Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Paschim Gujarat Vij Company Limited Tender

View complete overview of Gujarat PGVCL Tender

Costs

Summary

Rana-kandorana Sdn. Ht/lt/tc Line Capital Work.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

utrtrrc3ztta Rr s,t-il eil'[t)s lo+al ui s'irriia ra'rt'l+t, ".tdlq.[%Q.t t Frz iltlL ue'i't'fr*'l+t. 'it'tt ]tqt d6'tl'Ls, esoil -t t?., LLtiLa - 3€,o ooz clN u 40102GJ2003sGC042s08 11adt4l$-tr,iid111, rr*Ds{ ais, ESutcret6{ss{t6'sqil6ia s€o 1191t phon", - 0286-2244856, Fax: - 0286-224532 1, e-mai I do' r 'ilp-,, d>\3 1l 1J L uRQIv rlu.dL.,rf,ct.fl. ctrda z uc +)?L't "ittt sr11 / +tr.r?sr}r dc-\ "ft ettaL . ( r ) ile? Sr:{ {t} qfQfl a{tU Atef't St}t :{t} "tf 4tctttl.:{L't EU"{l aele{l r'rtucttqi r'tttttl' ' ( e ) s-1,?sat auru r+rautlrtar Qqrlcftu €te sl{L {iel[ ufat+t +ctu{ c.ttl qrqt't] aBcf. 1 e ; rl.srul",a r].,t.r4n.e{1. g:{ra u{tar q.1 Qqtcftu sl{I" uiell. ?,uqctt ui qtd'a oit R {taututa "i lAeucft., €fa eli eat Qqttcft?r sl{t UIII "J c\r$ ll'asat at @ct rtie0 sr{ i +ga saqu+i utttil. ( x ) sla ,,,*,0 etl.Scraq$Ju tld.efl dar ,+rcmtua "tl ldutot tdil] tda otat.t.{l .rul' [d"ettcftq slfl i. rlru.u+]. e&il. L+t ur) "j a{t{ tqrqS uo,i[a(t 'u4c't tJetia itat st.tti t$c]. ( \r ) 5.,* erqert,r sq,ft "ft F.ctsa i sLtJ {5?r.r.ot aql. .tf 1"0 drtqt crqtqetfl sl.'asat "tl aBi\' ( s ) 'l.Ho'. rLs terrn e{t o{lx ur}t l+rau{ra ua. :-rgt-Ii. }e.r..tt dcf '{l "etcltEl. !l"asa} saqt'ft t.la.. ( o ) orcil. vot 5t:{ l{i crucr {taut:{tor sf,asa} ul.atit u{ laattcftet €-Ia rrt uaa cr:{t st.tqta]. ebcL uti .eu.?Gu.E t lda rls+t"j a.]e1. 1 c I sr:+cftfl at4ot tJeta.e I 3l"ftua 6cria "ft quat {etot ct stat"j r$it. ( c ) iu"{ arrr .[cr q1q 51acft{l sr.{rdl .s]ar i ctl.}rr"t ell aus dt %3a{t rl. Gctttctt {i ?,ttcttL *qie{t dtr qlc,r s1{c0{ oft erratt qdl. s1"gsa} ul'at+t +tru{ atl ctqtat t$i[' ( io ) 6ue-6a st{oft{t ut} r?fl duu{ gc.il - iic+t gu"{t argell r{rucu:ti +d[ ur.td L a:tt{ s]"asa} ritat.tl u{ Lat :rtqttit i' r{tq"ttat tBtl. ( 11 ) sr{ "1 q3Rura r1r<,t tar Qerrcftar sl.fl srrr $}ct .r5 utl.sa r{tu.tt{i u{.t.tcL t Xrot sl''?sal st{ secrt"j aBs-I qi srucftfl rlql uur r,tl.e i.at fd.etl.cftu sL{l srrt l."j a"0ou $L?t'tR (d.ct ot"tt"t.tr"i t&cf. (1? ) rrierga 5t:{'11 cts€rrr{i }tgte atr I crUttt"ft srucftfl st.tt"[t 4e rgttil, u5e Ul'a r1n ettc urrtql. srx s{l uituot"j t&t]. ( 13 ) 3q,ft at q3u rri sl,QSa "ft a}{t]{ cttal. r{t stt }. 6a1c.1 ust)'. ( lx ) g I tat ld.crucft?r slfl ut] r{ruc{t:{i r,rtd.ct r,r1Sr rlror * L strfl r+i su+ rlqt uD.a €la , st:'tcft{t a ol.4 l.u rifrcit {i q,?r tar ld.euoft{ sl.fl {i 3q"{l "ft r4Rura ritc,t st:+cftfl sfl rtuqt"{l aBc]. ( 1rr ) 6*tt"ddi {dpiL.tl iL-aLgaE JL.A i"t-.t lroL s'[ql[u-Lq.i 3L]t E?cl. qL) sLqcli 3?ctl.q"l, r'tLq{r d }rlLr s L*L A-rLai,,itt-ts.[ t&q\. ( ls ) ite? 8t}{ r,icl +f r,ttufl Rqt?r "tlil ttdl statt"t] t&cl' ( 10 ) r.{[ 8t{ r,ic1 "j "eituc-La [Ec'trcft4 silfl a$cf' ( lc ) uea rrtl.se {ke{[ c,L6 sf<se] 3u,[t ar [i.+r+ r1t<,t c,tr"tt'ft ?8u. %t{t se"tt"ft eBiL a,ri 3u"ft util serrati ? roo:/- ar *ru ua l.:{er ?.,tr!3lJt c,tf's ? too/- ott. +}Hr Qqa 6qa faQttcft?t slfl ui seq't"tl e$cL g erql orte cr !.ar 6.aucftu slfl :{iell sr{ r,ic]. "tl. {t}a cr! r,il.Sa r,itucttui r,rt.trl.. utr'[rrlzett Ftu srt-t'[ Ctt'l')s lg+aL ,,tj s'Lrt'tia ,a'F'lu, "qtll\.1%?t t Frg ,il.i1 lra'l",,ft$tt,. 'tt'tt \qt {6tiLs, ei.qnil {ctt, tL"ds'La - 3€o ootr clN u 40102cJ2003scc042908 3o$.ilcr-rr'ii$n, tr*t)sfl ius, qlulerutbusu{tQ'sti1loier €€o ltsq Phone:- 0286-2244856, Fax: - 0286-224532 1, e-mail dol-u ralpbr@geb*al p t5 w L- :L ttat{cft ?ricl. sl."?sa} ?rt4ila.tt+t at r{ct.4at [e.4]il ( re ) 'rc1. u{€tst1 tt{t.?st{ .ruL cr?fl attia oit{ sttdli ct stuc(Ifl settt'{l t.tseL' ( ?o ) 6ut-6a s1{cftfl sr,{l .{uR r,r4ar.{l r,ti r?fl ctt?{sl.ct u?tctctt r,rQ.ga guecttlua s'l*sal qurdl:na utb etu.rr'tf eBit. ( ?1 ) 6qr-Isa rrilSe r1rc,r sLtJ ugt arti"r sr:{c0fl sed.rul. uat:r.ft "tt a:{t}t [iaru]. "j utaa sL"Qsat eret sr+r"j e&r1. ( ?? ) 6ur-6a ulse 1nc,t sltl uqr arefa stucftfl sa.{l .ruL cr?fl ilatu.{l 't[ nttrA "t] 6u4lct seqt'tl' r3rl gx3 illdt dcu , .l-s cctl.) , bala [dcf] l{ir sr{cftfl tt3 sul uBat atd't <,iu E R"{l ura{ saqt"ft rBcl. qa4fl auJ+ oiu s{1" rtl g{1. r,r{ sfl i cr st{c(l{ s?qt'f

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.