Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Forest Department Tender

View complete overview of Karnataka Forest Department Tender

Costs

Summary

Maintainance Of 1st Year 50 Ha. Plantation At Kolikal Beat, Madhugiri Rf, Koratagere Range During 2019-20 Including Maintenance Of Seedlings.

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

1 f:\forest 1\dcf-1\eeranna sup\tender 2019-20\e-tender 2019-20 above 5 lakh.docx G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, 2019-20£Éà ¸Á°£À°è CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ««zsÀ CgÀtå PÁªÀÄUÁjUÀ¼À C¯ÁàªÀ¢ü mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ, ¸ÀASÉå-J/©AiÀÄÄr/ªÀPïìð/mÉAqÀgï/¹Dgï-41/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 20-2-2019 F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ 2019-20£Éà ¸Á°£À°è vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ CgÀtå PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß 2019-20£Éà ¸Á°UÉ PÉÊUÉwÛPÉƼÀî®Ä F «¨sÁUÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀ CgÀtå UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ E-¥ÉÆmïð¯ï£À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV mÉAqÀgï zÁR°¸À®Ä DºÁ餹zÉ. PÀæ ¸ÀA mÉAqÀgï ºÉÆgÀr¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ mÉAqÀgï PÀæªÀiÁAPÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ PÁªÀÄUÁj «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ/ ºÉ.UÉ (gÀÆ.®PÀë UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆUÀ¼À°è) (±ÉÃ.2.5%) mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸À ĪÀ ¥Áæ¢üPÁ gÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 2406-01-102-1-03 KFDF-139-Major Works £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¤ªÀiÁðt 1. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ¥ÁæzÉòPÀ «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå:J/©AiÀÄÄ r/ªÀPïìð /mÉAqÀgï/¹Dgï -41/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 20-2-2019 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÉêÀgÁAiÀÄ£ÀzÀÄUÀð Dgï.J¥sï, zÀÄUÀðzÀºÀ½î PÉgÉ ¨ÁèPï-1 ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ-25 ºÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå PÉëÃvÀæzÀ°è 8*12 C¼ÀvÉAiÀÄ aîUÀ¼À°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀðºÀuÉ. (J.Dgï. ªÀiÁzÀj) 9.839 24599 20-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 20-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ 12-03-2019 ¸ÀAeÉ 4.01 UÀAmÉUÉ G .C .¸À A. vÀ Ī ÀÄP ÀÆ gÀÄ 2. ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÉêÀgÁAiÀÄ£ÀzÀÄUÀð Dgï.J¥sï, zÀÄUÀðzÀºÀ½î PÉgÉ ¨ÁèPï-2 ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ - 25 ºÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå PÉëÃvÀæzÀ°è 8 * 12 C¼ÀvÉAiÀÄ aîUÀ¼À°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀðºÀuÉ. (J.Dgï. ªÀiÁzÀj) 9.839 24599 ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- 3. ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÉêÀgÁAiÀÄ£ÀzÀÄUÀð Dgï.J¥sï, zÀÄUÀðzÀºÀ½î PÉgÉ ¨ÁèPï-3 ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ - 25 ºÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå PÉëÃvÀæzÀ°è 8 * 12 C¼ÀvÉAiÀÄ aîUÀ¼À°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀðºÀuÉ. (J.Dgï. ªÀiÁzÀj) 9.839 24599 ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- 2 f:\forest 1\dcf-1\eeranna sup\tender 2019-20\e-tender 2019-20 above 5 lakh.docx PÀæ ¸ÀA mÉAqÀgï ºÉÆgÀr¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ mÉAqÀgï PÀæªÀiÁAPÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ PÁªÀÄUÁj «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ/ ºÉ.UÉ (gÀÆ.®PÀë UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆUÀ¼À°è) (±ÉÃ.2.5%) mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸À ĪÀ ¥Áæ¢üPÁ gÀ 4. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ¥ÁæzÉòPÀ «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå:J/©AiÀÄÄr/ªÀ Pïìð /mÉAqÀgï/¹Dgï- 41/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 20-2-2019 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÉêÀgÁAiÀÄ£ÀzÀÄUÀð Dgï.J¥sï, zÀÄUÀðzÀºÀ½î PÉgÉ ¨ÁèPï-4 ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ - 25 ºÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå PÉëÃvÀæzÀ°è 8 * 12 C¼ÀvÉAiÀÄ aîUÀ¼À°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀðºÀuÉ. (J. Dgï. ªÀiÁzÀj) 9.839 24599 20-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 20-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ 12-03-2019 ¸ÀAeÉ 4.01 UÀAmÉUÉ G .C .¸À A. vÀ Ī ÀÄP ÀÆ gÀÄ 5. ---rmÉÆÃ-- ---rmÉÆÃ-- UÀÄ©â ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄgɺÀ¼Àî PÁªÀ¯ï, ¸ÀªÉð £ÀA. 18, ¨ÁèPï-1 ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅz

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.