Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Tiruchirappalli City Municipal Corporation Tender

View complete overview of TN Tiruchirappalli City Municipal Corporation Tender

Costs

Summary

Providing Walking Track Open Gym And Childrens Play Fields Arrangements To Ganesh Nagar Park In Ward No.63

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

kiHÚ® cæ®Ú® kiHÚiu nrfç¥Õ® ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á x¥gªj¥òŸë m¿¡if v©: 1/2019-2020  Ñœf©LŸs gâæid nk‰bfhŸs _o K¤Âiuæl¥g£l x¥gªj¥òŸëfis 12.06.2019 m‹W khiy 3.00 kâ¡FŸ khefuh£Á ika mYtyf¤Âš cŸs bgh¿æaš Ãçéš rk®¥Ã¡f nt©L«.  bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ 12.06.2019 m‹W khiy 3.30.kâaséš M#uhf cŸs x¥gªj¡fhu®fŸ K‹åiyæš x¥gªj¥òŸë T®ªjhŒÎ¡FGthš Âw¡f¥gL«. t. v© ntiyæ‹ bga® kÂ¥Õ£L¤ bjhif (%.y£r¤Âš) K‹ it¥ò¤ bjhif (%) x¥gªj¥òŸë got« gâ Ko¡f¥gl nt©oa fhy« x¥gªj¡ fhuç‹ jF éiy (%) ru¡F k‰W« nrit tç %. TLjš (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bgh‹kiy¡ nfh£l«, bghJã 2018-19 1 th®L v©.63¡F£g£l fnzZ ef® ó§fh Ïl¤Âš eilghij, Âwªjbtë cl‰gæ‰Á ika«, FHªijfŸ éisah£L rhjd§fŸ mik¤J bfhL¡F« gâ nk‰bfhŸSjš. 13.50 13500 6000 SGST 360 CGST 360 6720 1 khj« Fiwªj g£r« 4« tF¥ò F¿¥ò : 1. nk‰f©l gâ¡fhd x¥gªj¥òŸë got§fis mj‰Fça éiyæid brY¤Â, mid¤J nfh£l mYtyf§fëš cŸs jftš k‰W« nrit ika¤ÂY« k‰W« http:tntenders.gov.in v‹w Ïiza js¤Â‹ _ykhfΫ, 12.06.2019 khiy 3.00 kâ tiu bg‰W¡ bfhŸsyh«. 2. x¥gªj¥òŸë got¤Âš Ïiz¡f¥g£LŸs f£L¥ghLfŸ mid¤J« bghUªJ«. 3. nkY« étu§fŸ m¿a khefuh£Á ika mYtyf¤Âš cŸs bgh¿æaš Ãçéš mYtyf eh£fëš, mYtyf neu¤Âš nf£L bjçªJ bfhŸsyh«. (Ï1/1605/2018(ika«) br.bgh(nk) e.bgh c.M(f) MizaU¡fhf, ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á. Visit us at www:trichycorporation.gov.in bgWe® khefuh£Áæš gÂÎ bg‰w x¥gªj¡fhu®fŸ midtU¡F« g£oaš go efš : mid¤J ika mYtyf bjhêšE£g cjéahs®fŸ efš : mid¤J Ïsãiy / cjé¥ bgh¿ahs®fŸ efš : mid¤J cjé ã®thf¥ bgh¿ahs®fŸ k‰W« cjé Miza®fŸ efš : efu¥ bgh¿ahs® mt®fë‹ nkir¡F efš : Miza® mt®fë‹ nkir¡F efš : mYtyf és«gu gyif¡F.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.