Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Thane Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha TMC Tender

Costs

Summary

Renovation Of Tmc Arogya Kendra Nr. Wagle Depot In Ward No. 16 (a) At Wagle Ward Committee

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

Signature of contractor Executivee Engineer TMC, Thane 11 þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, þeCes (mee.yeeb. efJeYeeie, þeCes) efveefJeoe met®evee þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe #es$eeleerue JeeieUs ÒeYeeie meefceleer Debleie&le Fceejle og©mleer (2019-20)“ ³ee uesKeeefMe<e&keÀe Debleie&le Òe.¬eÀ. 16 (De) ³esLeerue JeeieUs Deeieej peJeUerue þeceHee keWÀêe®es vegleveerkeÀjCe keÀjCes Je 2) Òe.¬eÀ. 16 (De) meer.Heer leueeJe ³esLeerue þeceHee cegK³e npesjer Mes[®es efþkeÀeCeer efJeefJeOe mLeeHel³e keÀeces keÀjCes®³ee keÀeceekeÀjerlee SketÀCe oesve (02) Dee@veueeF&ve efveefJeoe ceeieefJeC³eele Deeueer Deens. meoj efveefJeoe Òeef¬eÀ³esceO³es p³ee kebÀ$eeìoejebefJe©× MeemekeÀer³e/efveceMeekeÀer³e /meeJe&peefvekeÀ #es$eeleerue mebmLee Je GHe¬eÀce / mLeeefvekeÀ mJejep³e mebmLee F.³eebveer efMemleYebiee®es keÀe³e&Jeeefn®³ee Deveg<ebieeves veeWoCeerHe$e joo keÀjC³ee®eer keÀe³e&Jeener kesÀueer/megª Deens,DeMee kebÀ$eeìoejebvee efveefJeoe Òeef¬eÀ³esle Yeeie Ieslee ³esCeej veener. efveefJeoe met®evee Je efveefJeoe He´He$e þeCes ceneveiejHeefeuekesÀ®es mebkesÀlemLeU https:://mahatenders.gov.in Jej efoveebkeÀ 03.08.2019 les 19.08.2019He³e¥le GHeueyOe Deens. Dee@veueeF&ve efveefJeoe ceneHeeefuekesÀ®es mebkesÀlemLeU ³esLes https:://mahatenders.gov.in efoveebkeÀ 19.08.2019 jsepeer He³e¥le mee³eb. 16.00 JeepesHe³e¥le eqmJekeÀejC³eele ³esleerue. efveefJeoe efo. 21.08.2019 mee³eb. 16.00 Jeepelee efveefJeoekeÀej DeLeJee l³eeb®es ÒeefleefveOeeRmece#e GIe[C³eele ³esleerue. keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee, þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, þeCes.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.