Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Directorate Of Municipal Administration Tender

View complete overview of Maha DMA Tender

Costs

Summary

Supply Of Digital Banner For Tuljapur Municipal Council

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

निविदा पुस्तीका िगरपररषद तुळजापूर जज. सोलापूर ई- निविदा 1. कामाचे िाांि – बाांधकाम विभागासाठी आिश्यकतेिुसार डिजजटल बोिड पुरिणे. 2. निविदा विक्री :- ददिाांक ०६/०८/२०१९ ते १३/०८/२०१९ सायांकाळी ५:०० पयतं 3. निविदा स्विकृती :- ददिाांक ०६/०८/२०१९ ते १३/०८/२०१९ सायांकाळी ५:०० पयतं 4. निविदा उघडण्याचा ददिाांक/वथळ :- दद. १४/०८/२०१९ सकाळी ०५:०० िाजता 5. निविदा उघडण्याचे दिकाण :-नगरपररषद कार्ाालर् तुळजापूर जज. उवमािाबाद 6. ननविदा फॉरम् फीची रक्‍कम :-५००/- नेट बँकीींगद्िारे सादर करािे. 7. बर्ाणा रक्‍कम :-५०००/- नेट बँकीींगद्िारे सादर करािे. निविदाधारकाांसाठी अटी ि शती, सुचिा कामाचे िाांि – बाांधकाम विभागासाठी आिश्यकतेिुसार डिजजटल बोिड पुरिणे. ताांत्रिक ललफाफामध्ये सादर करण्याची कागदपिे – ललफाफा क्र-१ ✓ सिव कागदपते्र साक्ाांककत असािीत. ✓ महाराष्ट्र शासिाचे Shop Act License प्रमाणपत्र. ✓ व्हॅट, पॅि/टॅि काडवची छायाांककत प्रत जोडािी. ✓ Indian Income Tax Return Acknowledgement ✓ Tax Clearance Certificate ✓ ताांत्रत्रक लिफाफा मध्ये जोडिेिी सिव कागदपते्र बरोबर असल्याचे ि कुिल्याही शासकीय कायावियात काळ्या यादीत िसल्याबाबतचे रू. १००/- चे वटॅम्पिर प्रनतज्ञापत्र लिहुि द्यािे िागेि. ✓ मागीि तीि िर्ावत शासकीय कायावियात काम केल्याचे िकव डि सादर करािे. ✓ कामगाराांची यादी. ✓ इतर आिश्यक सिव ताांत्रत्रक कागदपते्र . ✓ पररलशष्ट्ट अ- सांविदेमध्ये पदाधिका-याांचा समािेश िसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. ✓ िाहिाची कागदपते्र ललफाफा क्र-२ ✓ आधथवक लिफाफा – आधथवक लिफाफा BOQ मध्ये सादर करािा. इतर अटी ि शती ✓ सि २०१८-१९ सािाकरीता दर निविदामध्ये प्रत्येक बाब निहाि िमुद करणेचे आहेत. ✓ वितांत्र आदेशािुसार िेळोिेळी काम करणेचे आहे. ✓ सि २०१८-१९ सािाकरीता अांदाजे पररमाि िरिेिे असुि त्यामध्ये मागणी काम जावत होऊ शकते. ✓ मािाचा टेवट ररपोटव आणण कामाचे शासकीय सांवथेमाफव त त्रयवथ ताांत्रत्रक तपासणी निविदािारकािे आणाियाचा असूि टेवट ररपोटव आणण त्रयवथ ताांत्रत्रक तपासणी अहिाि योग्य असल्यालशिाय आणण तो जोडल्यालशिाय त्रबि अदा केिे जाणार िाही. ✓ याकामी िापरिेिे सादहत्य वटान्डडव कां पिीचे ISI माके िापरणेचे आहे. ✓ कोणत्याही पररस्वथतीत सदर मािाचा दर िाढिूि देता येणार िाही. ✓ आिश्यक िाटल्यास निविदा भरण्यापुिी त्याबाबत सांपूणव मादहती घ्यािी. िांतर कसिीही तक्रार चािणार िाही. ✓ निविदा सादर कररत असतािा दोि लिफाफा पध्दतीचा अििांब करािा पैकी लिफाफा क्र. 1 मध्ये अ) बयाणा रक्‍कम ि निविदा फी ऑििाईि भरणा केिेिी बॅकेची विीप ब) ताांत्रत्रक ि आधथवक क्मता लसध्द करणारी कागदपते्र. क) अिुभि ि पात्रता समथविाथव कागदपते्र. ड) सांविदेमध्ये पदाधिका-याांचा सहभाग िसल्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र (सोबत िमुिा जोडिा आहे.) ई) निविदािारकाच्या ितीिे कोणास प्रधिकृत केिे असल्यास त्याबाबतचे कुि मुखत्यारपत्र ककां िा अलभकताव अधिकृत असल्याचा पुरािा. ✓ तसेच लिफाफा क्र. 2 मध्ये निविदा िारकािे साक्ाांकीत केिेिे मुळ प्रनततीि निविदा दरपत्रक असािे. ✓ टेंडर मांजरू झािेिांतर योग्य ककां मतीच्या वटॅपिर िगरपररर्द िमुन्यामध्ये करारपत्र करूि देणे आिश्‍यक आहे. ✓ नििीची उपिब्ितेिुसार त्रबि अदा केिे जाईि. ✓ िरीि कामाची रॉयल्टी त्रबिातूि कपात केिी जाईि. ✓ सािव. बाांिकाम खात्याकडीि योग्य त्या िगावतीि िोंदणी आिश्यक आहे. ✓ पॅि काडव, सी.एस.टी., बी.एस.टी., व्हॅट िांबर असणे आिश्यक आहे. ✓ कामगार कायद्याचे पािि करणे बांििकारक आहे. ✓ कामाच्या दिकाणी निविदा िारकाांिे विखावचे िािाची पाटी िािणे बांििकारक आहे. ✓ निविदा िारकाांिे सदर कामाचा विखचाविे शासकीय विमा उतरविणे बांििकारक राहीि. त्याची कागदपते्र ि.प.कडे सादर करािीत त्यालशिाय कामाचे त्रबि अदा केिे जाणार िाही, ककां िा िगरपररर्द विमा निधिकडूि विमा उतरिूि घेिूि त्रबिातूि रक्‍कम कपात करेि. ✓ सुरक्षक्त रक्‍कम १०% िेिणेची असूि त्यापैकी २% रक्‍कम निविदा मांजूर होताच त्िरीत भराियाची आहे. उिवरीत ८% त्रबिातूि कपात करणेत येईि. ✓ सि २०१८-१९ या िर्ावचे दर मांजूर होईपयतं कामाचा आदेश ददल्यास सि २०१७-१८ चे मांजूर दरािे काम करणे मक्तेदारािर बांििकारक आहे. ✓ आपण सादर केिेंडर दराबाबत आिश्यक िाटल्यास िगरपररर्द खुिासा मागविि तो सादर करणे आपल्यािर बांििकारक राहीि. मुख्याधधकारी,

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.