Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

F:\2018-19\Tender Form 2018-19\E Tender 2018-19\E Tender Dalitettar, Dalitvasti, Nagarothan 5\TO SHITAL MAM\E Tender Nagarothan & Rasta 12.doc - 11 -- गडहंलज नगरप रषदंंं , गडहंलजंंं प रिशv – अ (J. 100/* 0या 3टँपपेपरवरँ ेँ ेँ े ) ]ितpा पc मी/आzह याoारे असे नमदु करतो क`, महाराS नगरप रषद नगरपंचायती व औsोिगक नगर अिधिनयम 1965 च ेकलम 16(1) (आय) व कलम44(1) तरतदु0या, xया खाली उदधतृ केले!या आहेत. माहती आहे आ ण गभंीरपणे नमदू करतो क`, नगरपािलकेशी कंवा नगरपािलके0या अिधन कंवा नगरपािलकेने कंवा नगरपािलके0या वतीने कर@यात येणा*या संवदेम#ये नगरप रषदे0या कोण>याह नगरसेवकाचा कोणताह ह3सा कंवा हतसंबधं कंवा आम0याशी भागीदार नाह. कलम 16(1) (आय) : यापढेु तरतदु केली असेल >याwयित रZ नगरपािलके0या आदेशावCन केले!या कोण>याह कामात कंवा नगरपािलकेशी कंवा नगरपािलके0या अिधन कंवा नगरपािलकेने कंवा नगरपािलके0या वतीने केले!या कोण>याह संवदेत जचा 3वतःचा कंवा आप!या भागीदारामाफ= त ]>यH कंवा अ]>यH र>या कोणताह ह3सा कंवा हतसंबधं असेल. कलम 44 (1) (ब) : पा िलका सद3य zहणनू कंवा नगरपािलके0या कोण>याह सिमतीचा सद3य zहणून xया कोण>याह बाबतीत कलम 16 च े पोट Ð कलम (3), खंड (अ), (ब), (क), (इ) व (ग) म#ये वण=न के!या]माणे >याचा कंवा >याचंा भागीदाराचा ]>यH कंवा अ]>यH रतीने कोणतीह ह3सा कंवा हतसबंंध असेल अशा हiयाची कंवा हसबंधंाची कंमत काहह असो कंवा जीत >या0या अशीला0या, ]क>या=0या कंवा इतर wयZ`0या वतीने wयावसाियकvया >याचा ह3सा कंवा हतसंबधं असेल अशा कोण>याह बाबतीत मतदान करल. मी खाली सह करणार स>य ]ितpेवर िलहन देतो क`ू , वरल मजकूर तसेच ई*िनवदेसोबतची सव= कागदपcे व >यातील मजकूर खरा असनू तो चकु`चा अथवा अपणू= आढळलेस िनयमानसुार होणा*या दंडिनय िशHेस मी पाc राहन. िनवदा धारकाचे नाव ेेे :* ****************************************************************************** पNा :* ************************************************************************************************* िनवदा धारकाची सह :* ********************************************************************************* दनांक :* साHीदाराच ेनाव ेेे :* ************************************************************************************ पNा :* *************************************************************************************************** F:\2018-19\Tender Form 2018-19\E Tender 2018-19\E Tender Dalitettar, Dalitvasti, Nagarothan 5\TO SHITAL MAM\E Tender Nagarothan & Rasta 12.doc - 12 -- िनवदा ]पc (टEडर फॉम=E =E =E =) गडहंलज नगरप रषदंंं , गडहंलजंंं ]ित, मा .मुयािधकारसो, गडहंलज नगरप रषद, गडहंलज. * टEडर धारकाच ेनावE ेE ेE े * ******************************************************************* ******************************************************************** ********************************************************************* * पcwयवहाराचा संपूण= पNां ू =ं ू =ं ू = * ************************************************************* ************************************************************* ************************************************************* * फोन नंं ंं * ****************************************************************************** * ई मेल आय डेेे * ************************************************************************ * कामाच ेनावेेे * ************************************************************************** *************************************************************************** * मुळ अदंाजपcक`य रBकम Cपये ु ं ेु ं ेु ं े :* * बयाणा रBकम Cपये ेेे :* * टEडर अनामत रBकम Cपये E ेE ेE े :* * एकूण सरुHा डपॉझीट ू ुू ुू ु १० %]माणे रBकम Cपये े ेे ेे े :* * कामास मदुत ुुु :* वर नमदु केलेले काम मी/आzह नगरप रषदे0या टEडर नोटसी]माणे असले!या मदुतीत पणू= कCन देणेस तयार आहोत. हे टEडर मंजरू झालेनतंर सोबत0या अट व शत[ पाळ@याचे व >या पूण= कर@याचे मी/आzह माlय करतो >यात कसरू झालेस करारातील अटम#ये नमूद केले!या रBकमावरल हBक सोडन दे@यास व ती नगरपािलकेस दे@यास ू माझी/आमची संमती आहे .बयाणा भरले बाबतची 3कॅन पावती टEडरसोबत जोडली आहे. दनांक :* मZेेेेदाराची सह

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.