Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

District Satara Tender

View complete overview of Maha District Satara Tender

District Satara Tender

 • Opening Date

  22 Mar 2019

 • Closing Date

  29 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 20,00,000

Costs

 • EMD

  ₹ 50,000
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Supply Of Data Entry Oprator

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

1 िज हािधकारी व िज हा िनवडणूक अिधकारी यांचे काय लय ,सातारा Office of the Collector and District Election Officer, Satara िशवाजी कॉलेज जवळ ,िज हा कोषागार काय लयासमोर िनवडणूक शाखा ,सदरबझार , सातारा ,ता.िज.सातारा. दूर वनी मांक – 02162-229605 ;फॅ स माकं - 02162-230310 ; E-mail : dydeosatara@gmail.com डाटा एं ी ऑपरेटर पुरिवणेसाठी फेर ई - िनवीदा सूचना सातारा िज हयाम ये 08 िवधानसभा मतदार संघ आहेत . िवधानसभा मतदार संघाम ये सु असले या मतदार मदत क ास, महारा शासन, शासन िनणय ं .ईएलआर 2013/ . ं .116/13/33, िद.18 जून २०१८ अ वये िदनांक 01/04/2018 पासनू िद. 31/03/2019 पयत मुदतवाढ िमळाललेी आहे.यापुढे ही आयोगाकडुन मुदतवाढ देणेत येणार आहे. यामुळे 08 िवधानसभा मतदार संघात 13 डाटा एं ी ऑपरेटसची आव यकता आहे. यासाठी अनुभवी कंपनीकडून िदनाकं 01/04/2019 पासून िदनाकं 31/03/2020 या कालावधीसाठी डाटा एं ी ऑपरेटर पुरिवणेसाठी फेर ई - िनवीदा मागिवणेत येत आहे. अ. . कामाचा तपशील अदंािजत र कम बयाना र कम 1 सातारा िज हयातील 08 िवधानसभा मतदार संघाम ये सु असले या मतदार मदत क ासाठी 13 िठकाणी डाटा एं ी ऑपरेटस यां या नेमणुका करणे व आव यकतेनुसार जादा डाटा एं ी ऑपरेटर पुरिवणेकामी फेर ई िनिवदा 20,00,000/- 50000/- 1 फेर िनवीदा िस दी करणे िद. 22/03/2019 सायंकाळी 6.00 पासनू २ िनवीदेबाबतची पुव चच बैठक िद.26/०3/2019 सकाळी 11.00 वाजता 3 िनवीदा भरणेचा कालावधी िद. 22/03/2019 सायंकाळी 6.00 ते 29/०3 /2019 दुपारी 2.00 4 िनवीदा ि या िज हा िनवडणुक अिधकारी याचें काय लयात िज हािधकारी काय लय सातारा येथे राबिवणेत येईल िद.30/03/2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता 5 सदरचे टडर http://mahatenders.gov.in या व िज हािधकारी सातारा याचें संकेत थळावर िस द कर यात येईल -- 6 सदरची िनवीदा डाऊनलोड करणेसाठी संकेत थळावर उपल ध होईल िद. 22/03/2019 7 िवहीत नमु यात िनवीदा दाखल करावी लागेल -- 8 िनवीदा धारकाने िनवीदा ीया पुण झालेनंतर वा षक कामाचे होणा-या र कमे या 3 % अनामत रकमेचा रा ीयकृत बॅकेचा िडमाडं ाफट Dy Collector & Dy District Election Officer Satara या नांवे जमा करणेचा आहे -- 9 िनवीदा फी हणुन ऑनलाईन प दतीने भरावी लागेल. िनिवदा फी 3000/- (तीन हजार फ त) व बयाणा र कम पये 50,000/-(प नास हजार फ त) 2 10 िनवीदा पुणत अथवा अशंत वीकृत करणे िकवा ंकोणतेही कारण न देता नाकारणेचा अिधकार िज हा िनवडणुक अिधकारी सातारा यानंा राखुन ठेवला आहे. -- 11 डाटा एं ी ऑपरेटस पुरिवणेचा कालावधी असा राहील या कालावधीत मुदतवाढ देणेचे अिधकार तसेच कोणतेही िनवीदा मंजुर अथवा नामंजुर कर याचे अिधकार िज हािधकारी यांना राहतील. िद. 01/04/2019 ते िद. 31/03/20120 12 Toll Free No-0120-4200642/4001002 ( वेता िसघंल) िज हािधकारी व िज हा िनवडणूक अिधकारी सातारा 3 डाटा एं ी ऑपरेटर पुरिवणे या िनिवदेबाबत या अटी व शत 1) िनिवदा धारंकाना सूचना- अ) सातारा िज हयाम ये िज हा तरावर 2 व तालु यातील 11 असे एकुण तेरा िठकाणी मतदान मदत के ासाठी सदर िनिवदा मंजुरी िदनाकं 01/04/2019 ते िद ३१ माच २०20 अखेर डाटा एं ी ऑपरेटरसाठी मनु यबळ सं थेची िनवड करणेसाठी ही िनवीदा िस द करणेत येत आहे. ब) िनिवदाधारकाने www.Maha.Tenders.gov.in या सकेंत थळावर ऑनलाईन पदधतीनेच िनिवदा जमा करणेचा आहे क) िनिवदेमिधल दरप क भरताना सव करासिहत भरणेत यावे. नमूद दरा यितिर त अ य कोणतीही र कम अदा केली जाणार नाही. ड) िनिवदाधारकानंी आपले िनिवदेचे ऑनालाईन अज िद. 29/०3 /2019 दुपारी 2.00 वाजेपयत वकारले जातील यांनतर भरलेले िनवीदे या अज चा िवचार केला जाणार नाही इ) िनिवदाधारकानंा वेळेत सादर केले या िनिवदा िद.30/03/2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता उघडणेत येतील ई) िनिवदाधारकानंा िनवीदा भरत असताना काही तािं क अडचणी उदभव यास िज हािधकारी काय लय सातारा येथील एनआयसी या टोल ी १८००३०७०२२३२ या मांकावर सपंक साधावा फ) पो ट/कुरीअरने अथवा सम ा त झाले या िनिवदीचा िवचार केला जाणार नाही 2 िनिवदापुव बैठक (ि ि ड बैठक) - अ) िनवीदाधारकाचंी िनिवदा पूव बैठक िदनाकं 26/03/2019 रोजी स. 11.०० वाजता िज हािनवडणूक अिधकारी याचें िज हािधकारी काय लय सातारा येथे घेणेत येईल. 3 ताि क िनवीदा िलफाफा -१ अ) िनिवदा फी व बयाणा र म ऑनलाईन प दतीने भरणे आव यक आहे ब) अिभक य ने शॉप अॅ ट कवा लघु उ ोग न दणी परवाना िनिवदेसोबत जोडणे आव यक आहे. सदर शॉप ॲ टम ये यवसायाचे व प मनु यबळ पुरिवणे असे नमूद असणे आव यक आहे. क) डाटा एं ी ऑपरेटर पुरिवणे संदभ तील िनवडणूक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.