Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

State Bank Of India

Bengaluru, Karnataka

 • Opening Date

  22 Aug 2019

 • Closing Date

  17 Sep 2019

 • Tender Amount

  ₹ 4,21,00,000

 • EMD

  ₹ 42,10,000

 • Auction Start Date

  19 Sep 2019

 • Auction End Date

  19 Sep 2019

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractor, Project Financier?
We will help you to find the right match for FREE.
Summary

2. Tender No.: Sbi/sarb/ea/gw/2019-20/02: Property No.2: Item 2: All That Piece And Parcel Of Converted Bearing Sy No. 105/1 Vide Converion Orderno. Aln (ebb): Sr 177/12-13 Dated 01.03.2003, Issued By The Deputy Commissioner, Bangalore District Situated At Biteshvile Village, Bidarahalli Hobli, Bangalore East Taluk, Earlier Bangalore South Taluk, Measuring 1 Acre 2 Guntas And It Is Bounded By:east:smt Kariyamma's Property,west-sri Venkata Rayappa's Property, North-smt Kariyamma, Sri B M Ramanujappa & B M Siddappa's Property, South- Sy No. 106.

Don't have sufficient eligibility, BG funds or resources?
We will help you to find the right match for FREE.
BOQ Items

No BOQs Available

H˚sê\T-|òüTÀsê\T X¯óÁø£yês¡+ 23 Ä>∑düTº 2019 3 Á|üC≤X¯øÏÔ$XÊK |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+.. Á|ü»\≈£î XÊ|ü+.. eTTs¡∞q>∑sY :n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ ñ|üjÓ÷>∑ |üqT\ ìsê«Vü≤≈£î\T eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î Çã“+~ ø£s¡+>±e÷]+~. 24/7 ˙{Ï düs¡|òüsê˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |üs¡´y˚ø£åD˝À mHédædæ ø£+ô|˙ ô|’|ü⁄˝…’q¢ ìsêàD+ ø√dü+ >√‘·T\T ‘·e⁄«‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eTTs¡∞q>∑sY˝À ≈£L&Ü >√‘·T\qT ‘·e⁄«‘·THêïs¡T. á ø£eT+˝À nø£ÿ&ÉTqï >∑èVü‰\≈£îqï eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT¢ |ü\T #√≥¢ <Óã“‹+≥THêïsTT. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. nsTT‘˚ <Óã“ ‹qï ô|’|t ˝…’q¢qT mHédædæ ø£+ô|˙ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ø£åD+ eTs¡eTà‘·T\T #˚k˛Ô+~. eTs¡eTà‘·T\T # ˚ùd˝À>± kÕúì≈ £î\≈ £î ˙{Ïdüs¡|òüsê≈ £î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç nø£ÿ&ç Á|ü»\T nH ˚ø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ô|’|t ˝ … ’q¢ ‘·e«ø±\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ πøåÁ‘· kÕúsTT dæã“+~ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. kÕúìø£ >∑èVü‰\≈£î ì‘ê´edüsê\ ˙{Ïdüs¡|òüsê #˚ùd ô|’|ü⁄˝…’q¢ e÷s¡Z+ dü÷Nì $e]+∫ Ä˝≤π> ‘·e«ø±\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+~. nsTT‘˚ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+‘√ ô|’|ü⁄˝…’Hé¢\T ìsêàD+ e\q kÕúì≈£î\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ kÕúì≈£î\T >∑èVü≤ ìsêàD≤\T # ˚|üfÒº≥|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄Hê<ÛäT\ ø√dü+ >√‘·T\qT ÇcÕºqTkÕs¡+ ‘·y ˚«düTÔ+&É&É≥‘√ ‘ê> ∑˙{Ï düs¡|òüsê ô|’|ü⁄˝ … ’qT¢ <Óã“ ‹+≥THêïsTT M{ÏøÏ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú dæã“+~ eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷*‡ ek˛Ô+ ~. ˇø£kÕ] ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ es¡ ≈£î eTs¡eTà‘·T |üqT \T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT kÕ«BÛq+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝À ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔ Á|üC≤X¯øÏÔ`ø£sêdü 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔì msTTsYb˛s¡Tº b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì Ä e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ s¡÷.Äs¡T y˚\T q>∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ msTTsY b˛s¡Tº b˛©dt ùdºwüHé dæ◊ õ. eTTs¡[ $˝ Òø£s¡T\ düe÷y ˚X¯+ @sêŒ≥T # ˚dæ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T... õ.e÷&ÉT>∑T\ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Ms¡sêyéT Á|ükÕ<é nH˚ e´øÏÔ ø=+‘·ø±\+>± ãT∫ÃsêCŸ bÕ˝…+ ¬s&ç¶ M~Û˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T sêyéT Á|ükÕ<é≈£î eT÷&ÉT ãkÕÔ˝À¢ rdüT≈ £î e∫Ãq > ∑+C≤sTT bÕ´¬ø≥ ¢qT Ç∫à |üsês¡j·÷´&ÉT. n|üŒ{Ïπø düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\T e÷≥Ty˚dæ sêyéT Á|ükÕ<éqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈ £îHêïs¡T. ø±> ∑ ì+~‘·T&ÉT > ∑‘·+˝À bÕ& ˚s¡T, õ.e÷&ÉT> ∑T\ ÁbÕ+‘·˝À¢ bÕs¡ yÓT&çø£˝ Ÿ‡˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚yê&Éì, nø£ÿ&É ø=+‘·eT+~ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´≈£îÔ\‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&É≥+‘√ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·\ qT+∫ >∑+C≤sTT ‘Ó|æŒdüTÔqï≥T¢ ‘·eT $#ês¡D˝À yÓfi¯¢&Ó’+<äHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ì+~‘·Tìe<ä› 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT, Äs¡T y ˚\ q> ∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝ Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, eTT<ë›sTTì ‘·Vü≤o˝≤ ›s¡T e<ä› Vü‰»s¡T |üs¡∫ ]e÷+&é≈ £î ‘·s¡*kÕÔeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt◊\T $»jYT, düTì‘· bÕ˝§ZHêïs¡T. eTè‘·TìøÏ Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ ‘·>∑s¡|ü⁄e\dü : ;Û$T* eT+&É\+ <ëø£eTÁ] C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ #√≥T#˚düT≈£îqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q j·TTe≈£îì Ä#·÷øÏì b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ø£qT>=Hêïs¡T. eTè‘·T&ÉT $XÊK q>∑s¡+˝Àì ‘ê{Ï#Ó≥¢ bÕ˝…+≈£î #Ó+~q MTkÕ\ düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY (25)>± >∑T]Ô+#ês¡T. b˛©düT\T n+~+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ ‘·+Á&ç MTkÕ\ dü‹Ôu≤ãT, ø=&ÉT≈£î düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY ø£*dæ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ $»j·Tq>∑s¡+ ãj·T˝Ò›sês¡T. á Áø£eT+˝À u…’ø˘ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É>± rÁe >±j·÷˝…’q düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY nø£ÿ&çø£ø£ÿ& ˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝ Ÿ yÓqTø£ ≈£Ls¡TÃqï ‘·+Á&ç dü‹Ôu≤ãT≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ç‘·ì $»j·Tq> ∑s¡+ eTVü‰sêC≤ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêï&ÉT. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $düÔs¡D |üqT˝À¢ ø±]à≈£î&ç eTè‹ eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ :ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $XÊK ]ô|ò’qØ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $d”Ôs¡í |üqT\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ z e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ˝…’q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT... C≤s¡â+&é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á;C≤ ãT*j·THé (54) $XÊK˝À ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ˝À m\¢+{Ï dü+düú e<ä› düuŸ ø±+Á{≤ø£ºsY Vü‰]ø£ Ç+õ˙]+>∑ dü+düú˝À ˝ÒãsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. n<˚ dü+düú e<ä› ‘·q nqïj·T´ ø=&ÉT≈£î XÊ´yéT˝≤˝Ÿ ≈£L&Ü |üì #˚düTÔHêï&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± ˇø£ÿkÕ]>± Á;p ãT*j·THé s¡ø£Ô+ ø£≈£îÿø=ì ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷&ÉT. Ç~ >∑eTì+∫q nqïj·T´ ø=&ÉT≈ £î XÊ´yé

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.