Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Directorate Of Municipal Administration Tender

View complete overview of Maha DMA Tender

Costs

Summary

Providing And Fixing Street Light Pole And Mini -highmast Arranged In Verious Areas At Rajapur Municipal Council Dist Ratnagiri

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

<Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.11 ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù VÉÉ.Gò./®úÉxÉ{É/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/1019-20/1237/ÊnùxÉÉÆEò :- 27/11/2019 ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´É ÊxɨɶÉɺÉEòÒªÉ <Ç-xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ´É +xÉ֦ɴÉÒ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ªÉÉÆVÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉɺÉÉ`öÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ iªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ ºÉ´ÉÇ iÉ{ÉÊ¶É±É ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù ªÉÉÆSÉä JÉÉiªÉÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¦É¯ûxÉ Ê´É½þÒiÉ xɨÉÖxªÉÉÆiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ. Gò. EòɨÉÉSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É +ÆnùÉÊVÉiÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ËEò¨ÉiÉ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É ºÉÖ®úIÉÉ +xÉɨÉiÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú ´ÉMÉÇ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù ½þqùÒiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê`öEòÉhÉÒ º]ÅõÒ]õ ±ÉÉ<Ç]õ {ÉÉä±É ´É ½þɪɨÉɺ]õ =¦Éä Eò®úhÉä 7449354/- 1500/- 74494/- Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò®úiÉÉxÉÉ 1 ]õCEòÉ ´É ʤɱÉÉiÉÚxÉ 8 ]õCEäò 6 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 4 ¨ÉʽþxÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ´É ´Éä³ý 1. ÊxÉÊ´ÉnùÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ {ÉɺÉÚxÉ 28.11.2019 ´Éä³ý 10.00 {ɪÉÈiÉ 12.12.2019 ´Éä³ý 14.00 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉ +ÉìxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ ¦É®úhÉäSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ {ÉɺÉÚxÉ 28.11.2019 ´Éä³ý 12.00 {ɪÉÈiÉ 12.12.2019 ´Éä³ý 16.00 3. ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ iÉÉÆÊjÉEò ±ÉJÉÉä]õÉ ´É <ºÉÉ®úÉ +lÉ´ÉÉ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É ºÉÚ]õ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ ºÉiªÉ|ÉiÉ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇSÉä ¶ÉÖ±Eò ¨ÉÖ³ý º´É¯û{ÉÉiÉ +ÉìxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ {ɪÉÈiÉ 12.12.2019 ´Éä³ý 16.00 4. iÉÉÆÊjÉEò ±ÉJÉÉä]õÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ ´Éä³ý ´É iÉÉ®úÒJÉ {ɪÉÈiÉ 13.12.2019 ´Éä³ý 16.00 5. ´ÉÉÊhÉVªÉ ±ÉJÉÉä]õÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ ´Éä³ý ´É iÉÉ®úÒJÉ {ɪÉÈiÉ - ´Éä³ý ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ :- 1. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä www.mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ={ɱɤvÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉuùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉJÉ±É Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉƤÉɤÉiÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 28/11/2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 {ÉɺÉÚxÉ ÊnùxÉÉÆEò 12/12/2019 ºÉɪÉÆEòɳýÒ 14.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò¯ûxÉ ºÉɪÉÆEòɳýÒ 16.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. 3. ÊxÉÊ´ÉnùÉ b÷É>ðxÉ ±ÉÉäb÷ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú <iÉ®ú +ɴɶªÉEò iªÉÉ ºÉ´ÉÇ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¤ÉPÉÚxÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉJÉ±É Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. 4. +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ nùÉJÉ±É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ ºÉÉä<ÇxÉÖºÉÉ®ú =PÉb÷hÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 5. EòÉähÉiÉÒ½þÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÖJªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú ªÉÉÆSÉÉ ®úɽþÒ±É. xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú ( näù´ÉÉxÉÆnù fäøEò³äý ) ( +ìb÷.VɨÉÒ®ú JÉʱɡäò ) ÊnùxÉÉÆEò :- 27/11/2019 ¨ÉÖJª ÉÉ Êv ÉE òÉ®ú Ò xÉM É®ú Év ª ÉI É ¡òÉäxÉ :- 02353-222039 xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù ®úÉVÉÉ{ÉÚ®ú Email– rmcrajapur.2008@gmail.com + ] õÒ ´É ¶É iÉ Ô :- 1. 1) EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉ´ÉÇ.¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉEòb÷Ò±É Ê´ÉtÖiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú xÉÉänùhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò 2) ºÉxÉ 2017-18/18-19 ËEò´ÉÉ SÉɱÉÚ ºÉɱÉSÉä +ɪÉEò®ú Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ, 3) {ÉìxÉEòÉbÇ÷, 4) ºÉxÉ 2017-18/18-19 ËEò´ÉÉ SÉɱÉÚ ºÉɱÉSÉä VÉÒ.BºÉ.]õÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ 5) ºÉxÉ 2017-18/18-19 ËEò´ÉÉ SÉɱÉÚ ºÉɱÉSÉä |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉ±É ]ìõCºÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ 6) EòɨÉÉSÉä +xÉ֦ɴÉÉSÉä nùÉJɱÉä. (ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ZÉɱªÉÉ´É®ú ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉä ´É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä ¤ÉÆnù ʱɡòÉ}ªÉÉiÉÚxÉ EòɪÉÉDZɪÉÉÆiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ.) 7) ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉÉiÉÒ±É JÉɱÉÒ näùhªÉÉÆiÉ +ɱÉä±ÉÒ Ê´É½þÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É {ÉÊ®úʶɹ]õ + (Appendix-A) EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉxÉä º´ÉÉIÉ®úÒEò¯ûxÉ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉ®úEòÉxÉä |ÉlÉ¨É xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù IÉäjÉɨÉvªÉä EòɨÉÉSÉÒ ´É VÉÉMÉäSÉÒ {ɽþÉhÉÒ Eò¯ûxÉ {ÉÚ®úÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ®äú Ê¡òSɺÉÇ, VÉÒ+ÉªÉ {ÉÉä±É, Eäò¤É±ºÉ ´É EÆò{ÉxÉÒ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù EòɪÉÉDZɪÉɨÉvªÉä |ÉiªÉIÉ nùÉJÉ´ÉÚxÉ iªÉɤÉɤÉiÉSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ PÉä>ðxÉ iÉä ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ iÉÉÆÊjÉEò ±ÉJÉÉä]õ¬É¨ÉvªÉä näùhÉä ¤ÉÆvÉxÉ EòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. +xªÉlÉÉ iªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 3. VÉÒ.+ÉªÉ {ÉÉä±É, ¥ÉìEäò]õ, Eäò¤É±ºÉ, ªÉÉ =i{ÉÉnùEòÉÆSÉä +ÊvÉEÞòiÉiÉäSÉä {ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉ EòÉ®úEò ®úɽþiÉÒ±É. 4. |ÉÉ{iÉ ÊxɨxÉiÉxÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ näùEòÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉ EòɨÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.