Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

State Bank Of India Tender

View complete overview of AP SBI Tender

Costs

Summary

Sbi Vs M/s Green Grow Seeds Pvt. Ltd.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

VýS$…r*Æý‡$ l VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… l BVýSçÜ$t l 22 l 2019 5 Ý린MýS… ¯]lÆý‡-çÜ-Æ>Ð]l#-õ³r Æý‡*Æý‡ÌŒæ : ¯]lÆý‡-çÜ-Æ>Ð]l#- õ³r C…h±-Ç…VŠæ MýSâêÔ>ÌS ѧéÅ-Ǧ° »êç³-¯]l-ç³-ÍÏ ÌS„îSÃ-©í³¢MìS Æð‡…yýl$ º…V>Æý‡$ ç³™èl-M>Ë$ ÌSÀ…_¯]lr$t B MýSâêÔ>ÌS {í³°Þç³ÌŒæ yéMýStÆŠ‡ GÐŒl$.}°- ÐéçÜ-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡ º$«§ýl-ÐéÆý‡… ™ðlÍ´ëÆý‡$. MýSâêÔ>-ÌS-ÌZ 2014&18 ѧéÅ-çÜ…-Ð]l- ™èlÞ-Æý‡…-ÌZ MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ OòܯŒSÞ C…h±- Ç…VŠæ Ñ¿êVýS…-ÌZ ÌS„îSÃ-©í³¢ gôæG¯ŒS-sîæ- ĶæÊMóS ç³Ç«¨ÌZ {ç³£ýlÐ]l$ Ý릯]l…-ÌZ °Í_ º…V>Æý‡$ ç³™èlMýS… Ý뫨…_- ¯]lr$t õ³Æö¯é²Æý‡$. MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ Ý÷OòÜsîæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒS MýS*yé BÐðl$ {糆¿ýæ¯]l$ VýS$Ç¢…_ Ð]l$Æø º…V>Æý‡$ ç³™èl-M>°² ºçßæ*-MýS-Ç…_-¯]lr$t ^ðl´ëµÆý‡$. gôæG¯ŒS-sîæ-ĶæÊMóS 7Ð]l Ýë²™èl- Mø™èlÞ-Ð]l…-ÌZ D Æð‡…yýl$ º…V>Æý‡$ ç³™èl- M>ÌS¯]l$ Æ>çÙ‰ VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠ‡ ¼ÔèæÓ-¿¶æ*-çÙ-׊æ çßæÇ^èl…-§ýl¯Œl, OÐðl‹Ü ^鯌SÞ-ÌSÆŠ‡ yéMýStÆŠ‡ Æ>Ð]l$-Í…-VýS-Æ>k ¯]l$…_ BÐðl$ A…§ýl$- MýS$-¯]l²r$t ™ðlÍ´ëÆý‡$. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> MýSâêÔ>-ÌS-ÌZ º$«§ýl-ÐéÆý‡… HÆ>µr$ ^ólíܯ]l AÀ-¯]l…-§ýl¯]l çÜ¿ýæ-ÌZ G¯ŒS-DïÜ Ñ§éÅ-çÜ…-çܦÌS O^ðlÆý‡Ã¯ŒS Ñ$rtç³-ÍÏ Ððl…MýS- rMøsôæ-ÔèæÓ-Æý‡-Æ>Ð]l# Ð]l*sêÏ-yýl$™èl* gôæ G¯ŒS-sîæ-ĶæÊMóS ç³Ç«¨ÌZ° 300 MýSâêÔ>- ÌSÌS ѧéÅ-Æý‡$¦-ÌZÏ ™èlÐ]l$ ѧéÅ-Ǧ ÌS„îSÃ- ©í³¢ {ç³£ýlÐ]l$ Ý릯]l… Ý뫨…^èl-yýl…Oò³ çßæÆý‡Û… Ð]lÅMýS¢… ^ólÔ>Æý‡$. MýSâêÔ>ÌS M>Æý‡Å- §ýl-ÇØ Ñ$rtç³-ÍÏ Æý‡Ðól$-‹Ù, OÐðl‹Ü O^ðlÆý‡Ã¯ŒS Ñ$rtç³-ÍÏ ^èl{MýS-Ð]l-Ç¢, MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ OòܯŒSÞ Ñ¿êV>«¨ç³† yéMýStÆŠ‡ G‹Ü.G¯ŒS.†-Æý‡$- Ð]l$-ÌS-Æ>Ð]l#, A«§éÅ-ç³-MýS$-Ë$ ÌS„îSÃ-©í³¢° AÀ-¯]l…-¨…-^éÆý‡$. G¯ŒS-DïÜ Ñ§éÅ-Ǧ°MìS º…V>Æý‡$ ç³™èlM>Ë$ çÜ™ðl¢-¯]l- ç³-ÍÏ : A«¨M>Æý‡… E…§ýl° ç³#Æý‡- ´ë-ÌSMýS çÜ…çœ$ ¡Æ>ï]l… MýS*yé ÌôæMýS$…yé ÐéÑÌêÌS çœ*sŒæMýS$ G±tBÆŠ‡ V>Æð‡z¯ŒS-V> VýS™èl ´ëÌS-MýS$-Ë$ ¯éÐ]l$-MýS-Æý‡×æ… ^ólÔ>-Æý‡° çÜ™ðl¢-¯]l-ç³-ÍÏ Ô>çÜ-¯]l-çÜ-¿¶æ$Åyýl$ A…ºsìæ Æ>…»êº$ A¯é²Æý‡$. º$«§ýl-ÐéÆý‡… ç³rt×æ ç³Æý‡Å- r¯]l-ÌZ ¿êVýS…-V> yìlOÐðl-yýl-ÆŠæ, çÜ$ÌS¿ýæ M>…ò³Ï-MŠSÞ-Ë$, OÐðl.Ñ. Æð‡yìlz ç³#Æý‡-´ë-ÌSMýS §ýl$M>×æ çÜÐ]l¬-§éĶæ$…, G±tBÆŠ‡ V>Æð‡z¯Œl, sîæsîæyîl MýSÌêÅ-×æ Ð]l$…yýl-´ë-°² BĶæ$¯]l ç³ÇÖÍ…-^éÆý‡$. D çÜ…§ýl- Æý‡Â…V> G±tBÆŠ‡ V>Æð‡z¯ŒS Ð]l§ýlª BĶæ$¯]l ÑÌôæ-MýS-Æý‡$-ÌS-™ø Ð]l*sêÏ-yéÆý‡$. ÝëÓ™èl…[™èlÅ çÜÐ]l$-Æý‡-Äñæ*-«§ýl$yýl$ ÐéÑÌêÌS Vø´ë-ÌS-MýS–-çÙ~Ķæ$Å Ð]l$–† ^ðl…¨¯]l-糚yýl$ Aç³µsìæ Ð]l¬QÅÐ]l$…- {†, {ç³çÜ$¢™èl {糆糄ýS ¯ól™èl ^èl…{§ýl- »êº$¯éĶæ¬yýl$ Mö…™èl çܦÌê°² MóSsêƇ$$…_ ÐéÑÌêÌS çœ*sŒæ-V> {ç³MýS- sìæ…^éÆý‡-¯é²Æý‡$. M>° H ¡Æ>ï]l… ÌôæMýS$…yé VýS™èl ´ëÌS-MýS$-Ë$ G±tBÆŠ‡ V>Æð‡z¯ŒS-V> ¯éÐ]l$-MýS-Æý‡×æ… ^ólÔ>-Æý‡°, ©°MìS ÐéÑÌêÌS çœ*sŒæ-V> Ð]l*Æ>a- ÌS° {ç³fÌS ¯]l$…_ ò³§ýlª-G™èl$¢¯]l J†¢yìl E…§ýl-¯é²Æý‡$. MýS_a™èl…-V> ©°MìS ÐéÑÌêÌS çœ*sŒæ-V> ¯éÐ]l$-MýS- Æý‡×æ… ^ólíÜ ¡Æý‡$-™éÐ]l$° BĶæ$¯]l çܵçÙt… ^ólÔ>E. V>Æð‡z¯ŒS õ³Æý‡$¯]l$ ÐéÑÌêÌS çœ*sŒæ-V> Ð]l*Æý‡$-Ý뢅 VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠ‡ çßæÇ^èl…-§ýl¯ŒS ¯]l$…_ º…V>Æý‡$ ç³™èlMýS… A…§ýl$-MýS$…r$¯]l² ÌS„îSÃ-©í³¢ A«¨M>Æý‡$-ÌSMýS$ çÜ*^èl-¯]l-Ë$ ^ólçÜ$¢¯]l² GÐðl$ÃÌôæÅ A…ºsìæ Æ>…»êº$, ç³MýSP¯]l ¯éĶæ$-MýS$-Ë$ A…ºsìæ Æ>…»êº$ Ððl*yýlÌŒæ çÜ*PÌŒæ {í³°Þ´ëÌŒæ, OòܯŒSÞ sîæ^èlÆŠ‡ çÜòܵ¯]lÛ¯ŒS VýS$…r*Æý‡$ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯ŒS-/¯é§ðl…-yýlÏ (_ÌS-MýS- Ë*Ç-õ³-r): VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏ ¯é§ðl…yýlÏ Ð]l$…yýl-ÌS… _Æý‡$-Ð]l*-Ñ$âýæÏ-ÌZ° Hï³ Ððl*yýlÌŒæ çÜ*PÌZÏ Ñ§éÅ-Ǧ ]̄l$-ÌS-™ø AçÜ-¿ýæÅ-MýS-Æý‡…-V> {ç³Ð]l-Ç¢…_ ]̄l {sñ敱 {V>yýl$Å-Äôæ$sŒæ sîæ è̂lÆŠ‡ (sîæ- isîæ-&OòÜ Œ̄SÞ) h.{M>…† MìSÆý‡-׊æ, Ñ«§ýl$-ÌZÏ °Æý‡Ï- „ýSÅ…V> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç…_ ]̄l {í³°Þ´ëÌŒæ íÜ.ç³-§ýlÃ- fÌS ]̄l$ A«̈ M>Æý‡$-Ë$ º$«§ýl-ÐéÆý‡… çÜòܵ…yŠæ ^ólÔ>Æý‡$. ´ëuý‡-Ô>-ÌS-ÌZ° ѧéÅ-Ǧ ]̄l$-ÌS¯]l$ OÌñæ…WMýS Ðól«̈ …ç³#-ÌSMýS$ VýS$Ç ó̂lçÜ$¢-̄ é²-yýl° E´ë- «§éÅ-Ķæ¬yýl$ {M>…† MìSÆý‡-׊æOò³ yîlDÐø VýS…V>¿ýæ- Ðé±MìS ѧéÅ-Æý‡$¦ÌS ™èlÍϧýl…-{yýl$-Ë$ íœÆ>ŧýl$ ó̂lÔ>Æý‡$. yîlDÐø B§ól-Ô>-ÌS-™ø A«̈ M>Æý‡$ÌS º–…§ýl… Ð]l$…VýS-âýæ-ÐéÆý‡… ´ëuý‡-Ô>-ÌSMýS$ ÐðlãÏ Ñ^éÇ…-_…¨. º–…§ýl… C_a ]̄l °Ðól-̈ MýS B«§é-Æý‡…-V> E´ë-«§éÅ-Ķæ¬yýl$ {M>…† MìSÆý‡-׊æ ]̄l$ çÜòܵ…yŠæ ó̂lçÜ*¢ yîlDÐø º$«§ýl-ÐéÆý‡… E™èl¢-Æý‡$Ó- Í^éaÆý‡$. C§ól çœ$r ]̄lMýS$ çÜ…º…«̈ …_ ѧéÅ- Ǧ ]̄l$-ÌSOò³ OÌñæ…WMýS Ðól«¨…ç³#-ÌSMýS$ ´ëÌS-µyýl$- ™èl$ ]̄l² E´ë-«§éÅ-Ķæ¬-yìlOò³ Hyé¨ {MìS™èlÐól$ íœÆ>ŧýl$ ó̂líÜ-̄ ]l-ç³µ-sìæMîS è̂lÆý‡Å-Ë$ ¡çÜ$- MøMýS$…yé fÇW ]̄l çœ$r ]̄l ]̄l$ A«̈ M>Æý‡$ÌS §ýl–íÙtMìS ¡çÜ$-MýS$-Æ>MýS$…yé °Æý‡Ï-„

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.