Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Town Panchayats Commissioner Tender

View complete overview of TN Town Panchayats Commissioner Tender

Costs

Summary

Madurai District-palamedu Town Panchayat-14th Finance Scheme-2019-2020

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

“Jâ¥igia ifæš vL¥ngh«” “Ãsh°o¡ igia iféLnth«” jäœehL muR kJiu kht£l« ghynkLng%uh£Á ng%uh£Á mYtyf«, ghynkL. e.f.v©. 07/2020 ehŸ : 29.05.2020. x¥gªj¥òŸë miH¥ò 1. ghynkL ng%uh£Áæš 2019-2020 M« M©L 14tJ ã¡FG kh‹a« £l¤Â‹ (2tJ jtiz bjhif ) Ñœ Ñœf©l m£ltizæš F¿¥Ãl¥g£LŸs gâæid brŒtj‰F jF bg‰w x¥gªjjhu®fëläUªJ x¥gªj¥òŸëfŸ tunt‰f¥gL»‹wd. x¥gªj¥òŸëfŸ bgw éU«ò« x¥gªjjhu®fŸ bghJ¥gâ¤Jiwæš mšyJ beLŠrhiyJiwæš gÂÎ bg‰w x¥gªjjhu®fshf ÏU¡f nt©L« mšyJ F¿¥Ã£l gâfëš mDgt« cŸst®fshf ÏU¤jš nt©L«. mj‰fhd rh‹¿jœfis cça Jiw mÂfhçfëläUªJ bg‰W rk®¥Ã¡f nt©L«. 2. Ï¥ng%uh£Áæš Ñœf©l m£ltizæš F¿¥Ãl¥g£LŸs gâfS¡F jF thŒªj x¥gªj¡fhu®fŸ _y« x¥gªj¥òŸëfŸ Ï¥ng%uh£Á braš mYtyuhnyh mšyJ braš mYtyç‹ m§Ñfhu« bg‰w mYtyuhnyh tunt‰f¥gL»‹wd. 3. gâfS¡Fça x¥gªj¥got§fis 29.05.2020« nj Kjš 22.06.2020« nj tiu cŸs ntiy eh£fëš mYtyf ntiy neu¤Âš Égfš 3.00 kâ¡FŸ cça bjhifæid Ï¥ng%uh£Á mYtyf¤Âš brY¤Â mšyJ Executive Officer, Palamedu Town Panchayat v‹w Kftç¡F t§» tiunthiy _y« mD¥Ã bg‰W¡ bfhŸsyh«. X¥gªj¥ got§fis jghš _ynkh mšyJ éiuÎ jghš _ynkh bgw éU«ònth® cça bjhif¡F nkš TLjyhf %.200/- nkny brhšy¥g£l têKiwfë‹go brY¤Â bg‰W¡ bfhŸsyh«. jghštê jhkj§fS¡F braš mYty® bghW¥ng‰f ÏayhJ. nkY«, Ïizajs« _y« bgw éU«ònth® http://tntenders.gov.in v‹w js¤Â‰FŸ br‹W égu« bjçªJ bfhŸsyh«. 4. nlt⤠bjhifia njÁa ikakh¡f¥g£l t§» tiunthiyahf (Executive Officer, Palamedu Town Panchayat) v‹w Kftç¡F bgw¥g£L brY¤j¥gl nt©L«. x¥gªj¥òŸëfŸ bgw¥g£l ehëèUªJ 45 eh£fS¡F bršy¤j¡f tifæš t§» tiunthiy ÏU¡f nt©L«. 5. x¥gªj¥òŸëfis mj‰Fça bg£oæš 22.06.2020« nj §f£»Hik Égfš 3.00 kâtiu jh¡fš brŒayh«. v®ghuhj fhuz¤Âdhš m‹iwa Âd« éLKiwahf m¿é¡f¥gLkhæ‹ mj‰F mL¤j ntiy ehëš Ã‰gfš 3.00 kâ tiu jh¡fš brŒayh«. tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ ng%uh£Á braš mYty® mšyJ mtuJ mÂfhu« bg‰w mYtyuhš tUif jªJŸs x¥gªjjhu®fŸ K‹åiyæš m‹iwa Âd« Égfš 3.30 kâ¡F Âw¡f¥gL«. 6. Ïju égu§fis mYtyf ntiy neu¤Âš, neçš bjçªJ bfhŸsyh«. 14tJ ã¡FG kh‹a« £l« 2019-2020 t. v © gâfŸ égu« kÂ¥ÕL (%.y£r ¤Âš) fh¥ò¤ bjhif (1%) %. x¥gªj òŸë got f£lz« + kÂ¥ò T£Ltç %. gâ Ko¡F« fhy« 1 th®L v© 13, ÃUªjh ef® bkæ‹ k‰W« FW¡F bjU k‰W« th®L v© 6 bršyhæ m«k‹ nfhæš bjU gFÂfëš jh®rhiy mik¤jš 50.00 50000 10134 90 eh£fŸ ãgªjidfŸ 1. nlt⤠bjhifæid braš mYty®, ghynkL ng%uh£Á v‹w Kftç¡F njÁakakh¡f¥g£l t§» tiunthiyahf (DD ) bg‰W Ïiz¡f¥gl nt©L«. 2. ntiy¡fhd m£ltiz ghynkL ng%uh£Á mYtyf¤Âš Ïiz¥ò got¤Âš bjçé¡f¥g£LŸsgo brY¤Â 22.06.2020 Égfš 3.00 kâ¡FŸ bg‰W¡ bfhŸs¥gl nt©L«. 3. jäœehL xëÎ kiwt‰w x¥gªj¥òŸëfŸ r£l« 43/1998 k‰W« éÂfŸ 2000‹go x¥gªj¥òŸëfŸ gçÓè¡f¥gL«. 4. gâ F¿¤j égu§fŸ ml§»a jukhd gyiffŸ 4mo x 21/2 mo (1.20M x 0.75M) mséš V‰fdnt m¿ÎW¤ÂathW it¡f¥g£L, mjid òif¥gl« (Digital Photo) vL¤J Ï›tYtyf¤Âš rk®Ã¡f nt©L«. 5. x¥gªj¥òŸë jF mo¥gilæš V‰W¡ bfhŸs¥g£lÎl‹ gâ Miz tH§»a _‹W Âd§fS¡FŸ %.20/- kÂ¥òŸs K¤Âiu¤jhëš x¥gªj« vG¡ bfhL¡f nt©L«. 6. nk‰go x¥gªj¥òŸëæš fyªJ bfhŸS« x¥gªjjhu® Fiwªjg£r« 3 M©LfŸ rhiy¥ gâfëš mDgt« bg‰wtuhf ÏU¤jš nt©L«. mj‰fhd Mjhu§fŸ rk®¥Ã¡f¥gl nt©L«. 7. ntiyfŸ eilbgW« nghJ ca® mÂfhçfŸ k‰W« bgh¿ahs®fŸ bghU£fë‹ ju« bjhl®ghf rh‹W bg‰W¤ju x¥gªjjhu® f£L¥g£ltuhth®. rh‹¿šyh g£r¤Âš g£oaš bjhif tH§f¥gl kh£lhJ. 8. ntiyfŸ F¿¥Ã£l fhy¤Â‰FŸ brŒJ Ko¡f¤ jt¿dhš mt®fshš brY¤j¥g£oU¡F« it¥ò¤ bjhif g¿Kjš brŒa¥gLtJl‹ F¿¥Ã£l ntiy¡F kW x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£L mjdhš V‰gL« rfy ÏH¥òfisÍ« r«kªj¥g£l x¥gªjjhu®fëläUªJ tNè¡f¥gL«. 9. x¥gªj¥òŸë më¥gt®fŸ x¥gªj¥òŸëfSl‹ br‹w M©L Koa tUkhdtç brY¤Âa rh‹¿id Ïiz¤jš nt©L«. 10. x¥gªj¥òŸëfŸ më¡f¥gL«nghJ é‰gidtç Jiwæš gÂÎ bg‰WŸsj‰fhd rh‹¿id Ïiz¤jš nt©L«. 11. x¥gªj¥òŸëfŸ F¿¥Ã£LŸs fhytiuaiw¡FŸ k£L« bg‰W¡ bfhŸs¥gL«. mŠrštê _y« bgw¥gL« x¥gªj¥òŸëfS¡fhd fhyjhkj¤Â‰F Ï¥ng%uh£Á bghW¥ng‰f ÏayhJ. 12. x¥gªj¥òŸëfŸ ng%uh£Á k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F¥ÃwF ntiy¡fhd c¤ÂuÎ tH§f¥gL«. 13. mo¤jš ÂU¤jš Ï‹¿ Kiwahf ó®¤Â brŒa¥glhj x¥gªj¥òŸëfŸ, Ãiz it¥ò¤ bjhifæ‹¿ më¡f¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ elto¡if VJä‹¿ jŸSgo brŒa¥gL«. 14. ntiyfŸ KoÎ bg‰wÎl‹ gâ nk‰gh®itahs® k‰W« ng%uh£Á bgh¿ahs® mt®fŸ _y« msÎfŸ vL¡f¥

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.