Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Department Of Animal Husbandry Dairying And Fisheries Tender

View complete overview of Kerala DADF Tender

Costs

Summary

Jfeu Milk Packing (retender)

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • BidAward Id

  Unregistered BidAwardId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://ofcons.com?utm_source=bas-registered&utm_medium=squarebanner&utm_campaign=ofcons
https://bidassist.com/pricing/2?referer=home&utm_source=bas-registered&utm_medium=squarebanner&utm_campaign=globallive&utm_promo=global25

Page 1 of 3 നമ്പർ സി 100(ബി)/ 2019 Akn-Ìâv Ub-d-IvS-dpsS Imc-ym-ebw Pgvkn^mw FIv̳j³ bqWnäv sNä¨Â, Xncph\´]pcw XobXn : / 2019 t^m¬ : 0472 2849664 ൄെണ്ടർ ൅നോട്ടീസ് തിരുവനന്തപുരം ജിലലോപഞ്ചോയത്തിനുകീഴിൽ ඀പവർത്തിക്കുന്ന ൄെറ്റച്ചൽ ജഴ്സി ഫോം എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂണ്റ്റ്റിൽ ദിനം඀പതി ശരോശരി 1200 ലിറ്റ൅റോളം പോൽ കവറിലോക്കി നൽകുന്നതിനും ഇതുമോയി ബന്ധൄെട്ട തോൄഴെറയുന്ന ඀പവർത്തിക്കൽ ൄെയ്യുന്നതിനും തോത്പരൿമുള്ള വൿക്തികളിൽ/സ്ഥോപനങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സരസവഭോവ൅ത്തോെുകൂെിയ ൄെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുൄകോള്ളുന്നു നിബന്ധനകൾ ചുവടെ ചചർക്കുന്നു. ൄെണ്ടർ തുക þ 10 ലക്ഷം രൂപ ൄെണ്ടർ ൅ഫോമിന്ൄറ വില- രൂപ + ജി എസ് െി 18% നിരത඀ദവൿം þ 10000/- രൂപ 1. ^man Øm]n-̈ n-«p-ff ]m Ih-dn \nd-bv¡p¶ bqWn-än-tebv¡v Idh sjUn \n¶pw ]m F¯n¨v Iqf-dn XWp-̧ n¨v ]mbv¡nwKv b{´w {]hÀ¯n-̧ n¨v {Ko³ an¡v ap{-ZWw sNbvvX Ih-dp-I-fn 500 anÃnenäÀ hoXw \nd-bv¡p-I. 2. അര ലിറ്ററിsâ ഒരു കവർ പോയ്ക്ക്ക് ൄെയ്യുന്നതിനുളള നിരക്കോണ്റ് ൄെണ്ടറിൽ ൅രഖൄെെു൅ത്തണ്ടത് . 3. ඀പതിദിനം പോയ്ക്ക്ക് ൄെയ്യുന്ന കവറുകളുൄെ എണ്ണത്തിsâ അെിസ്ഥോനത്തിലോയിരിക്കും ඀പതിഫലം നൽകുന്നത് 4. പോയ്ക്ക്ക് ൄെയ്യുന്ന ജീവനക്കോർ നിർദ്ദിഷ്ട മോതൃകയിലുള്ള യൂണി൅ഫോം ധരി൅ക്കണ്ടതോണ്റ്. അ൅തോൄെോെം ഭക്ഷൿസുരക്ഷ വകുെ് നിർ൅ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള െകയ്യുറ, ൄതോെി മുതലോയവ നിർബന്ധമോയും അണി൅യണ്ടതോണ്റ്. 25 03 1500/ Page 2 of 3 5. ]mbv¡nwKv sajo-\pw A\p_Ô D]-I-c-W-§fpw ]cn-k-chpw hr¯n-bmbpw kpc-£n- Xambpw kq£n-t¡- -Xm-Wv. 6. sSണ്ട-dnsâ Imem-h[n km[m-cW-bmbn 1/04/2019 apX 2020 amÀ¨v 31 hsc-bm-Wv. 7. Hgn¨p-Iq-Sm³ km[n-¡m¯ kml-Ncy¯n ^man \n¶p-ff \nÀt±-iw-e-̀ n-¡p¶ ]£w tPmenIÄ XpS-tc- -Xm-Wv. 6. ]m ]mbv¡nwKpambn _Ô-s¸« Hcp \jvShpw ^mw hln-¡p-¶-X-Ã. 7. 50-,000/þcq] skI-yq-cn-än- sUt¸m-kn-äv / _m¦v Kym-cണ്ടn \ÂtI-ണ്ട-Xm-Wv. 8. sSണ്ടÀ t\Sp-¶-hÀ 200/þ cq] ap{Z-̧ -{X-̄ n F{Kn-saâv ka-À-̧ n-t¡-ണ്ട-Xm-Wv. 8. ൄെണ്ടറിൽ പൄെെുക്കുന്നവർക്ക് െുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷൄത്ത ඀പവർത്തി പരിെയം ഉണ്ടോയിരിക്കണം. ആയതിനുള്ള സോക്ഷyപ඀തം സമർെി൅ക്കണ്ടതോണ്റ്. 10. bmsXmcp Imc-Whpw ImWn-¡msX sSണ്ടÀ Ah-km-\n¸n¡p-¶-Xn\v Akn-Ìâv Ub-d- IvSÀ¡v A[n-Im-c-ap- m-bn-cn-¡pw. 11. CXp kw_-Ôn¨ FÃm hy-h-lm-c-§fpw s\Sp-a-§mSv tImS-Xn-bpsS ]cn-[n-bn am{X-am- bn-cn¡pw. പ്രധാന തീയതികൾ 1. ടെണ്ടർ രരസ്യടെെുത്തുന്ന തീയതി 2. ടെണ്ടർ ചരഖകൾ ടനറ്റില് നിന്നുും രകർത്തി (download) തുെങ്ങാവുന്ന തീയതി 3. ടെണ്ടർ സ്മർെണം തും തുെങ്ങാവുന്ന തീയതി : 5. ടെണ്ടർ സ്മർെണം തും ാവസ്ാനിക്കുന്ന തീയതി 4. ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയുും സ്മയവുും :25/03/2019 :25/03/2019 25/03/2019 : 02/04/2019 : 04/04/2019 ]c-am-h[n 2v amk-Im-e-b-f-hvIqSn Cu Izt«j³ {]Im-c-ap-ff XpIbv¡v {]kvXpX Page 3 of 3 Akn-Ìâv Ub-d-IvSÀ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.