qiqr s{q'dd 6r* qden 6{"}. s,t3,ss,tbr/- s qft+ $-*qq e},r&d srd ifaii q r"" q" {I*d €q-q qiq +ewa ${4.GiiiiP€D fqfu dtq s{ q{rsqF+ qTi. \rs's{ a. Biq{c €erfi-d m.F.f t 4d oiartd qrrr irdt 5rutre o it'-ga woei'or"L r.s,ss,ctr/- I qitsi' 8. gcw fficd'.o-a" ad Ers{€s rr'$e eq*r eiE, €.C,rr,Col/- 8 clf+ ge-rv orelaor otal qtr IffA !{qfu r+d{glM. r 5ki g{iaffie *ifl-+n id:it ad efee<wud. F.1e,9r,bt8/- s qE+ tqnq *ir#d $sras.rg q*d €ri,r€q€qc6d- at*t a&qssr +r.i ErE- Fphnd. €.9,9!,S8b/- I ql6+ a. g+aael*.irdrrf ++ngara,nffi !r*= Erq-{I€ TsH n}q qEFn+d i'td?ta. r]nr.r dr& €.18,99,1a\/- s qtg+ g-{{q *A-d {ie {{R{* i-qr dF q€Eq qr&qq€{si4, I F.lB,!S,a<ts/- s qf6-i' $E{q d.F.rb cd &+M fide q{€II6{o}. E 1(,!s,Gozl- q-?f+ $. q{iqfi.6.?h qd *qqrr dFftqfrs{q qr"fr vr* trqrar dr& q+lqr 6{tit. q qtd tidiq affid si[Ir 6.13 q]i{3iarf qrrrmcrfc q{iqr o.l"i. 818,d!,S93/- q cfui 3t. S-cqs 6fifi-d sr.F,tr' q!+ drSe q{en 6{'}. F.t,SS,Cb8/- q ql8i 18. S+qq afrfrd sr.F.rr qdifa{a qrua atrqr€ qqM. F-e,9S,iqq/- s qPat Desktop/Tend€r Notice/Tendq notic€t"1.-i! giqiq $f,Tatd rqFr F.!l qvl-d :TF]rd d6d q{Rir 6{+. $.!8,!l,3ol/- Scrq cldr&m llTFr qr. t,. q.+d qr,ki| ;tto i vrco t$t$* arn i< oige eceri €.1",11,qq\/- gqqc q{rrdH gqrrr m.t\ qfid qto qri zrq,rre c{If{a. F.lS,Sl,alb/- 5.rrooo/- i E qk+ fqiq g-rrlt-d q"r{Fr 6.tq qr+{ +{n qds ergd + qg{ drE siqr q{rc+d +4rq o€e qqe,'r mr"l r.?\.oool- lE.?,\ool- gqcqE{t&fid.+.rr qtq}i*dlt41qtlr{ q{l q:imia qrqm fu{r qcen qro}. Uqqq E*ff-d qlirr r.i qrnd-q-Edlw-riq- rriit{ €lri qftsim dd:c q{€lr 6-{!}. s.<t fsfuA-d,-{-.rT EqRrd iEre.?dwnd i,rqld +d 3rri- l. 6- ffi{r -iE g?3-_Jl+E si{Eorqr a fuii-.e] .Fl?.6{,]urrr i.rffifl , E FH E-a . o € / € /r"rci i<Eisl(/ (/.o,r. * ** Fr-flqlft (t{trqT fu+1 ) |{{is' i' qr"1@TRr+Ttt, S-€Ir{ e<arq{ irRqfts-q qr+ +rqfmqm H+ 9 (/ < /r"e! slf.t 8e,"" qicmraris FrdRr f- f+ta+ r-e,,eia +ea. er& E srfr wrd TgE +?qrqr{Fi. t. q?TTrq anr-{r+ fuqJa ftrrirr 3terqr ita- F.EJq qt r+ affi q-fiotq{ q ,Taqrql. ;rr++r, csr, +rqrm qf'qq tIEb i+ft qqrqlT ;,rir+r 6rqr6iiTr iT+re qra.r q'qr-+ rti +rmre, tijtdT 1]-1Tdi- 6rE€ 3,'"a.rr= rzn'aq* F{i-qr t.lTst+ BaSi , Cmrnpton,piilips"wipro, Circ Encrsy,synka +qqr}+1 (conputralv power ted wirh lens .i'e/ .rreer lig,r dr.I{Ei .)11!1TEi 1rre. S. fifuer !nT*r+ Bajaj, uti(n:sha. valnoni Faryas Industuies 6!-qrt+1 o.tagonal pole ErTI+ 3lrqiqE ,, fii+sr trr{sri loiycab, KEr. Asmn , Kenter. vlshat. CCI.Enotex .iqqrtdl Cabie s]qiq ir,rElq6 -rrri.. &qnTfr ,ii{qr orqlqr q.r6-d{ frEffi+efl 6qirri{t "t" *r.",q rrJ;-ii# ## " t' :"lT I li/orborr, srrq: -ioiqry,rrroqr*iq qr6rq q-nrr.+tr'*"-r* ;r;;tuemano Umtt) rRa,ltiErrtr ffro qiqI ;rli qr.,i tiq++Tio r*o t- -+r aXe **ar or{rtrr qriz qn'fr +,l;t iaiasT rrrrfl q orir+rqrf,ta q{ cdi u.ffi q --mqrjt.riiqq E ifirfu{q qit qitr+ or.i tnpasr 6Rr-d{ titrqrr+ irfu. 1..r<igr g{mqr srqrd *atcr ol*lra steii q-rq qrq"ft-+ q-dfi ftqd F+trer+ :vid. qr en"ruit'i?q-!-dr-TffiGrd. : t-rt'.r fit+sr dls'R"qrur e,.rql on"n*rqrq sd ftfi-Er ffiE qr"l 3rRr+lr F{q€E{tl6R qi:ft irqnffidr ini- I Dskop/Teder Noti.e/Tender noricei. t.- t!

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.