Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

State Bank Of India Tender

View complete overview of Karnataka SBI Tender

Costs

Summary

1. Tender No. Sbi/sarb/ea/gw/2019-20/01: Property No.1: Vide Doc No. 21986/2004 Belonging To Sri B C Prabhakara S/o Chikkapatalappa. Item 1:all That Piece And Parcel Of Converted Bearing Sy No. 117/2 Vide Converion Orderno. Aln (ebb): Sr 177/12-13 Dated 01.03.2003, Issued By The Deputy Commissioner, Bangalore District Situated At Biteshvile Village, Bidarahalli Hobli, Bangalore East Taluk, Earlier Bangalore South Taluk, Measuring 0 Acre 35 3/4 Guntas, Out Of 1 Acre 5 Guntas Of Kharan And It Is Bounded By:east-sri B M. Ramanujappa And B M Siddappa Property,west-sri Lakappa Sri Nanjunadappa's Property, North-sri Venkata Rayappa's Property, South-smt. Kariyamma's Property. Item 2:vide Doc No. 21997/2014 Belonging To Sri B C Prabhakara S/o Chikkapatalappa: All That Piece And Parcel Of Property Bearing Site No. 19, Bbmp Form B Si No. 1102, Khata No. 700 Out Of Property No. 118, Situated By Bileshvale Village, Bidarhalli Hobli, Bangalore East Taluk,comes Under The Juridiction Of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (bbmp), Bengaluru Measuring East To West-60 Feet And North To South-40 Feet In All Measuring 2400 Sq Ft Vide Doc No. 21997/2014 Belongs To Sri B C Prabhakar S/o Chikkapatalappa And It Is Bounded By:east-30 Feet Wide Road, North-site No. 18, West-property No. 117/2, South- Site No. 20.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

H˚sê\T-|òüTÀsê\T X¯óÁø£yês¡+ 23 Ä>∑düTº 2019 3 Á|üC≤X¯øÏÔ$XÊK |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+.. Á|ü»\≈£î XÊ|ü+.. eTTs¡∞q>∑sY :n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ ñ|üjÓ÷>∑ |üqT\ ìsê«Vü≤≈£î\T eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î Çã“+~ ø£s¡+>±e÷]+~. 24/7 ˙{Ï düs¡|òüsê˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |üs¡´y˚ø£åD˝À mHédædæ ø£+ô|˙ ô|’|ü⁄˝…’q¢ ìsêàD+ ø√dü+ >√‘·T\T ‘·e⁄«‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eTTs¡∞q>∑sY˝À ≈£L&Ü >√‘·T\qT ‘·e⁄«‘·THêïs¡T. á ø£eT+˝À nø£ÿ&ÉTqï >∑èVü‰\≈£îqï eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT¢ |ü\T #√≥¢ <Óã“‹+≥THêïsTT. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. nsTT‘˚ <Óã“ ‹qï ô|’|t ˝…’q¢qT mHédædæ ø£+ô|˙ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ø£åD+ eTs¡eTà‘·T\T #˚k˛Ô+~. eTs¡eTà‘·T\T # ˚ùd˝À>± kÕúì≈ £î\≈ £î ˙{Ïdüs¡|òüsê≈ £î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç nø£ÿ&ç Á|ü»\T nH ˚ø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ô|’|t ˝ … ’q¢ ‘·e«ø±\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ πøåÁ‘· kÕúsTT dæã“+~ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. kÕúìø£ >∑èVü‰\≈£î ì‘ê´edüsê\ ˙{Ïdüs¡|òüsê #˚ùd ô|’|ü⁄˝…’q¢ e÷s¡Z+ dü÷Nì $e]+∫ Ä˝≤π> ‘·e«ø±\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+~. nsTT‘˚ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+‘√ ô|’|ü⁄˝…’Hé¢\T ìsêàD+ e\q kÕúì≈£î\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ kÕúì≈£î\T >∑èVü≤ ìsêàD≤\T # ˚|üfÒº≥|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄Hê<ÛäT\ ø√dü+ >√‘·T\qT ÇcÕºqTkÕs¡+ ‘·y ˚«düTÔ+&É&É≥‘√ ‘ê> ∑˙{Ï düs¡|òüsê ô|’|ü⁄˝ … ’qT¢ <Óã“ ‹+≥THêïsTT M{ÏøÏ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú dæã“+~ eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷*‡ ek˛Ô+ ~. ˇø£kÕ] ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ es¡ ≈£î eTs¡eTà‘·T |üqT \T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT kÕ«BÛq+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝À ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔ Á|üC≤X¯øÏÔ`ø£sêdü 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔì msTTsYb˛s¡Tº b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì Ä e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ s¡÷.Äs¡T y˚\T q>∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ msTTsY b˛s¡Tº b˛©dt ùdºwüHé dæ◊ õ. eTTs¡[ $˝ Òø£s¡T\ düe÷y ˚X¯+ @sêŒ≥T # ˚dæ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T... õ.e÷&ÉT>∑T\ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Ms¡sêyéT Á|ükÕ<é nH˚ e´øÏÔ ø=+‘·ø±\+>± ãT∫ÃsêCŸ bÕ˝…+ ¬s&ç¶ M~Û˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T sêyéT Á|ükÕ<é≈£î eT÷&ÉT ãkÕÔ˝À¢ rdüT≈ £î e∫Ãq > ∑+C≤sTT bÕ´¬ø≥ ¢qT Ç∫à |üsês¡j·÷´&ÉT. n|üŒ{Ïπø düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\T e÷≥Ty˚dæ sêyéT Á|ükÕ<éqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈ £îHêïs¡T. ø±> ∑ ì+~‘·T&ÉT > ∑‘·+˝À bÕ& ˚s¡T, õ.e÷&ÉT> ∑T\ ÁbÕ+‘·˝À¢ bÕs¡ yÓT&çø£˝ Ÿ‡˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚yê&Éì, nø£ÿ&É ø=+‘·eT+~ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´≈£îÔ\‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&É≥+‘√ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·\ qT+∫ >∑+C≤sTT ‘Ó|æŒdüTÔqï≥T¢ ‘·eT $#ês¡D˝À yÓfi¯¢&Ó’+<äHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ì+~‘·Tìe<ä› 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT, Äs¡T y ˚\ q> ∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝ Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, eTT<ë›sTTì ‘·Vü≤o˝≤ ›s¡T e<ä› Vü‰»s¡T |üs¡∫ ]e÷+&é≈ £î ‘·s¡*kÕÔeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt◊\T $»jYT, düTì‘· bÕ˝§ZHêïs¡T. eTè‘·TìøÏ Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ ‘·>∑s¡|ü⁄e\dü : ;Û$T* eT+&É\+ <ëø£eTÁ] C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ #√≥T#˚düT≈£îqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q j·TTe≈£îì Ä#·÷øÏì b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ø£qT>=Hêïs¡T. eTè‘·T&ÉT $XÊK q>∑s¡+˝Àì ‘ê{Ï#Ó≥¢ bÕ˝…+≈£î #Ó+~q MTkÕ\ düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY (25)>± >∑T]Ô+#ês¡T. b˛©düT\T n+~+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ ‘·+Á&ç MTkÕ\ dü‹Ôu≤ãT, ø=&ÉT≈£î düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY ø£*dæ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ $»j·Tq>∑s¡+ ãj·T˝Ò›sês¡T. á Áø£eT+˝À u…’ø˘ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É>± rÁe >±j·÷˝…’q düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY nø£ÿ&çø£ø£ÿ& ˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝ Ÿ yÓqTø£ ≈£Ls¡TÃqï ‘·+Á&ç dü‹Ôu≤ãT≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ç‘·ì $»j·Tq> ∑s¡+ eTVü‰sêC≤ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêï&ÉT. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $düÔs¡D |üqT˝À¢ ø±]à≈£î&ç eTè‹ eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ :ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $XÊK ]ô|ò’qØ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $d”Ôs¡í |üqT\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ z e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ˝…’q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT... C≤s¡â+&é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á;C≤ ãT*j·THé (54) $XÊK˝À ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ˝À m\¢+{Ï dü+düú e<ä› düuŸ ø±+Á{≤ø£ºsY Vü‰]ø£ Ç+õ˙]+>∑ dü+düú˝À ˝ÒãsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. n<˚ dü+düú e<ä› ‘·q nqïj·T´ ø=&ÉT≈£î XÊ´yéT˝≤˝Ÿ ≈£L&Ü |üì #˚düTÔHêï&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± ˇø£ÿkÕ]>± Á;p ãT*j·THé s¡ø£Ô+ ø£≈£îÿø=ì ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷&ÉT. Ç~ >∑eTì+∫q nqïj·T´ ø=&ÉT≈ £î XÊ´yé

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.