Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Thane Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha TMC Tender

Costs

Summary

P/f Shed On Senior Citizen Hall Building, Dhokali In Ward No.8 (d)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, þeCes. (mee.yeeb. efJeYeeie) efveefJeoe met®evee þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, ceeefpeJe[e ceeveHee[e ÒeYeeie meefceleer mee.yeeb.efJeYeeieeceeHeÀ&le ’bFceejleeR®eer osKeYeeue Je og©mleer“ ³ee uesKeeefMe<e&keÀebleie&le He´Yeeie ke´À.08 ([) {eskeÀeUer ceOeerue pes<þ veeieefjkeÀ efJejbiegUe keWÀê FceejleerJej Mes[ yeebOeCes Je Flej mLeeHel³e keÀeces keÀjCes®³ee 1 keÀeceekeÀefjlee Dee@veueeF&ve efveefJeoe ceeieefJeC³eele ³esle Deens. GHejeskeÌle keÀeceer efveefJeoe meeoj keÀjCeö³ee p³ee kebÀ$eeìoejebefJeªOo MeemekeÀer³e /efveceMeemekeÀer³e/ meeJe&peefvekeÀ #es$eeleerue mebmLee Je GHeke´Àce/ mLeeefvekeÀ mJejep³e mebmLee F. ³eebveer efMemleYebiee®eer keÀe³e&Jeener keÀsueer / meg© Deens. DeMee kebÀ$eeìoejebvee meoj efveefJeoe He´efke´À³esle Yeeie Ieslee ³esCeej veener. meJe& keÀeceeb®eer meefJemlej efveefJeoe meg®evee Je efveefJeoe ÒeHe$e mebkesÀlemLeU https://mahatenders.gov.in ³esLes efo.27.8.2019les efo.11.9.2019 He³e¥le GHeueyOe Deensle. Dee@veueeF&ve efveefJeoe meoj mebkesÀlemLeUeJej efo.11.9.2019 jespeer 16.00 JeepesHe³e¥le eqmJekeÀejC³eele ³esleerue. efveefJeoe efo. 13.9.2019jespeer 16.00 Jeepesveblej efveefJeoekeÀej DeLeJee l³ee®es ÒeefleefveOeer mece#e GIe[C³eele ³esleerue. efveefJeoe He´He$ee®eer ceeefnleer keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee ³eeb®³ee keÀe³ee&ue³eele GHeueyOe Deens. keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, ceeefpeJe[e ceeveHee[e ÒeYeeie meefceleer, þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, þeæCes.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.