Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Conservation Department

Nagpur, Maharashtra

 • Opening Date

  03 Sep 2019

 • Closing Date

  17 Sep 2019

 • Tender Amount

  ₹ 4,92,502

 • EMD

  ₹ 5,000

Reminder

Follow

Download
Summary

Repairing Of Vidarbh Hydroelectric And Lift Irrigation Sub Division Wardha At. M. I. D. Premices Sevagram Raod Wardha Tah. Dist. Wardha.

Documents
BOQ Items
... more
Repairing of Vidarbh HydroElectric And lift irrigation Sub Division Wardha At. M. I. D. Premices Sevagram Raod Wardha Tah. Dist. Wardha.

1

433078

D:\TC 2014-15\NIVIDA 19-20\23 NIVIDA\NIVIDA 23 (2019-20).docx ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ¨ÉÞnù ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ iÉlÉÉ, ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉÞnù ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ´ÉèxÉMÉÆMÉÉ xÉMÉ®ú, +VÉxÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 440003 <Ç̈ Éä±É {ÉkÉÉ- mils_ngp@rediffmail.com, nÚù®úv´ÉxÉÒ /¡ìòCºÉ Gò¨ÉÉÆEò – 0712-2980136 - . 23 2019-20 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ iÉlÉÉ ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉÞnù ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®úú, ½þä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ¸ÉähÉÒiÉÒ±É xÉÉänÆùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEò®úÒiÉÉ ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú () ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ºÉÆEäòiɺlɳý http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEò®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ iÉlÉÉ ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉÞnù ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®úú ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. þ +.Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ (¯û. ±ÉIÉ) <ºÉÉ®úÉ/ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É (¯û.) EòÉ¨É {ÉÖöhÉÇ Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ (¯û.) 1 2 3 4 5 6 1 ´ÉvÉÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ´ÉºÉɽþiÉÒiÉÒ±É Ê´Énù¦ÉÇ VɱÉÊ´ÉqÙùiÉ ´É ={ɺÉÉ ËºÉSÉxÉ ={ÉʴɦÉÉMÉ, ´ÉvÉÉÇ iÉÉ. ÊVÉ. ´ÉvÉÉÇ ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÒ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. 4.93 5000/- 3 ¨ÉʽþxÉä 2000/- ´É 12 ]õCEäò VÉÒ. BºÉ. ]õÒ. 240/- BEÖòhÉ 2240/- JÉɱÉÒ±É `öÒEòÉhÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 1. <Ç – ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. 03/09/2019 (ºÉ. 11) {ÉɺÉÖxÉú http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳ´É® ={ɱɤvÉ ®úɽþÒ±É. (ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉɨÉvªÉä EòɽþÒ ¤Énù±É ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É®úÒ±É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ) 2. ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉÞnù ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ® ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEòÉ´É®.ú 3. ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú |ÉʺÉvnù ½þÉähÉÉ−ªÉÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ´É ´Éä³äý|ɨÉÉhÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉxÉä ËEò´ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉEÞòiÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒxÉä ={ÉκlÉiÉ ®úɽþÉ´Éä, +xªÉlÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷±ªÉÉºÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ iÉGòÉ®ú κ´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ iÉlÉÉ, ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉÞnù ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.