Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

State Bank Of India Tender

View complete overview of AP SBI Tender

Costs

Summary

Sbi Vs Sri Sanka Giridhar Venkata Prasad S/o Rama Mohan Rao

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

2 AÐ]l$Æ>Ð]l† l Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… l BVýSçÜ$t l 6 l 2019 VýSÐ]l-Æý‡²-ÆŠ‡¯]l$ MýSÍíܯ]l H½Òï³ ¯éĶæ$MýS$Ë$ HG¯ŒS-ĶæÊ-(VýS$…r*-Æý‡$): Hï³ VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠ‡ ¼ÔèæÓ-¿¶æ*-çÙ Œ̄S çßæÇ^èl…-§ýl¯ŒS ]̄l$ ÝùÐ]l$- ÐéÆý‡… ÝëĶæ$…-{™èl… H½Òï³ ¯éĶæ$-MýS$- Ë$ MýSÍÔ>Æý‡$. BÇtMýSÌŒæ 370, 35G Æý‡§ýl$ª ^ólíܯ]l çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> VýSÐ]l-Æý‡²-ÆŠ‡MýS$ ç³#çÙµ-VýS$- è̂le… A…§ýl-gôæíÜ AÀ-̄ ]l…-§ýl-̄ ]l-Ë$ ™ðlÍ ´ëÆý‡$. ѧéÅ-Æý‡…-VýS…-ÌZ Ð]l*Æý‡$µ-Ë$, ÑÔèæÓ- ѧéÅ-ÌS-Ķæ*-ÌZÏ »Z«§ýl¯]l, »Z«§ýl- ó̄l-™èlÆý‡ RêäÌS ¿ýæÈ¢ ™èl¨™èlÆý‡ A…Ô>-ÌS ]̄l$ H½Òï³ HG Œ̄SĶæÊ Ô>Q MýS±Ó ]̄lÆŠ‡ Ð]l$õßæ…{§ýl Æ>çÙ‰ VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠ‡ §ýl–íÙtMìS ¡çÜ$-MðS-âêÏÆý‡$. H½Òï³ ¯éĶæ$MýS$Ë$ çßæÇMýS–çÙ~, ¯éĶæ$-MýS$- Ë$ ç³Ð]l Œ̄S-MýS$-Ð]l*-ÆŠæ, ¯éV>Æý‡$j-̄ ]l-Æð‡yìlz, ÌS„ìSÃ, _ ]̄l², MúÕMŠS, fĶæ$-̂ èl…{§ýl ´ëÌŸY¯é²-Æý‡$. VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ™ø H½Òï³ ¯éĶæ$MýS$Ë$ �Ððl¬§ýlsìæõ³i ™èlÆý‡$ÐéƇ¬ ´ùçÜ$t-ÌSMýS$ °Æý‡$-§øÅ-VýS$Ë$ ´ùsê-´ù-sîæV> §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$¢-̄ é²Æý‡$. hÌêÏÌZ 632 ´ùçÜ$tÌS.. hÌêÏÌZ Hï³- Gïܵ-yîl-ïÜ-GÌŒæ ç³Ç«̈ ÌZ RêäV> E ]̄l² 632 ´ùçÜ$t-ÌS ]̄l$ ¿ýæÈ¢ ó̂lĶæ$- ]̄l$-̄ é²Æý‡$. C…§ýl$ÌZ {V>Ð]l$ çÜ_Ðé-ÌS- Ķæ*ÌZÏ 460, ÐéÆý‡$z çÜ_Ðé-ÌS-Ķæ*ÌZÏ 172 ´ùçÜ$t-Ë$-̄ é²Æ‡$$. Cç³µ-sìæMóS B¯Œ-SOÌñæ- ¯ŒæÌZ §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-MýS$-̄ ól…§ýl$MýS$ {糿¶æ$- ™èlÓ… AÐ]l-M>-Ôèæ… MýS͵…_…¨. §ýlÆý‡-Rê-çÜ$¢ÌS ïÜÓMýS-Æý‡-×æMýS$ BVýS‹Üt 17 ™èl$¨ VýSyýl$Ð]l# M>Ð]l-yýl…™ø ¿êÈ çÜ…QÅÌZ §ýlÆý‡-Rê-çÜ$¢Ë$ Ð]lÝë¢-Ķæ$° A«̈ -M>-Æý‡$Ë$ A… è̂l¯é ÐólçÜ$¢- ¯é²Æý‡$. BVýSçÜ$t -17 AÆý‡®-Æ>{† 11.59 VýS…rË Ð]lÆý‡MýS* °Æý‡$-§øÅ-VýS$Ë$ §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^èl$a. IsîæI, GÌS-[MìSt-MýSÌŒæ, OÐðlÆŠ‡-Ððl$-¯ŒS {sôæyŠæ AÆý‡á-™èlË$ Cç³µ-sìæMóS ò³§ýlª çÜ…QÅÌZ {V>Ð]l$ çÜ_Ðé-ÌS- Ķæ*ÌZÏ ´ùçÜ$tÌS ¿ýæÈ¢MìS ¯øsìæ-íœ-MóS-çÙ-̄ ŒS ÐðlË$- Ð]l-yìl…¨. BĶæ* ´ùçÜ$t-ÌSMýS$ HO§ðl¯é yìl{X, yìl´÷ÏÐ]l*, C…rÆŠ‡ ]̄l$ ѧéÅ-Æý‡á-™èlV> °Æý‡~- Ƈ$$…^éÆý‡$. IsîæI, GÌS-[MìSt-MýSÌŒæ ç³NÇ¢ ó̂líÜ ]̄l ÐéÇMìS AÐ]l-M>-Ôèæ… ÌôæMýS-́ ù-Ð]l-yýl…™ø ¡{Ð]l °Æ>-Ôèæ-MýS$ ÌZ ]̄l-Ķæ*ÅÆý‡$. {ç³çÜ$¢™èl OÌñæ Œ̄- SÐðl$-̄ ŒS ¯øsìæ-íœ-MóS-çÙ- Œ̄-S™ø ÐéÆý‡…™é Mø_…VŠæ òÜ…rÆý‡Ï »êr ç³yýl$-™èl$-̄ é²Æý‡$. IsîæI, GÌS-[MìSt-MýSÌŒæ, OÐðlÆŠ‡-Ððl$-̄ ŒS {sôæyŠæ™ø 糧ø ™èlÆý‡-VýS† E¡¢-Æý‡$~-OÌñæ ]̄l ÐéÆý‡$, GÌS-[MìSt-MýSÌŒæ yöÐðl$-íÜtMŠS Aç³Ï-Äñæ$-̄ ðlÞ-‹Ü-&ÇOÐðl…-yìl…-VŠæ, GÌS-[MìSt-MýSÌŒæ OÐðlÇ…VŠæ-&-M>…{sê-MìSt…VŠæ ^ólíÜ ]̄l A¿ýæÅ-Æý‡$¦-ÌSMýS$ D ´ùçÜ$tË$ Ð]l$…_ AÐ]l-M>-Ô>°² MýS͵… è̂l- ¯]l$-¯é²Æ‡$$. Ð]lÄñæ*-ç³-ÇÑ$† çÜyýl-Í…ç³#.. OÌñæ Œ̄-SÐðl$-̄ ŒS ´ùçÜ$tÌZÏ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ A¿ýæÅ- Æý‡$¦-ÌSMýS$ I§ól-âýæÏ Ð]lÄñæ*-ç³-ÇÑ$† çÜyýl-Í…ç³# C^éaÆý‡$. C™èl-Æý‡$-ÌSMýS$ 35 HâýæÏ Ð]lĶæ$-çÜ$ ]̄l² ç³#Æý‡$-çÙ$Ë$ AÆý‡$áË$. 20 Ô>™èl… ´ùçÜ$tË$ Kò³-̄ ŒS MóSrWÈÌZ, Ñ$WÍ ]̄lÑ Ý린MýS MøsêÌZ ¿ýæÈ¢ ó̂lÝë¢Æý‡$. {ç³çÜ$¢™èl… çÜÈÓ- çÜ$ÌZ E ]̄l² M>…{sêMŠSt E§øÅ-VýS$-ÌSMýS$ BÆý‡$ ð̄lÌS-ÌSMýS$ JMýS Ð]l*Æý‡$P ^öç³#µ ]̄l VýSÇçÙt…V> 20 Ð]l*Æý‡$PË$ ÐðlƇ$$-sôæi CÐ]lÓ-̄ ]l$-¯é²Æý‡$. CÑ ™ðlÍĶæ*Í.. B Œ̄-SOÌñæ-̄ Œ-SÌZ §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-MýS$ ]̄l² A¿ýæÅ-Æý‡$¦- ÌS ]̄l$ Æ>™èl ç³È„ýS §éÓÆ> G…í³MýS ó̂lĶæ$-̄ ]l$- ¯é²Æý‡$. §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ó̂lçÜ$-MýS$¯]l² A¿ýæÅ-Æý‡$¦-ÌSMýS$ MýSÆð‡…sŒæ çÜ¢…¿ýæ… GMýSPyýl… ™ðlË$-çÜ$…yéÍ. AÌêVóS Ò$rÆŠ‡ Èyìl…VŠæ °Æý‡Ó-çßæ-×æOò³ AÐ]l- V>-çßæ ]̄l E…yéÍ. ÑÐ]l-Æ>-ÌSMýS$ Hï³-Gïܵ-yîl- ïÜ-GÌŒæ Ððl»Œæ-OòÜ-sŒæ ]̄l$ çÜ…§ýl-ÇØ…^é-ÌS° A« -̈M>-Æý‡$Ë$ çÜ*_çÜ$¢-̄ é²Æý‡$. E§øÅ-V>ÌS Ñç³ÏÐ]l… ™ðlÌS-ÏÆó‡-çÙ¯ŒS M>Æý‡$z-§éÆý‡$-Ë$ DMóSOÐðlïÜ ^ólƇ$$…^èl$MøÐéÍ : gôæïÜ VýS$…r*Æý‡$ Ððl‹Üt: ™ðlÌSÏ Æó‡çÙ Œ̄S M>Æý‡$z-Ë$ ]̄l² ÐéÆý‡…- ™é D ð̄lÌS 10Ð]l ™ól©ÌZç³# {ç³gêÝë-«̈ -M>ÇMýS çÜÆó‡Ó-™ø´ër$ DMóS-OÐðl-ïÜ ^ólƇ$$…^èl$-MøÐéÌS° gêƇ$$…sŒæ MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ ¨ ó̄l-‹Ù MýS$Ð]l*ÆŠ‡ çÜ*_…^éÆý‡$. ÝùÐ]l$-ÐéÆý‡… Æ>{† Ý린MýS Æð‡Ððl ]̄l*Å MýSÌêÅ-×æ Ð]l$…yýl-ç³…-ÌZ hÌêÏ ´ûÆý‡-çÜ-Æý‡- çœÆ>ÌS Ô>Q B«§ýlÓ-Æý‡Å…ÌZ Æó‡çÙ Œ̄S yîlÌS-Æý‡Ï-™ø çÜÐ]l*-ÐólÔèæ… °Æý‡Ó-íßæ…^éÆý‡$. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> gôæïÜ Ð]l*sêÏ-yýl$™èl* hÌêÏ-ÌZ Ððl¬™èl¢… 14,89,986 ™ðlÌSÏ Æó‡çÙ Œ̄S M>Æý‡$z-Ë$¯é²-Ķæ$°, BĶæ* M>Æý‡$z-ÌZÏ 40,02,154 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$Å- Ë$V> ]̄lÐðl*-§ýl-Ķæ*Å-Æý‡° ÑÐ]l-Ç…^éÆý‡$. ÐéÆý‡…- ™é çÜÒ$ç³…-ÌZ° Æó‡çÙ Œ̄S §ýl$M>×ê°MìS ÐðlãÏ DMóS- OÐðl-ïÜ, {ç³gêÝë-«̈ -M>Æý‡ çÜÆó‡Ó ^ólƇ$$… è̂l$-MøÐéÌS° çܵçÙt… ó̂l-Ô>Æý‡$. D ÑçÙ-Ķæ$…-ÌZ °Æý‡Ï-„ýSÅ… ó̂lõÜ¢ Cº¾…-§ýl$-Ë$ ™èlç³µ-Ð]l-¯é²Æý‡$.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.