Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Tamil Nadu Civil Supplies Corporation Tender

View complete overview of TN TNCSC Tender

Tamil Nadu Civil Supplies Corporation - TNCSC Tender

1000+ Views | 250+ Downloaded
 • Opening Date

  09 Aug 2019

 • Closing Date

  29 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 10,00,000

Costs

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Damaged Casuarina Poles Sales 20 Feet And 16 Feet As Is Where Is Basis

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

c:\users\vasanth\downloads\5.e1 - 12149 - 19 damaged casurina pole tender form - 5 08.08.19.doc1 jäœehL Ef®bghUŸ thâg¡ fHf« (jäœehL muR ãWtd«) e.f v©. Ï1/ 12149/ 2019-5 ehŸ. 08 .08.2019 KJãiy k©ly nkyhs®, j.eh.E.bgh.th.fHf«, r¢Ájhdªj _¥gdh® nuhL, jŠrhñ® k©ly«. – 613 001 bjhiyngÁ v©. 04362- 235321 jghš bg£o v©. 69 é‰gid éiy %. 590 /- (%ghŒ Iü‰¿ bjh©ûW k£L«)GST tç 18 % c£gl ÂUths® / ÂU / ÂUk mt®fS¡F tH§f¥g£lJ gz« brY¤Âa ÏuÓJ v©. KJãiy k©ly nkyhs® jŠrhñ® k©ly«. bl©l® ãgªjidfŸ nf.v«. v° 2018 -2019 nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fŸ é‰gid x¥gªj¥òŸë tiuaiwfŸ : ã®thf Ïa¡Fe®, jäœehL Ef®bghUŸ thâg¡ fHf«, mt®fë‹ rh®ghf KJãiy k©ly nkyhs® jäœehL Ef®bghUŸ thâg¡ fHf«, jŠrhñ® mt®fshš ÏU¥ÃYŸs cŸsJ cŸsgo nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fis é‰gid brŒtJ bjhl®ghf _o K¤Âiuæl¥g£l x¥gªj¥òŸë tunt‰f¥gL»wJ. t.v© Âwªjbtë nrä¥ò ãiya§fŸ bga® nrjkilªj ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF f£ilfŸ ÏU¥ò égu« njhuhakhf 20 mo 16 mo 1 ßisah®g£o 7292 21597 2 òdšFs« 2850 3028 3 Úy¤ješYh® 7862 13368 4 bfh¤j§Fo 2800 15047 5 r‹dhòu«-òÂJ 15599 18072 6 é¡uk« 2500 4000 7 miz¡fhL 15835 5020 8 fu«ga« 1200 2400 9 eh£lhâ¡nfh£il 2650 5000 10 gU¤Âa¥g®nfhéš 0 2400 11 VM. ng£il 3000 2240 TLjš 61588 92172 x¥gªjjhuç‹ ifbah¥g« c:\users\vasanth\downloads\5.e1 - 12149 - 19 damaged casurina pole tender form - 5 08.08.19.doc2 //2// 1. x¥gªj¥òŸë got§fŸ k©ly mYtyf¤Âš 29.08.2019 m‹W e©gfš 12.00 kâ tiu tH§f¥gL«. 2. x¥gªj¥òŸëfŸ cŸsJ cŸsgo nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fS¡F bk.l‹ x‹¿‰fhd éiyæid (V‰W¡ Tè vil¡Tè, yhç thlif k‰W« GST tçfŸ) c£gl éiyia v©zhY« vG¤jhY« mo¤jš, ÂU¤jš Ïšyhkš F¿¡f¥glnt©L«. 3. x¥gªj¥òŸëfŸ _o K¤Âiuæ£l ciwæš 29.08.2019 m‹W Égfš 3.00 kâ¡FŸ KJãiy k©ly nkyhs® , jäœehL Ef®bghUŸ thâg¡fHf«, jŠrhñ® k©ly mYtyf¤Âš it¡f¥g£LŸs bl©l® bg£oæš neçš nghl¥glnt©L«. m‹iwa Âdnk 3.00 kâ¡FŸ bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ 3.30 kâaséš neçš tªÂU¡F« x¥gªj¤jhu®fŸ / ÃuÂãÂfŸ K‹åiyæš KJãiy k©ly nkyhs® mšyJ mtuJ m§Ñfhu« bg‰w mYty®fshš Âw¡f¥gL«. 4. x¥gªj¥òŸë got¤Jl‹ Ãiz it¥ò¤ bjhif %.10,000/- (%ghŒ g¤jhæu« k£L«) tiuaW¡f¥g£l t§» / njÁa kakh¡f¥g£l t§»æš jäœehL Ef®bghUŸ thâg¡ fHf«, jŠrhñ® v‹w bgaçš bgw¥g£l tiunthiyahf ghuj t§» jŠrhñçš kh‰w¡Toajhf Ïiz¡f¥glnt©L«. Ãiz it¥ò¤ bjhif Ïiz¡f¥glhj x¥g¤j¥òŸëfŸ v›éj fhuz« Ï‹¿ ãuhfç¡f¥gL«. 5. x¥gªj¥òŸëfëš mÂf éiy¥òŸë bfhL¡f¥g£LŸs x¥gªjjhuU¡F cŸsJ cŸsgo nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fis é‰gid brŒÂl cça Miz tH§f¥gL« . 6. x¥gªj¥òŸë nj®Î brŒJ, x¥gªj¤jhu® c¤ÂuÎ »il¡f¥bg‰w _‹W Âd§fS¡FŸ c¤Âuéš F¿¥Ã£l msé‰F %.100/- kÂ¥òŸs K¤Âiu¤jhëš F¿¥Ã£l got¤Âš jäœehL Ef®bghUŸ thâg¡fHf KJãiy k©ly nkyhs® mt®fSl‹ x¥gªj« brŒJ bfhŸs nt©L«. 7. nj®Î brŒa¥g£l x¥gªj¤jhu® c¤ÂuÎ »il¡f¥bg‰w _‹W Âd§fS¡FŸ x¥gªj¤Âš F¿¥Ã£l mšyJ xJ¡ÑL brŒa¥g£l msΡF¿a bkh¤j kÂ¥ò¤ bjhif¡F 5% fz¡»£L fh¥òW bjhifahf brY¤j nt©L«. Ï¡fh¥òW bjhif¡F v›éj t£oÍ« fHf¤jhš tH§f¥glkh£lhJ. x¥gªjjhuç‹ ifbah¥g« c:\users\vasanth\downloads\5.e1 - 12149 - 19 damaged casurina pole tender form - 5 08.08.19.doc3 //3// 8. nj®Î brŒa¥g£l x¥gªj¤jhu® x¥gªj¤Âš F¿¥Ã£l cŸsJ cŸsgo nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fŸ Miz »il¡f¥bg‰w 15 Âd§fS¡FŸ KGikahf vL¤J Ïa¡f« brŒjš nt©L«. m¥go¡F¿¥Ã£l fhy¡bfLé‰FŸ Ïa¡f« brŒa¤jtW« g£r¤Âš ehŸ x‹W¡F Ïa¡f« brŒa¥glhj f£ilfS¡fhd k¥Ú 0.5% Ë mguhj bjhifÍl‹ f£ilfŸ Ïa¡f«brŒa¥gléšiy våš x¥gªj¤jhu® brY¤ÂÍŸs fh¥òW bjhifæid g¿Kjš brŒtJl‹ cŸsJ cŸsgo nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fŸ é‰gj‰F kh‰W V‰ghL brŒaΫ, mjdhš V‰gL« ÏH¥Ãid nj®Î brŒa¥g£l x¥gªj¤jhçl« tNè¡fΫ KJãiy k©ly nkyhsU¡F KG mÂfhu« c©L. 9. éiy¥òŸëÍl‹ GSTIN gÂÎ rh‹W xë efš rk®¥Ã¡f nt©L«. 10. Tender ftç‹ cŸ _oa jå¡ftçš éiy¥òŸë mj‰fhd Ïiz¥ò-I cŸs got¤Âš ó®¤Â brŒJ ÏU¤jš nt©L«. ãgªjid¢ rh‹¿jœfŸ Tender ftçš Ïšiybaåš éiy¥òŸë ft® Âw¡f¥glhkš ãuhfç¡f¥gL«. 11. é‰gid brŒa¥gl nt©oa cŸsJ cŸsgo nrjkilªj /ga‹gL¤j Ïayhj giHa rΡF ku§fŸ KJãiy k©ly nkyhsuhš ãakd« brŒa¥g£l mYty® K‹åiy

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.