Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

State Bank Of India Tender

View complete overview of Karnataka SBI Tender

Costs

Summary

3.tender No: Sbi/sarb/ea/gw/2019-20/03: Property No.3: Vide Doc No. 769/1982 Belonging To Sri K Vijay Kumar (now By His Legal Heirs (1) Smt. R. Manjula W/o Late K. Vijaykumar, (2) Sri V. Praveen Kumar S/o Late K. Vijaykumar, (3) Sri V. Dinesh Kumar S/o Late K. Vijaykumar) All That Piece And Parcel Of The Property, New Municipal Bearing No. 22 (old No. 9-16/2 And 22-17/2) Pid No. 64-84-22, Situated At 100 Feet Road, Gurappanapalya, Btm Layout, Bangalore Measuring East To West-60 Feet Or 18.28 Mtrs And North-south-40 Feet Or 12.019 Mts In All 222.82 Sq Mts Along With Rcc Building Thereon Registered In Bangalore, Jayanagar Sro, Vide Document No. 769/1981, Belonging To Sri K Vijay Kumar,s/o Krishnappa And It Is Bounded By:east-9th B Main Road, North-site No. 10 & 21, West-9th A Main Road, South-100 Feet Wide Road.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

H˚sê\T-|òüTÀsê\T X¯óÁø£yês¡+ 23 Ä>∑düTº 2019 3 Á|üC≤X¯øÏÔ$XÊK |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+.. Á|ü»\≈£î XÊ|ü+.. eTTs¡∞q>∑sY :n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ ñ|üjÓ÷>∑ |üqT\ ìsê«Vü≤≈£î\T eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î Çã“+~ ø£s¡+>±e÷]+~. 24/7 ˙{Ï düs¡|òüsê˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |üs¡´y˚ø£åD˝À mHédædæ ø£+ô|˙ ô|’|ü⁄˝…’q¢ ìsêàD+ ø√dü+ >√‘·T\T ‘·e⁄«‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eTTs¡∞q>∑sY˝À ≈£L&Ü >√‘·T\qT ‘·e⁄«‘·THêïs¡T. á ø£eT+˝À nø£ÿ&ÉTqï >∑èVü‰\≈£îqï eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT¢ |ü\T #√≥¢ <Óã“‹+≥THêïsTT. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. nsTT‘˚ <Óã“ ‹qï ô|’|t ˝…’q¢qT mHédædæ ø£+ô|˙ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ø£åD+ eTs¡eTà‘·T\T #˚k˛Ô+~. eTs¡eTà‘·T\T # ˚ùd˝À>± kÕúì≈ £î\≈ £î ˙{Ïdüs¡|òüsê≈ £î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç nø£ÿ&ç Á|ü»\T nH ˚ø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ô|’|t ˝ … ’q¢ ‘·e«ø±\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ πøåÁ‘· kÕúsTT dæã“+~ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. kÕúìø£ >∑èVü‰\≈£î ì‘ê´edüsê\ ˙{Ïdüs¡|òüsê #˚ùd ô|’|ü⁄˝…’q¢ e÷s¡Z+ dü÷Nì $e]+∫ Ä˝≤π> ‘·e«ø±\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+~. nsTT‘˚ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+‘√ ô|’|ü⁄˝…’Hé¢\T ìsêàD+ e\q kÕúì≈£î\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ kÕúì≈£î\T >∑èVü≤ ìsêàD≤\T # ˚|üfÒº≥|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄Hê<ÛäT\ ø√dü+ >√‘·T\qT ÇcÕºqTkÕs¡+ ‘·y ˚«düTÔ+&É&É≥‘√ ‘ê> ∑˙{Ï düs¡|òüsê ô|’|ü⁄˝ … ’qT¢ <Óã“ ‹+≥THêïsTT M{ÏøÏ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú dæã“+~ eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷*‡ ek˛Ô+ ~. ˇø£kÕ] ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ es¡ ≈£î eTs¡eTà‘·T |üqT \T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ kÕúì≈£î\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT kÕ«BÛq+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝À ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔ Á|üC≤X¯øÏÔ`ø£sêdü 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔì msTTsYb˛s¡Tº b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì Ä e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ s¡÷.Äs¡T y˚\T q>∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ msTTsY b˛s¡Tº b˛©dt ùdºwüHé dæ◊ õ. eTTs¡[ $˝ Òø£s¡T\ düe÷y ˚X¯+ @sêŒ≥T # ˚dæ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T... õ.e÷&ÉT>∑T\ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Ms¡sêyéT Á|ükÕ<é nH˚ e´øÏÔ ø=+‘·ø±\+>± ãT∫ÃsêCŸ bÕ˝…+ ¬s&ç¶ M~Û˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T sêyéT Á|ükÕ<é≈£î eT÷&ÉT ãkÕÔ˝À¢ rdüT≈ £î e∫Ãq > ∑+C≤sTT bÕ´¬ø≥ ¢qT Ç∫à |üsês¡j·÷´&ÉT. n|üŒ{Ïπø düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\T e÷≥Ty˚dæ sêyéT Á|ükÕ<éqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈ £îHêïs¡T. ø±> ∑ ì+~‘·T&ÉT > ∑‘·+˝À bÕ& ˚s¡T, õ.e÷&ÉT> ∑T\ ÁbÕ+‘·˝À¢ bÕs¡ yÓT&çø£˝ Ÿ‡˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚yê&Éì, nø£ÿ&É ø=+‘·eT+~ >∑+C≤sTT ‘·s¡*düTÔqï e´≈£îÔ\‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&É≥+‘√ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·\ qT+∫ >∑+C≤sTT ‘Ó|æŒdüTÔqï≥T¢ ‘·eT $#ês¡D˝À yÓfi¯¢&Ó’+<äHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ì+~‘·Tìe<ä› 108 øÏ˝À\ >∑+C≤sTT, Äs¡T y ˚\ q> ∑<äT‘√ bÕ≥T>± ˇø£ ôd˝ Ÿ bò˛Hé kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, eTT<ë›sTTì ‘·Vü≤o˝≤ ›s¡T e<ä› Vü‰»s¡T |üs¡∫ ]e÷+&é≈ £î ‘·s¡*kÕÔeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt◊\T $»jYT, düTì‘· bÕ˝§ZHêïs¡T. eTè‘·TìøÏ Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ ‘·>∑s¡|ü⁄e\dü : ;Û$T* eT+&É\+ <ëø£eTÁ] C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ #√≥T#˚düT≈£îqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q j·TTe≈£îì Ä#·÷øÏì b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ø£qT>=Hêïs¡T. eTè‘·T&ÉT $XÊK q>∑s¡+˝Àì ‘ê{Ï#Ó≥¢ bÕ˝…+≈£î #Ó+~q MTkÕ\ düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY (25)>± >∑T]Ô+#ês¡T. b˛©düT\T n+~+∫q $esê\ Á|üø±s¡+ ‘·+Á&ç MTkÕ\ dü‹Ôu≤ãT, ø=&ÉT≈£î düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY ø£*dæ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ $»j·Tq>∑s¡+ ãj·T˝Ò›sês¡T. á Áø£eT+˝À u…’ø˘ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É>± rÁe >±j·÷˝…’q düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY nø£ÿ&çø£ø£ÿ& ˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝ Ÿ yÓqTø£ ≈£Ls¡TÃqï ‘·+Á&ç dü‹Ôu≤ãT≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ç‘·ì $»j·Tq> ∑s¡+ eTVü‰sêC≤ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêï&ÉT. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $düÔs¡D |üqT˝À¢ ø±]à≈£î&ç eTè‹ eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ :ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ $XÊK ]ô|ò’qØ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $d”Ôs¡í |üqT\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ z e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ˝…’q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT... C≤s¡â+&é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á;C≤ ãT*j·THé (54) $XÊK˝À ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ˝À m\¢+{Ï dü+düú e<ä› düuŸ ø±+Á{≤ø£ºsY Vü‰]ø£ Ç+õ˙]+>∑ dü+düú˝À ˝ÒãsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. n<˚ dü+düú e<ä› ‘·q nqïj·T´ ø=&ÉT≈£î XÊ´yéT˝≤˝Ÿ ≈£L&Ü |üì #˚düTÔHêï&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± ˇø£ÿkÕ]>± Á;p ãT*j·THé s¡ø£Ô+ ø£≈£îÿø=ì ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷&ÉT. Ç~ >∑eTì+∫q nqïj·T´ ø=&ÉT≈ £î XÊ´yé

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.