Celebrate 70% OFF on All PlansUse INDIA70
CELEBRATE REPUBLIC DAY OFFERFlat 70% OFF on All PlansUSE INDIA70or Pay Per Tender

Forest Department Tender

View complete overview of Karnataka Forest Department Tender

Forest Department Tender

 • Opening Date

  10 Mar 2019

 • Closing Date

  20 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 28,95,051

Costs

 • EMD

  ₹ 57,901
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Providing Man Power Supply [7 Computer Operators, 5 Driver, 04 Watcher(data Operator)] To The Chitradurga Territorial Division During 2019-20

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

dvorud eldro, 'aeroa3 n 5) iea-o dori t-ooSVGST 6) PAN aarto TAN dooodCe$' 1) u3od6oodd: dodd d'odioddone: eaqoJton ioaio 50 tualoOrt€d:* e-dnla e'$qJd edde$' 8) dodloddoner e6EoJron de bod dodd ioddone) i6oFo .aetoalded Oeadajed: $E ds e^:{ OeG&d r'lo1io{pirdvdw\w. l1 o:laomo no{oJD/ddqo$D ddd ,ddrdsel ioodo drD. 50'0b e-rf, eddd*dg' addd€r dcdc File mme: "01 (l)A2 PcP'{ailywage-eTender{tr --24-8'17' [2] agdmdoqeS d:d: t3oddd>n ooood: dedrlgri Eonn-oddd:, z-dfl'l Eodq: aod z,dnlDd iouoC dr €€dod todlzf€ E@d eefr no{rieri e.}ez'3d ddrilgel 5ie ddr dedo3:d:n eaQ iroro $d: erd edd a:a1 drQedrd ooeDeJrl9d:* d.ddotudd aoard dbaould€ d'ag doq #,el*:ne deo$$d neJnetedr' wdeldeornod{mQE"o,s'3g*draqrozi'a3$drrlrddOddeo' 31, d o. : a 7 - a. A. &' -o' rLo' /'a -ui o d d /c d - i 2 0 1 8 -1 9 Sodd ooood:06.03.20f9 ddsd (e-Procurement) -o- doort^id nodre3Od no4idd mdddrdd e,Qeo$d) 2000 dod wd udroo- u:0"*TT1 z3gi6,ilr aspd, zigi63rtr eio dqieoo$eJ 20rs-20 de Odg ee$uoC-l del 6?sd:rd rod:rroor.tqrl e-procurement drosd ooood:1i.02.2019 dodr codd dd8do$$d drodatu ouood;0503.2019 dod: s3odd ddo$sondB, e-procurement de: aoo$d doedrls: dod: DoOdddood dr u3oddo5* ddedaieDnd' oJ^uod ido ooooE:11'02'2019 dod: do dsSodod drd: u3odd Ouood OdQdG:J ernq d$eoo3:el 20lg-20 de xoO i doeoooos:d dooaOi;d: e-u3ododel +roddaiud:oahd' 20:03.201e dod) 16i00 ilot3o$ddri i )1.ni.2ails dod) 1d00 ilo8o$ddri i )2,.nj2:.261s doa> 17,00 rlo€3o$ddri i z.od: ded dree-r*od ouooddod: oJrod;de o3odd 08.02.2019 aorlo 10.02.2019 dod> ddienrbddc' ddd:dSr:+- o uiodd: ao$d d€drt'1ri ae3qo$dd) 5do drid:Eosbed d:o*dd:o dda.on ddroonaie$' Eod&oodoil qda.Seod ePdrdil9r : o uSoddrood& dodd dodioddone': iedo3r$o dago$aon dneodrd dnGdaJed:' 1) doclFd uoo\ 2) 6DA)Fd ?ic4 bo ('a.&.oil') 6ooq 3) oou3d tlaoFd adJD ("a'DF"'oc) a-003l 4) eJoDo$ dori roo{ l0) t3oddroodd eieFdooh idr6ooAdde$. ds ,{ u3oddnq doa:sAd 30s dd erzip pnr*psi-n alo_.oa' Foel.f ddom dd aoeDeJrl$d:. dOneje$. OqSdJo(s ll) u3odd eoRedotDd aorlo ed4o$d eterod drodd d)$d erdroo iodd6De6-oo, 6\orA ^^_?_?_ o*)dcj.aY(,V 'qq)(J-Utt _ Dsoeo dd* 12) d:te-r*od Dero aoold*el doeodrS drDad a":d dneoded dooro dgdg$4 doRedo:J Belnale$. 13) o3oddri dlorld deddo$$* .a-u3odd d>anoddde aod9ftd;dr. 14) o3odd:. dd€Jd dilroo$d EsldS d:aioo aadgob laardood 236$ddoiDtud er$6Ddd .to€ri a-Sdd:qd. z.odn$n rb8rio-odd: Sduoorr drocd &ddd d>xno md8rl u$aad d.odobd)cb .)Soz^:aode rb€rioodd: ldz;o-orc droad drddd aj:xooo$ dJodd d:eej oJ:o{de OeSoJ: aJeo$$4 aadglsorbdog. 15) oSed)de "acroerJT xodo::el dq d€lri deod rbgrioodd: u3ododeJ qDddbndd*{e. 16) Soddo-odd> a.dAii:a dodioddono dedri deao$o*dd:* u3cddoodd dd$.oongdrde. 17) Dad dddd iedzigri io?roQ&dod oae edJd dddod 2019-20 de mOri e-od> ded ido ddd$4 dodbdrfuae,l{Q erddod d:xno mdSia3eaandd d. J derid add rla r{dv*zJ qer03r0 60 (de ad6J ie ao$e.:* de (z) I Footo dodJadt,3d sddeo^:d 350.2s 2 rodd zoodd> 5 330.2s 3 ndo:rrodd: 4 320.25 18) de Sorls;b dr:aooJ:rlnod i3odd ioaodduJ DgSa di da3eori dro md€non nelXodd. 19) u3odd:oodd: dtodd loddonodd:* a.dAld dodd *Cdri dro,td d)e.roo aod€fi:aod ioe^loQdt^1 EPF, ESIo$$* dGddoe,l d:aoOo$d:* doaoofidr^gdd arodo66 arodrl dedaon esdro droda3e$. 20) o3od6ooddr drodd ioddo"e;d$n e.dA:rd dodd erdod gi€ 3ori$c iod udeoJ: drodd:n aad8i s3edr aarto de &zporlood deod$* aodglod dodd{p Esirodori dao mdgldodr{d; doduodO oJo{de 6Ddro &edde &abri &eadrd rberio$$d dd}da$d dd,1ri z.Sdt^|daJe$. 2l) d:eCfOSdR,a LOdS,Og ddd !O."i^,. ^<\\c\!-:!6'-^ n-ire ?-<{i- r^1**ef z.1zso;lr--/ --- - - 3-- '-- t ?,a JJ6\.|J LJJJNT 'll9ll gJsrlclCO^IJeJUL! WW- oJlp'CW{ oJn{ooddo z.od> oJ:r&€,fri Bg&dg dlood De* otoOotrripri dS*drf acr gidredaoh lelF:; cnd.6 qd)dl6e; aorlo il,do;r"q"'1.nt' 2o-s6:<\ =lc^eduofl iO$drfr1.'- --- -"-d- - 'eJ iwvwv **t-43"2, - 22) o$54 o3odd:oadd; tSoddd:* oJ:-odde aodeoao*A ed{ofDd eda" erofledolod dd*d:* wd erdeoo lodg;-oQ6?orlsb 6-ooboo&E ooGdrsgd. 23) u3odddg ADridbiDddd ryoddd ddoJronda3e$ abQ z3:oodmo ecod.oerid &ed:d rbdJed ai et^3o$d:n do o O daie

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.