Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Forest Department Tender

View complete overview of Karnataka Forest Department Tender

Costs

Summary

Raising Of 25ha Plantation At Talakadu Kukkuru Block-3 Of T Narasipura Range During 2019-20

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

1 CgÀtå E¯ÁSÉ G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, ªÉÄʸÀÆgÀÄ « s̈ÁUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA:©1/©AiÀÄÄr/mÉAqÀgï-1/¹Dgï-98/2018-19 ¢£ÁAPÀ: 06.02.2019 ¸ÀAQë¥ÀÛ mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ (e-procurement) *-*-*-*-*- PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ À̧AUÀæºÀuÉUÀ¼À°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2000 gÀ C£ÀéAiÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ CªÀUÁºÀ£ÉUÉ w½AiÀÄ¥Àr À̧ĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ C£ÀÄ À̧ÆaAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß 2019-20£Éà ¸Á°£À°è PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV F «¨sÁUÀzÀ°è CgÀtå UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁV ºÉ À̧gÀ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ E-¥ÉÇæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÇÃlð¯ï£À°è UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁV ºÉ À̧gÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀAvÀºÀ CºÀð UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ E-¥ÉÇæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÇÃlð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ F PɼÀPÀAqÀ PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ LlAªÁgÀÄ mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß DºÁé¤ À̧¯ÁVzÉ. EZÉÒAiÀÄļÀîªÀgÀÄ CªÀgÀ mÉAqÀgï zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÆ®PÀ À̧°è¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß CAvÀeÁð® http://eproc.karnataka.gov.in gÀ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. C£ÀĸÀÆa PÀæ. ¸ÀA. PÁªÀÄUÁjUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀ®AiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À̧ É̈ÃPÁzÀ ¸ÀܼÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæªÀiÁt (ºÉ/ Q.«ÄÃ/ ¸ÀA.UÀ¼À°è) CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è) PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ UÉƽ À̧®Ä ¤UÀ¢ ü¥Àr¹gÀĪÀ CªÀ¢ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2019-20£Éà ¸Á°£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ, UÀÄAr vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, mÉæAZï/ UÀÄArUÀ½UÉ ªÀÄtÄÚ vÀÄA© ¥sÁªÉÄðõÀ£ï/ j¦àAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ««zsÀ C¼ÀvÉAiÀÄ ««zÀ eÁwAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀPÉÌ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ, £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÁºÀ£À¢AzÀ E½¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÀ̧ ÉÛ §¢UÀ½AzÀ VqÀ £ÉqÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ̄ ɺÉÆgÉAiÀÄ°è ¸ÁV À̧ĪÀÅzÀÄ, ¤Ãj£À°è C¢Ý mÉæAZï/ UÀÄArUÀ¼À°è £ÉqÀĪÀÅzÀÄ, VqÀUÀ½UÉ UÉƧâgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀÄtÂÚ£À CUÉvÀ PÉ®¸À, «ÃrAUï, ¸ÉÌçæAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÁªÀ®ÄUÁgÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É, ¨ÉAQ gÀPÀëuÁ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ. 1 £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄUÀ¼À 1£Éà ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ (CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ) £ÀUÀgÀ ºÀ¸ÀjÃPÀgÀt £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ jAUï gÀ¸ÉÛ ¸ÀPÀð¯ï- §£ÀÆßgÀÄ dAPÀë£ï jAUï gÀ Ȩ́Û.- 4000 À̧ASÉå À̧¹UÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ºÀ̧ ÀjÃPÀgÀt AiÉÆÃd£É 10 738400.00 19000.00 ¢£ÁAPÀ 31-03- 2020 gÀªÀgÉUÉ 2 jAUï gÀ¸ÉÛ- PÉÆ®A©AiÀiÁ K¶AiÀiÁ D À̧àvÉæ¬ÄAzÀ eɦ £ÀUÀgÀ, gÉÊ É̄é ©æqïÓªÀgÉUÉ- 4500 À̧ASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 15 1107500.00 28000.00 3 gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ, zÀlÖUÀ½î, §¤ßªÀÄAl¥ÀzÀ ªÉÄÊzÁ£À- 3600 À̧ASÉå À̧¹UÀ¼ÀÄ 12 886000.00 22500.00 2 PÀæ. ¸ÀA. PÁªÀÄUÁjUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀ®AiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À̧ É̈ÃPÁzÀ ¸ÀܼÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæªÀiÁt (ºÉ/ Q.«ÄÃ/ ¸ÀA.UÀ¼À°è) CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è) PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ UÉƽ À̧®Ä ¤UÀ¢ ü¥Àr¹gÀĪÀ CªÀ¢ü 4 £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄUÀ¼À 1£Éà ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ (CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ) £ÀUÀgÀ ºÀ À̧jÃPÀgÀt ªÀ®AiÀÄ °AUÁA§Ä¢PÉgÉ ºÁUÀÆ ªÀļÀ®ªÁrPÉgÉ- 4200 ¸ÀASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ºÀ¸ÀjÃPÀgÀt AiÉÆÃd£É 14 1033700.00 26000.00 ¢£ÁAPÀ 31-03- 2020 gÀªÀgÉUÉ 5 ªÀļÀ®ªÁrPÉgÉ ¸À Ȩ́ÆåÃzÁå£À- 1800 À̧ASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 6 443000.00 11000.00 6 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£ÉÃ, 2£Éà ºÁUÀÆ 3£Éà ºÀAvÀ- 3600 À̧ASÉå À̧¹UÀ¼ÀÄ 12 886000.00 22500.00 7 ²æäªÁ¸ï L¦J¸ï £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÁðgï ªÀ®è̈ Á¬Ä ¥ÀmÉÃ¯ï £ÀUÀgÀ,C®£ÀºÀ½î gÀÄzÀæ¨sÀÆ«Ä- 2700 À̧ASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 9 664500.00 17000.00 8 ªÀ À̧AvÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ºÁUÀÆ ¥ÁPïð- 1800 ¸ÀASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 6 443000.00 11000.00 9 ®°vÁ¢æ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄqÁ ¯ÉÃOmï-2700 À̧ASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 9 664500.00 17000.00 10 ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉÊjAUï gÉÊAZï, ªÀĺÁgÁd PÁ É̄ÃdÄ ªÉÄÊzÁ£À, ªÀ À̧ÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À gÀ¸ÉÛ, CgÀtå ¨sÀªÀ£À, ªÀÄvÀÄÛ jAUï gÀ¸ÉÛ- 2100 À̧ASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 7 516900.00 13000.00 11 ¸ÀPÁðj DAiÀÄĪÉÃðzÀ D À̧àvÉæ, MAnPÉÆ¥Àà®Ä ºÁUÀÆ gÁfÃªï £ÀUÀgÀ, °APï gÀ¸ÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ §mÁªÀuÉ- 1800 ¸ÀASÉå ¸À¹UÀ¼ÀÄ 6 443000.00 11000.00 12 £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄUÀ¼À 1 £Éà ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ (CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ) (Ripping) ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ CgÁdªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£À aPÀÌ£ÀºÀ½î À̧ªÉð£ÀA:50 QëÃtÂvÀ CgÀtå C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É 50 774400.00 19500.00 13 ºÁgÉÆúÀ½î À̧ªÉð£ÀA-78 aPÀÌ£ÀºÀ½î J¸ï J¥sï - ºÁgÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.