Promotion Banner

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha PCMC Tender

Costs

Summary

Providing Hotmix Treatment For Road In S Block And Other Places In Ward No. 8

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • BidAward Id

  Unregistered BidAwardId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

BOQ Items

ItemQuantityUnitsRateAmount
... more
Work Name
---
... more
Providing hotmix treatment for road in S block and other places in ward no. 8
1Nos-8191750
Total Amount ₹ 81.9 Lac
Quoted Amount
Calculate Bid Estimation
-5
×
%
₹ 77.8 Lac
Evaluation Notes How It Works ?

Business Providers

No results found

Sorry, no results found!

Business Seekers

No results found

Sorry, no results found!

Probable Bidders

 • Bidder NameThis Information is for unsubscribed user This Information is for unsubscribed user
 • Awarded Ratexx%
 • Bidder NameThis Information is for unsubscribed user This Information is for unsubscribed user
 • Awarded Ratexx%
 • Bidder NameThis Information is for unsubscribed user This Information is for unsubscribed user
 • Awarded Ratexx%
http://bit.ly/2y8uxEJ

३. रॉय टी बाबत मनपा जे धोरण ठरवेल ते आपण वर बंधनकारक राहील. अ. . कामाचे नाव एकूण िनिवदा र कम (4+6) रॉय टी व मटेिरयल टे ट ग र कम वगळून िनिवदा र कम रॉय टी ची र कम मटेिरयल टे टग चाजस बयाणा र कम अनामत र कम कामाची मुदत (महीने) िनिवदा फॉम फी जी.एस.टी.स ह (परत न िमळणारी) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 भाग .2 मधील जाधववाडी कुदळवाडी परीसरातील र य ची हॉटिम स प तीने ड बरीकरण करणे. 30,72,691 30,12,091 49,006 60,600 30,727 1,53,640 12 2,397 2 भाग .2 मधील तुपेव ती, गायकवाड व ती बो-हाडेव ती परीसरातील र य ची हॉटिम स प तीने ड बरीकरण करणे. (भाग १) 30,77,352 30,16,752 49,196 60,600 30,774 1,53,870 12 2,397 3 भाग .2 मधील तुपेव ती, गायकवाड व ती बो-हाडेव ती परीसरातील र य ची हॉटिम स प तीने ड बरीकरण करणे. (भाग २) 30,77,640 30,17,040 49,006 60,600 30,776 1,53,890 12 2,397 4 भाग .2 मधील बो-हाडेवाडी, बनकरव ती व आ हाटव ती परीसरातील र य ची हॉटिम स प तीने ड बरीकरण करणे. 30,75,179 30,14,579 49,006 60,600 30,752 1,53,760 12 2,397 5 भाग . २ िचखली मधील जाधववाडी बो-हाडेवाडी, बनकरव ती व आ हाटव ती पिरसरात मनपाचे ि डा िवषयक व मनपाचे िविवध काय मासाठी मंडप यव था करणे 30,98,374 30,98,374 0 0 30,984 1,54,920 12 2,397 6 भाग . 9 मधील सावजिनक व छतागृहे य ची देखभाल दु ती व थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करण.े 14,97,150 14,81,550 9,618 15,600 14,971 74,860 12 2,397 7 भाग .६ म ये च पाणी वसाहत, स गु नगर, ल डगेव ती व पिरसरात िकरकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे 44,99,766 44,61,916 12,604 37,850 44,998 2,24,990 12 2,397 8 भाग .६ म ये धावडे व ती, भगत व ती, गुळवे व ती व पिरसरात िकरकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे 44,99,729 44,61,879 12,273 37,850 44,997 2,24,990 12 2,397 9 भाग .६ मधील गितरोधक ची दु ती करणे. 22,49,169 21,46,169 453 1,03,000 22,492 1,12,460 12 2,397 10 भाग .६ म ये भगतव ती, गुळवे व ती, धावडे व ती व पिरसरात ख े व चर ची ड बरीकरणाने दु ती करणे. 44,99,334 43,62,234 25,833 1,37,100 44,993 2,24,970 12 2,397 11 भाग .६ म ये सदगु नगर, ल डगेव ती, च पाणी वसाहत व पिरसरात ख े व चर ची ड बरीकरणाने दु ती करणे. 44,99,714 43,62,614 25,520 1,37,100 44,997 2,24,990 12 2,397 12 भाग . २ िचखली जाधववाडी पिरसरातील भागाम ये िठकिठकाणी िकरकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे. 20,56,158 20,40,558 3,649 15,600 20,562 1,02,810 12 2,397 13 भाग . २ मधील बो-हाडेवाडी, बनकरव ती व आ हाटव ती पिरसारतील भागाम ये िठकिटकाणी िकरकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे. 20,55,129 20,39,530 3,649 15,600 20,551 1,02,760 12 2,397 14 भाग . २ कुदळवाडी िवसावा चौक पिरसरातील भागाम ये िठकिठकाणी िकरकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे. 20,57,114 20,41,514 3,649 15,600 20,571 1,02,860 12 2,397 15 . . २ तुपेव ती, गायकवाड व ती, बो-हाडेवाडी पिरसरातील भागामधये िठकिठकाणी िकरकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे. 20,56,166 20,40,566 3,649 15,600 20,562 1,02,810 12 2,397 16 भाग . ८ म ये थाप य िवषयक कामे करणे व िकरकोळ दु तीची कामे करणे. 36,85,286 36,69,686 53,177 15,600 36,853 1,84,270 12 2,397 17 . . ८ मधील पिरसरात ि डा िवषयक व मनपाचे िविवध कायकमासाठी मंडप यव था करणे. 31,12,082 31,12,082 0 0 31,121 1,55,610 12 2,397 18 भाग . ८ म ये स.े . ५,६,७,८ म ये व इतर िठकाणी थाप य िवषयक कामे करणे व िकरकोळ दु तीची कामे करणे. 49,13,999 48,98,399 77,197 15,600 49,140 2,45,700 12 2,397 19 भाग . ८ म ये स.े . ९,१०,११,१२,१३ म ये व इतर िठकाणी थाप य िवषयक कामे करणे व िकरकोळ दु तीची कामे करणे. 48,85,143 48,69,543 74,213 15,600 48,851 2,44,260 12 2,397 20 . . ८ म ये स.ेनं. १,२,३,४ म ये व इतर िठकाणी थाप य िवषयक कामे करणे व िकरकोळ दु तीची कामे करणे. 49,14,950 48,99,350 77,198 15,600 49,150 2,45,750 12 2,397 21 भाग . ९ नेह पुतळा पिरसर, खराळवाडी व इतर िठकणी िकरकोळ दु तीची थाप य िवषयक कामे करणे 74,90,997 74,63,997 66,238 27,000 74,910 3,74,550 12 3,147 22 भाग . 9 मधील खराळवाडी, नुरमोह ा, कामगार नगर व इतर िठकाणी थाप य िवषयक दु तीची कामे करणे. 74,92,423 74,65,423 66,238 27,000 74,924 3,74,630 12 3,147 23 भाग .८ मधील स.े नं.4,10,8 व इतर िठकाण या र य ची हॉटिम स प तीने ड बरीकरण करणे. 82,50,922 81,90,322 56,130 60,600 82,509 4,12,550 12 3,147 2. चिलत दराने GST िबलात अदा केली जाईल यामुळे GST वगळून दर ावेत. पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी, पुणे - ४११०१८. थाप य िवभाग ई िनिवदा सुचना - थाप य/क मु यालय/HO/39/27/2021-22 पपरी चचवड महानगरपािलके कडून खालील नमुद क

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.
whatsapp chat