Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Directorate Of Municipal Administration

Nanded, Maharashtra

 • Opening Date

  09 Sep 2019

 • Closing Date

  16 Sep 2019

 • Tender Amount

  ₹ 35,00,000

 • EMD

  ₹ 35,000

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

Providing And Installing Solar Led Street Light Poles To Internal Roads In

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

Page 1 of 3 कायाालय नगरपररषद, ककनवट कि. नाांदेड फोन क्र.(02469-222111) फॅक्सa कं्र.(02469-222111) Email:cokinwat@gmail.com िा .क्र . /कव.कव./1654/2019 कदनाांक:- 06/09/2019 िाहीर ई – कनकवदा क्रमाांक 19 सन 2019-20 (कवदयुत कवभाग) किनवट नगर पररषद ेतफे खालील िामांसाठी योग्यॅ वगाातील पंजीिृत संस्था , िंत्राटदारािडून ई-कनकवदा पध्दतीने बी-1 नमनू्यारत कनकवदा मागकवणयाा्त येत आहते . तरी इच्छुिांनी आपली ई-कनकवदा कवहीत मदुतीत सादर िरावी. अ. क्र. कामाचे नाव अांदािपत्रकीय ककां मत कनकवदेसोबत भरावयाची इसारा रक्कयम को-या कनकवदा प्रपत्राची ककां मत 1. Providing and Installing Solar LED Street Light Poles to internal roads in Prabhag no. 06 (Bellori, Ward No. 20 & Kolam kheda area, S.V.M.) for Municipal Council Kinwat Dist. Nanded 35,00,000/- 35,000/- 3,000/- कनकवदा पाहण,े डाऊनलोड िरण ेव ऑनलाईन भरण े कद. 09/09/2019 सिाळी 11.00 ते कद.16/09/2019 दपुारी 2.00 वाज ेपयंत भरलेली कनकवदा कसलबंद कलफाफ्यात (Hard copy) सादर िरण.े कद.16/09/2019 सायंिाळी 05.00 वाजपेयंत तांत्रीि बोलीचा कलफाफा उघडण(ेपात्र कनकवदाधारािांचे तांकत्रि बोलीच्या कलफाफ्यात सादर िरणयात आलेल्या िागदपत्रांची मळू िागदपत्रांशी पडताळणी िरणयात आल्यानंतर कवत्तीय बोलीचा कलफाफा उघडणयात येईल.) कद.17/09/2019 दपुारी 02.00 वाजता (शक्य. झाल्या2स) तांकत्रि बोलीच्या कलफाफ्यात सादर िरणयात आलेल्या िागदपत्रांची मळू िागदपत्रांशी पडताळणी िरणयाचा कदनांि तांकत्रि छाननी झाल्यानंतर पात्र कनकवदाधारिांना स्वतंत्रपण ेिळकवणयात येईल. कवत्तीय बोलीचा कलफाफा उघडण े कद.17/09/2019 सायंिाळी 05.00 वाजता (शक्य. झाल्या2स) Page 2 of 3 शासिीय कवभागािडील योग्यस त्या वगाातील पंजीिृत ठेिेदार/संस्थाथ यांनी महाराष्ट्रव शासनाच्याम www.mahatender.gov.in या संिेत स्थळावर कनकवदा भरावी , कनकवदा धारिास स्वiतंत्र जोडलेल्या सचुनांची अनपुालन िरणया.ची जबाबदारी संबंधीतावर राहील. कनयम व अटी 1) सवा ईच्छू.ि िंत्राटदारांनी www.mahatenders.gov.in या संिेतस्थतळावर नोंदणीिृत असण ेअकनवाया आह.े 2) ई-कनकवदा प्रकक्रयेत भाग घणेया ासाठी प्रथम िंत्राटदाराने digital certificate(DSC)User ID व Password िरुन घणे ेआवश्य्ि आह.े 3) कनकवदा धारिाने कनकवदा संदभाातील सवा दस्तावजे online सादर िरण ेआवश्ययि राहील. 4) कनकवदा कह किकलफाफा पद्धतीने मागकवणयात आलेली असनू तांकत्रि बोली व कवत्तीय बोलीचा कलफाफा स्वतंत्रपण ेसादर िरावा. 5) इसारा रक्िरम भरणयातपासनु सटू प्रमाणपत्र ग्राहय राहणार नाही. 6) सदरील िाम िरतांना िोणत्या ही प्रिारची अग्रीम रक्ि म कदली जाणार नाही. 7) िामाची सरुक्षा अनामत रक्ितम सरुुवातीस कस्विृत कनकवदा रक्ि मचे्या ा २ % नगदी स्व रुपात व चाल ु दयेिातनू ८ % िपात िरणया ात येईल. 8) कनयमानसूार शासनाच्याि सवा िराची (उदा.आयिर , वस्त ूव सेवा िर , िामगार उपिर ,िंत्राट कवमा व रॉयल्टीन ईत्या ादी) कबलातनु िपात िरणयावत येईल. 9) िंत्राटदार हा EPF नोंदणीिृत असण ेआवश्यय ि आह.े 10) िंत्राटदाराचे दयेि प्रशासिीय मान्यअता व कनधी उपलब्धेतेच्याच अकधन राहून अदा िरणया त येईल. 11) िोणत्यादही पररस्थीसतीत अग्रीम व वाढीव दयेि दणेयातत येणार नाही. 12) सदर िामाबाबत लेखापरीक्षणात लेखाआके्षप आल्यास वसलुापात्र रक्िम िंत्राटदारास स्वखचााने भराव े लागले. 13) मजंरू झालेले कनकवदादर ह ेिराराच्या िालावधीसाठी िंत्राटदारावर बंधनिारि राहतील, त्यामध्ये िोणत्याही सबबीवर दरवाढ िेली जाणार नाही. 14) िोणतीही एि अथवा सवा कनकवदा कस्विारणयावचा अथवा नािारणयाधचा तसेच कनकवदतेील शती व अटीत बदल िरणयासचा अकधिार मखु्याकधिारी, नगर पररषद किनवट यांनी राखनू ठेवला आह.े 15) इतर सवा सकवस्त्र अटी व शती www.mahatenders.gov.in या संिेतस्थ ळावर पहावयास कमळतील. 16) सरुक्षा ठेव कह दोष-उकणवा दायीत्व िालावधीत ( Defect Liability Period) संपल्यानंतर परत िेली जाईल. या रक्िमवेर कनकवदा धारिास िसल्याही प्रिारचे व्याज कमळणार नाही. 17) परुवठा िरणयात आलेल्या प्रत्येि लाईटचा Thermal Analysis Report असण ेबंधनिारि आह.े 18) पात्र कनकवदा धारिास वर दशाकवल्या प्रमाण ेआवश्ययि त्या रक्िमचेी सरुक्षा ठेव व कनकवदतेील सवा अटी व शती मान्य असल्याबाबत असेच परुवठा आदशे पणुा िरणयाबाबतचा रू. ५००/- च्या बॉन्ड पेपरवर िरारनामा आठ कदवसाच्या आत िरून द्यावा लागले. 19) परुवठा िेलेल्या साकहत्यांचा दोष-उकणवा दायीत्व िालावधी ( Defect Liability Period) हा पाच वषााचा असेल. परुवठा िेलेले साकहत्य सरुळीत पण ेचालण ेआवश्य

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.