Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

मौजे नरसापूर ता. कळंब, िज. यवतमाळ ई- न वदा सुचना (प हल वेळ) मौजे नरसापूर ता. कळंब येथील 2515 वकास काय म 2017-18 अंतगत समट रोड कर ता दोन लफाफा प दतीने ई- न वदा शासनाचे िज हा प रषद वगातील यो य या न दणीकृत इ छुक न वदाधारकाकडून न वदा माग व यात येत आहे. कामाची न वदा ई- न वदा प दतीने सादर करावयाची आहे. न वदे या अट व शत महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर स व तर द. 10.03.2019 पासूनउपल ध आहे. अ. कामाचे नाव न वदेची वेळ कामाची कंमत . इसारा र कम . न वदा व र कम पुरवठा पूण कर याचा कालावधी 1 मौजे नरसापूर ता. कळंब येथील 2515 वकास काय म 2017-18 अंतगत समट रोडचे बांधकाम करणेबाबत. प हल . 10,00,000/- 10000/- 500/- 3 म हने ई- न वदा प दती तप शल :- अ. . तप शल दनांक 1 ई- न वदा स द 10.03.2019 2 ई- न वदा द ताऐवज डाऊनलोड ारंभ 10.03.2019 3 ई- न वदा द ताऐवज डाऊनलोड समा त 16.03.2019 4 ई- न वदा दाखल कर याची सुरवात दनांक 10.03.2019 5 ई- न वदा दाखल कर याचा अंतीम दनांक 16.03.2019 6 ऑनलाईन न वदा उघड याचा (श यतो) दनांक 18.03.2019 सव सबं धत ववरणप , कामाचे व नदश शत व अट आद महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर स व तर द. 10.03.2019 पासून पहावयास मळतील ई- न वदा अट ंना अ धन राहू न इ छुक पुरवठा धारकांनी आप या न वदा मुदतीत सादर करा यात. वा र वा र सरपंच स चव ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब न वदे या अट व शत :- 1) वर ल माणे न वदा या संगणकावर ई- न वदा ये दारे ऑनलाईन कर यात येईल. तसेच न वदे या अट व शत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर स व तर न वदा सुचना पहावयास मळेल. 2) कं ाटदारांनी GST माणप सादर करणे आव यक आहे. 3) न वदा धारकांनी यांचे न दणीसंबधीचे सव कागदप े (उदा. न दणी /VAN / TIN / माणप /अनामत र कमेची पावती PDF व पात सादर करावी. 4) माणप न दणी VAN / TIN , PAN काड व Income Tax Certificate व इतर ती न वदा लफाफा मांक 1 म ये सादर करावे. 5) लफाफा . 2 म ये फ त न वदा दरप क सादरकरावे. 6) सबं धत कं ाटदाराने अनामत र कम व न वदा फ ONLINE अस याने फ भ न याची पावती कॅन क न अपलोड करणे आव यक आहे. 7) कोणतेह कारण न देता एक कंवा सव न वदा मंजुर अथवा नामंजुर / न वदा र कर याची कंवा ि वकार याचे अ धकार ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब यांनी राखुन ठेवलेले आहेत. 8) न दणीकृत पुरवठा धारकाने अ धकृत डी. एस.सी ा त क न महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर वत न दणी क न केवळ ई न वदा प दतीने न वदा सादर करावी. सदर न वदा ह 2 लफाफा प दतीची राह ल . 9) बाजार दरातील तफावतीनुसार वाढ व दर अनु ेय राहणार नाह . 10) न वदेत दश वलेले साह य कामा या ठकाणी पोहचता करावी लागेल. याचा अ तर त भाडा मळणार नाह . 11)कोण याह कारचे अ ीम मळणार नाह . 12)सा ह य उ तम दजाचे असणे आव यक आहे. सा ह याची वॅट व इतर सव कर भर याची जबाबदार कं ाटदाराची राह ल. यानुसार सा ह य दर नमुद करावे. 13) मु यांकन झा यानंतर ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब, िज. यवतमाळ ला उपल ध नधी नुसार शासक य नयमानुसार आव यक कपात कर यात येवुन ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब िज. यवतमाळ कडून देयक अदा कर यात येईल. 14) न वदा उघड या या आधी या दवशी दुपार 5.00 वाजेपयत सबं धत कं ाटदाराने मुळ कागदप ेया कायालयास सादर करावे. मुळ ती सादर केले या अथवा उ शरा सादर पुरवठा धारकाची न वदा आपोआप रदद होईल. 15)महारा शासन सावजनीक बांधकाम वभागाचे शासन नणय . बडीजी 2016/ . . 2/इमा 2 द. 12/02/2016 मधील अट .3 अ वये कं ाटदाराने शेडयुल बी कंमती या 10% पे ा जा त दराने नवीदा भरणा के यास सदर कं ाटदारास 10 % पे ा जेवढे जा त दराने नवीदा भरणा केल तेवढे ट के र कमेचा व व रल माणे (Performance Security Deposite) हणुन 1 % र मेचा असा एक ीत DD (Performance Security Deposite) हणुन न वदे सोबत लफाफा . 2 म ये सादर करावा. (उदा:-14 % कमी दर, 10% पयत कर ता 1% व (14%-10%) 4 % असे एकुण 5%) वा र वा र सरपंच स चव ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब ाम पंचायत नरसापूर ता. कळंब

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.