Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Water Conservation Department Tender

View complete overview of Maha Water Conservation Department Tender

Costs

Summary

Construction Of Flood Protection Wall At Village Tamsa, Tq.hadgaon, Dist. Nanded.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

fuer q-o€EIrqq eTErorfr, Tq q iilo€qmq toq-+qq, cils. g-itafl sqi6 :o?8q?-?r,oz 93, fi-ffi 6qr6 : o?BE?- {-i-d: eessiwcnanded@ gmail.com iil.m.fu.q.ri.o{./ftr-i/Frd/$i-locq/ /116 ft-qio': AUG 019 cft, B€r qG* grtu+rfr rrnfr-dI B€r qrfd-e +.r+ilq aitE. n ?D3 ftqq : T<$gerEF qftrri qiq-firqrfrftfretqrB{ra.cRm vwls( {iEffi=q ftl-fl1sTq fs q q-oriflwr ftqr, qi*s Ti+sq).ilwfl de) gr ftero qiqd qiqflqTa t-fqBql sftt( o{l{flfr mfi-o off qr,) e sfutq oqrqn qffr . eqwmf,qr acyftd qtffi . e-fi qrRrro dq-m-{rd uq-os cfuffi tuqrd qq rft (grf) q qfr-srdi tqo ffq rdio qr oru.lo-qm qrdh"qto qra. frqo:ft'fuqTq.rfl 1rrTA-3 !-fr, ) raraft.q.{.2-iEnfftr s.fVcl TES q e-r: u.5c< uF:zior, og ftrw (qd{ftrl{ur) qEnrE rlw, cd- qTqI qftqq ws(. criRro orsf-dqtqr riir-f,{ardsi s{ftd ftft.fl Wrfu fftu'e. Fcr : q.ffi, qie-sqiqlsd!-drrarnffst qrfr-fi-flasfur-{ ,ct : qr.yriPro qafiql{q erffi, Tq q q-"'{iqr{oT ft:fl, irftrq vrrfl. $t{d: $fu{fl{ ftfd-fl qfir F. E-9 ,/?o €l ?ogq-?o ) qcr: +*qqidfuT.fl=qoTqi-dq. nits- uie Eoq (qtci.o?8A?- .o1.oq.?oqq tftorqdc+d. 5<owarimwfturr,cris- yi z' Eilf. is+&q ftfuEtws-f,r TEI{TWYmfi Tqsqffiqr'rfuinr,cils $-ftfuflolffioic{d { - ftfrfl g.s-{r at. q-qno s;r loqq-Qo fq-car wo€qrq a{ffi, T( q qd{iqtyol frqr,l, qii-s t , $rffi{6 sda qf-qr€d dlEAEd danEET{rf,Sr ontine {- 9 ftfufl qrTfud orBn. ft fufl itccrrerfl Eqlrtrilarror&od]-oqeror+qsqrelsrr*e. Main Portal : http//:www.mahatenders.gov.in te{1 gTGTAlg 6-rr-qid fuono-qrqt olarfl qr*Iw-qrqT orfrfitq fuar ra-o*iqrrq orffi, Tq q cits qrfr {rgc t.crdr GrB. qu orrffi frft-fl ftrorrd qrvm TrS. frfrEr riq ffir ontine ordtr$ ft . o3/oq/1or3 t o3 /o3/1osq ud. t{F{fl Bqsqqr fr{io q q.oq.Qoqq ftq : fqftfl qaw 5E6ia fuqi6 oq qd loco =iffi erg Hreot ffiqr qq-{q ftf{er grqt ibrrdrrcr- sr&o qifi-+cerdlq-i €-ftM fld qrffi scorer srB. 1. httP ://rn6661snder.gov.in 2. mtP :/ / v1v1"x 1 "e milspn. in (sil frfr-t qqi qti oifr q-Eo e)"n erqrqm ofi-o ffi oaMo +i-o 1err.ff.nlaitft; g.Bar a-rrdqrtsr tE d c-mdelnnT dreg. . d-e-q BfraEq-{I qERIEYTS{ Tqsqd€qxqfo+rFr,Ti+s. €-ftfuflolffisia.fd * - ftfa-qr Us-fl 6. E-q/ Qo v{ Qoqj-?o fter qorierRq qffi, Tq s q?Niqxq frqFr, il+s qErflq {Tnn, eiE-mrq fu{rrrm-gti, ryfud q"ffid ffifd oreqr{rf,gq Er&d orqr fl-q rwrfi-d ftft-<T g-ftftfl sqT#qri ontine ftt{il qrrrfrd orTid. ftfri{E-dqt f,cYftd qEI{IY YIlsilqT Main Portal: www.mahatenders.gov.in ngl slu-rfot's f,inqid frfr.fl fBsnlqqr slsrfl rilflRTqrqr orD"ol{, furer qo*iqri"r elDror<1 , Ts s fun T Ties riil vqr eqEr 3r€. ere srsffi ftfu<r ffi srqx ilS. vtuft wt6gq idutrt qqrrori eiq-flq, qr omis] 5_afuirq srq-dot iia-s{RirT mr dfl +*cr, sni orq qrftd qrq qqiM e.irlrcqlff \-6r qqid Ard omd qrN. orq g"f +FqH.rs ds Erfuc ordrqg {l-Sd. dfl-.flRli guf irdff orqn nOfVaT EIS (Breach, Leakages, Oulflanking, Erosion etc ; eiffa-"Um cUf,fr €-t.s{ cE }emilar qFffio W*qT sreo qqru} qTtd. q. daneo-qifr o1-qr ftft-qr t-fftr sra,to effi+s fuo< qrtrqral siltd. yem t-ftfufl cffif, rrFr dd c{rid, iqiTr 10-6 ri}-o wrorqr ffidr 5_firjqri sam ftfu-do Rr.i{r, gw enu$ q vlr-{d fiBs d-do mw 3rsYrrfiqTt. l. tiffrctticr ol- q fifuo €arfr fu-qo q ft fuqi {fl"n rmq rgr cfl o q-T< iil.r{+rrwr G{Prol* qiql na 3ffi{ sq-aer tte ..}-d' rrt ade- :irrfu fdh ulnoli crrreqT qtaEqq Co r e Ba n k i n g orw}ot,ffid q'q osoi tiq-l-orro eIli. s<q ffi q{6Mfr lcr Scan o-ul dsq ustsrcsq-fiqrt. 3. fr.3o.qq.Qoe. :qrg tinr<rcifl ftfufl qeflf,T q.q otd e @rEefl 3rft-o orqiofi-or oqmn-qld tfd. {-no cfo-}flt& 3rqt{o 3r{rd'flr qKt{qim q|{I!ft a,-iqls .ffifr i q&rffi ErE{ orq crrsprfi 3rri. er.qqr ftft-qr q]fr srsl?Ild tqN flS. q. ftfuid 3rflfdfrtrfr-ar 3ool" 96ry1fifrrd-i futg oifrtc dsRr/ d66r[fr tiqRr / il{t-s tfr-fl{ s{d f:41 CTKI dd fucl flg/ 3 {-&-o 8. qiuorq or.rsrnq fu .ni+s. e*q1i gt€ ow fi iit]=rrT{fi enB. .ffin <}v gsffi dd upload i[{r{Ilri1 l{rr{lfr ordr+fi. ifuq"'d 3 Hldt 2ooo+Gsr Et,qlqr \rfi qtrqr4l ordqtftd gud ovr e"], W q-qtq Elfu-d denor{oeTre. 0. omrarl qftrflqtfr dqftErq qqif,{ ilr11ufr, fq6l Tumn ftsle{oT oa crfu-{wr q c{dfuf, cTfuf,d orft

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.