Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

State Bank Of India Tender

View complete overview of Karnataka SBI Tender

Costs

Summary

2. Tender No.: Sbi/sarb/ea/gw/2019-20/02: Property No.2: Item 2: All That Piece And Parcel Of Converted Bearing Sy No. 105/1 Vide Converion Orderno. Aln (ebb): Sr 177/12-13 Dated 01.03.2003, Issued By The Deputy Commissioner, Bangalore District Situated At Biteshvile Village, Bidarahalli Hobli, Bangalore East Taluk, Earlier Bangalore South Taluk, Measuring 1 Acre 2 Guntas And It Is Bounded By:east:smt Kariyamma's Property,west-sri Venkata Rayappa's Property, North-smt Kariyamma, Sri B M Ramanujappa & B M Siddappa's Property, South- Sy No. 106.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

H˚sê\T-|òüTÀsê\T X¯óÁø£yês¡+ 23 Ä>∑düTº 2019 3 Á|üC≤X¯øÏÔ$XÊK |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+.. Á|ü»\≈£î XÊ|ü+.. eTTs¡∞q>∑sY :n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ ñ|üjÓ÷>∑ |üqT\ ìsê«Vü≤≈£î\T eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î Çã“+~ ø£s¡+>±e÷]+~. 24/7 ˙{Ï düs¡|òüsê˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |üs¡´y˚ø£åD˝À mHédædæ ø£+ô|˙ ô|’|ü⁄˝…’q¢ ìsêàD+ ø√dü+ >√‘·T\T ‘·e⁄«‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eTTs¡∞q>∑sY˝À ≈£L&Ü >√‘·T\qT ‘·e⁄«‘·THêïs¡T. á ø£eT+˝À nø£ÿ&ÉTqï >∑èVü‰\≈£îqï eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT¢ |ü\T #√≥¢ <Óã“‹+≥THêïsTT. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. nsTT‘˚ <Óã“ ‹qï ô|’|t ˝…’q¢qT mHédædæ ø£+ô|˙ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ø£åD+ eTs¡eTà‘·T\T #˚k˛Ô+~. eTs¡eTà‘·T\T # ˚ùd˝À>± kÕúì≈ £î\≈ £î ˙{Ïdüs¡|òüsê≈ £î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç nø£ÿ&ç Á|ü»\T nH ˚ø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ô|’|t ˝ … ’q¢ ‘·e«ø±\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ πøåÁ‘· kÕúsTT dæã“+~ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. kÕúìø£ >∑èVü‰\≈£î ì‘ê´edüsê\ ˙{Ïdüs¡|òüsê #˚ùd ô|’|ü⁄˝…’q¢ e÷s¡Z+ dü÷Nì $e]+∫ Ä˝≤π> ‘·e«ø±\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+~. nsTT‘˚ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+‘√ ô|’|ü⁄˝…’Hé¢\T ìsêàD+ e\q kÕúì≈£î\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ kÕúì≈£î\T >∑èVü≤ ìsêàD≤\T # ˚|üfÒº≥|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄Hê<ÛäT\ ø√dü+ >√‘·T\qT ÇcÕºqTkÕs¡+ ‘·y ˚«düTÔ+&É&É≥‘√ ‘ê> ∑˙{Ï düs¡|òüsê ô|’|ü⁄˝ … ’qT¢ <Óã“ ‹+≥THêïsTT M{ÏøÏ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú dæã“+~ eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷*‡ ek˛Ô+ ~. ˇø£kÕ] ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ es¡ ≈£î eTs¡eTà‘·T |üqT \T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT kÕ«BÛq+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝À ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔ Á|üC≤X¯øÏÔ`ø£sêdü 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔì msTTsYb˛s¡Tº b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì Ä e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ s¡÷.Äs¡T y˚\T q>∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ msTTsY b˛s¡Tº b˛©dt ùdºwüHé dæ◊ õ. eTTs¡[ $˝ Òø£s¡T\ düe÷y ˚X¯+ @sêŒ≥T # ˚dæ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T... õ.e÷&ÉT>∑T\ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Ms¡sêyéT Á|ükÕ<é nH˚ e´øÏÔ ø=+‘·ø±\+>± ãT∫ÃsêCŸ bÕ˝…+ ¬s&ç¶ M~Û˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T sêyéT Á|ükÕ<é≈£î eT÷&ÉT ãkÕÔ˝À¢ rdüT≈ £î e∫Ãq > ∑+C≤sTT bÕ´¬ø≥ ¢qT Ç∫à |üsês¡j·÷´&ÉT. n|üŒ{Ïπø düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\T e÷≥Ty˚dæ sêyéT Á|ükÕ<éqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈ £îHêïs¡T. ø±> ∑ ì+~‘·T&ÉT > ∑‘·+˝À bÕ& ˚s¡T, õ.e÷&ÉT> ∑T\ ÁbÕ+‘·˝À¢ bÕs¡ yÓT&çø£˝ Ÿ‡˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚yê&Éì, nø£ÿ&É ø=+‘·eT+~ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´≈£îÔ\‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&É≥+‘√ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·\ qT+∫ >∑+C≤sTT ‘Ó|æŒdüTÔqï≥T¢ ‘·eT $#ês¡D˝À yÓfi¯¢&Ó’+<äHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ì+~‘·Tìe<ä› 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT, Äs¡T y ˚\ q> ∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝ Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, eTT<ë›sTTì ‘·Vü≤o˝≤ ›s¡T e<ä› Vü‰»s¡T |üs¡∫ ]e÷+&é≈ £î ‘·s¡*kÕÔeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt◊\T $»jYT, düTì‘· bÕ˝§ZHêïs¡T. eTè‘·TìøÏ Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ ‘·>∑s¡|ü⁄e\dü : ;Û$T* eT+&É\+ <ëø£eTÁ] C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ #√≥T#˚düT≈£îqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q j·TTe≈£îì Ä#·÷øÏì b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ø£qT>=Hêïs¡T. eTè‘·T&ÉT $XÊK q>∑s¡+˝Àì ‘ê{Ï#Ó≥¢ bÕ˝…+≈£î #Ó+~q MTkÕ\ düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY (25)>± >∑T]Ô+#ês¡T. b˛©düT\T n+~+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ ‘·+Á&ç MTkÕ\ dü‹Ôu≤ãT, ø=&ÉT≈£î düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY ø£*dæ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ $»j·Tq>∑s¡+ ãj·T˝Ò›sês¡T. á Áø£eT+˝À u…’ø˘ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É>± rÁe >±j·÷˝…’q düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY nø£ÿ&çø£ø£ÿ& ˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝ Ÿ yÓqTø£ ≈£Ls¡TÃqï ‘·+Á&ç dü‹Ôu≤ãT≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ç‘·ì $»j·Tq> ∑s¡+ eTVü‰sêC≤ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêï&ÉT. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $düÔs¡D |üqT˝À¢ ø±]à≈£î&ç eTè‹ eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ :ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $XÊK ]ô|ò’qØ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $d”Ôs¡í |üqT\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ z e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ˝…’q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT... C≤s¡â+&é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á;C≤ ãT*j·THé (54) $XÊK˝À ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ˝À m\¢+{Ï dü+düú e<ä› düuŸ ø±+Á{≤ø£ºsY Vü‰]ø£ Ç+õ˙]+>∑ dü+düú˝À ˝ÒãsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. n<˚ dü+düú e<ä› ‘·q nqïj·T´ ø=&ÉT≈£î XÊ´yéT˝≤˝Ÿ ≈£L&Ü |üì #˚düTÔHêï&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± ˇø£ÿkÕ]>± Á;p ãT*j·THé s¡ø£Ô+ ø£≈£îÿø=ì ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷&ÉT. Ç~ >∑eTì+∫q nqïj·T´ ø=&ÉT≈ £î XÊ´yé

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.