Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Central Bank Of India Tender

View complete overview of Maha CBI Tender

Costs

Summary

Cbi Vs M/s Computer Peripheral Sales

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

6 ‘w§~B©, a{ddma, 11 Am°JñQ> 2019 Omhra ZmoQ>rg ‘mPo Aerb lr. gwaoe {dQ>mo~m OmYd, ¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrdê$Z hr Omhra ZmoQ>rg XoV Amho H$s, ‘mPo Aerb Imbrb Z‘yX {Zdmgr {‘iH$V ‘yi ^mS>oH$ê$ lr. {dîUw ‘mê$Vr Jm¶H$dmS> ¶m§Mo Zmdmdê$Z ñdV…Mo Zmdo hñVm§V[aV H$arV AgyZ gXa {‘iH$Vr~m~V Oa H$moUm ì¶p³VMm, g§ñWoMm, ~±Ho$Mm qH$dm Aݶ H$moU˶mhr H§$nZrMm Xmdm, ~moOm, h³H$, A{YH$ma qH$dm haH$V Agë¶mg ‘m¶m Imbrb nζmdaVr d ‘m. ghmæ¶H$ A{^¶§Vm, ZJa aMZm (A), Or/CÎma {d^mJ, ê$‘ Z§. 36, n{hbm ‘Obm, h[aíM§Ð ¶obdo ‘mJ©, XmXa npíM‘, ‘w§~B©-400028 ¶m nζmda Amnbr haH$V 14 {Xdgm§À¶m AmV nwamì¶m{Zer gmXa H$amdr, AݶWm gXahÿ Xmdo ‘mPo A{ebmda ~§YZH$maH$ amhUma ZmhrV. {‘iH$VrMm Vnerb ê$‘ Z§. 4, amD$V dmS>r, Z‘©Xm Mmi Z§. 71E, Vi ‘Obm, Amo. nr. Z§. 15, Q>r. nr. Eg. 3, ê$~r {‘b Odi, Oo. Ho$. gmd§V ‘mJ© EZ. gr. Ho$iH$a amoS>, XmXa, ‘w§~B©-400 028. ghr/- A°S>. gwOmVm Ama. ~m~a nÎmm… 26, Jm¡aVmO {~pëS>¨J, 221, S>m°. ~r. E. amoS>, qhX‘mVm, XmXa (nyd©), ‘w§~B©-400 014 Omhra ZmoQ>rg ¶m Zmo{Q>grÛmao gd© OZVog H$i{dʶmV ¶oVo H$s, Jmd ‘m¡Oo ‘wY}, ^mBªXa (n), Vm. {O. R>mUo ¶oWrb OwZm gìh} Z§. 69, ZdrZ gìh} Z§. 62, {hñgm Z§. 1, joÌ 630 Mm¡. ‘rQ>a hr O‘rZ ‘mbH$ lr. àgÞm h[aíM§Ð nmQ>rb d lr. à{dU h[aíM§Ð nmQ>rb ¶m§OH$Sy>Z ‘mPo A{ebm§Zr IaoXr H$aʶmMo R>a{dbo Amho. Var gXa O{‘Zr‘ܶo BVa H$moU˶mhr Bg‘m§Mo Hw$R>ë¶mhr àH$maMo h³H , A{YH$ma d {hVg§~§Y AgVrb ˶m§Zr hr ZmoQ>rg à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§Mo Am§V Imbrb nζmda boIr H$mJXmonÌr nwamì¶mZrer H$idmdo, nÎmm- 102, gmB© AmZ§X ßbmPm, {h‘mb¶m H$m°åßbo³gOdi, {‘am- ^mBªXa amoS>, {‘am amoS> (nyd©), Vm. {O. R>mUo. ghr/- A°S>. ¶e H$. n§S>çm ���� ����������� �� ����� ����������������� ��� ����� ������ ����� ����� �������������� ������������ ��� ������������ ���������������������������������� ���� �� � �� ����������������������������� ��� �� ����� ����� ���������� ������ �� ������ ��������������������� ���������������������������� ���������������� ������������� ������������� ����������� �������������� ������������� �������������������� ����� ���� �������������������� ����������� ����������� � ���� �� �� ��� �� ������ ��� ��������������� �� ������ ��� ��� ������� ���� �������� ���� ���� ��������� ����� ������������ ���� �������� ��������� ����������� ������������������� ���� ���������������� ��� ��������� ������������� � ���� ��� ���������� ��� ���� �� ���� ����� ���� ���������������� ��� ��������������� ����� ����������� ���� ������������������ �� ���� ����������������� ������� ��� ��� ������� ��������������� ���� �������� ����� �������� ����� ������ �� ���� ����������� �� ��������������������� ���� �� ������������� ������������ ����� ���� ������� �������� ����� ���� ���� �� ��� ����������������� ��� ����� � ������� ������ �������� ���� ���� �������� ���������� ������ ����������������� �� ��������������������� ��� ��� ����� ����������� ���� ���� �������� ����� ����� ����������������� ���� ���������� ������� ���� ������������������ ��� �� ������������� ������ ��������� ���� ����������� ��������� ���� ����������� ��������������� ���� ������� ����� �� �� ���� �� �� ���� ��� ����������� �� ������� � ��������������������� �������� ����� �������� �� ���������� �� ������� ���� �������� ���� ��� �������� ���� ���� �������� ������� ���� ��� �� �������� ����� ������ �� ��������������������� ��������� �������� �������� ���� �� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ���������� ��� ������������ ���� �������� ��� ������� ����������� ������������ ��� ������� ��������������� ���������� ����� �� ����������� �������� ��� ���� ��������� ����������� ���� �������������������� ������������ ��� �������� ����������� �� ��� ���� �������� ���� ������������� ����� ������ �������� �������� ����� ������ �� �������������� �� ��� ������� ���� ������� �� ��������� ���� �������� �� ���������� �� ������������ ����������� �������������� ��� ��� ������� �� �� ����������� �������� �� ������� ������ ��� ��� ���� ������������� ����� ������������������������� ������� ������ ��� ��� ��� �������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� �������� �� �� ��������� ��������������

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.