Archived Tenders of Powiat Jaroslavski

Archived Tenders of Powiat Jaroslavski

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Poland-jarosław: Architectural, Construction, Engineering And Inspection Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

15 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Poland-jarosław: Architectural, Construction, Engineering And Inspection Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

15 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Zp.272.21.2022 „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”

Opening Date

08 Sep 2022

Closing Date

23 Sep 2022

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Poland-jarosław: Architectural, Construction, Engineering And Inspection Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

15 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V.

Opening Date

-

Closing Date

23 Sep 2022

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Usługi Wykonanie Dokumentacji Projektowej Zagospodarowania Poscaleniowego Gruntów W Obszarze Wsi Jankowice Gmina Chłopice, W Zakresie Projektu Dotyczącego Scalenia Gruntów W Ramach Prow Na Lata 2014-2020

Opening Date

-

Closing Date

30 Aug 2022

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

1. Przedmiotem Zamówienia Jest Wykonanie Robót Budowlanych W Rozumieniu Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane (tekst Jedn. Dz. U. Z 2021 R. Poz. 2351, Z Późn. Zm.) W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pod Nazwą „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1”, Stanowiących Etap V Realizacji Ww. Zadania I Obejmujących Swoim Zakresem Roboty Konstrukcyjno-budowlane Oraz Renowacyjne W Zakresie Stolarki Budowlanej, Z Wyłączeniem Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych Określonych W Wykazie Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych, O Którym Mowa Poniżej W Ust. 4 Pkt. 5, Jako Już Wykonane Lub Planowane Do Wykonania W Innych Etapach Realizacji Ww. Zadania Inwestycyjnego. 2. Budynek Zlokalizowany W Jarosławiu Przy Ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków W Przemyślu Z Dnia 16 Stycznia 1984 R. Jest Wpisany Do Rejestru Zabytków Pod Pozycją Rejestru A –707. 3. Przedmiot Niniejszego Zamówienia Swoim Zakresem Obejmuje Dwa Zadania: 1) Zadanie Nr 1 – Elewacja: Wymiana Okien Wg Zestawienia Stolarki - O1, O2, O3; 2) Zadanie Nr 2 – Program Prac Konserwatorskich: Konserwacja Okien Wg Programu Prac Konserwatorskich. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oraz Zakresu Robót Budowlanych Niezbędnych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia Określa Dokumentacja Projektowo - Techniczna, Stanowiąca Załącznik Nr 1 Do Swz, W Której Skład Wchodzą: 1) Projekt Budowlany I Wykonawczy: Przebudowa, Zmiana Sposobu Użytkowania, Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej Oraz Budowa Wentylacji Mechanicznej W Celu Dostosowania Do Potrzeb Ogniska Baletowego Budynku Przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 W Jarosławiu; 2) Dokumentacja Konserwatorsko – Restauratorska, W Tym: A) Opinia Konserwatorska Z Dnia 07. 08. 2018 R., Znak: Inr-ii.5183.135.2018.pg, B) Dokumentacja Konserwatorska Z Dnia 08. 09. 2018 R., C) Program Prac Konserwatorskich I Restauratorskich Z Dnia 08. 09. 2018 R.; 3) Ekspertyza Mykologiczno – Budowlana Dotycząca Zawilgocenia Pomieszczeń Piwnicznych W Budynku Przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 W Jarosławiu; 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Dla Poszczególnych Branż, Zwane Dalej Również „stwiorb”; 5) Wykaz Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu” Zawierający: A) Zakres Robót Budowlanych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”, Numer Referencyjny: Zp.272.21.2022. B) Zakres Robót Budowlanych Wykonanych Lub Wykonywanych W Poprzednich Etapach Realizacji Zadania Inwestycyjnego W Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu, C) Zakres Robót Budowlanych Planowanych Do Wykonania W Następnym Etapie Realizacji Zadania Inwestycyjnego W Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu, D) Wykaz Robót Budowlanych Do Wykonanie W Ramach Bieżącego Zamówienia Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”, Numer Referencyjny: Zp.272.21.2022, Z Uwzględnieniem Numerów Pozycji Z Przedmiaru Robót; 6) Decyzje I Postanowienia, W Tym: A) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 Z Dnia 14 Listopada 2018 R. (znak: Ab-aab. 6740.754.2018) – Pozwolenie Na Budowę, B) Postanowienie Starosty Jarosławskiego Z Dnia 15. 11. 2018 R., Znak: Ab-aab. 6740.754.2018, O Sprostowaniu Błędu W Decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 Z Dnia 14 Listopada 2018 R., C) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Z Dnia 22. 10. 2018 R., Znak: Inr-ii.5142.281.2018.pg; D) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Z Dnia 19. 10. 2018 R., Znak: Wz.5595.250.2018. 5. Pomimo Przyjęcia W Projekcie Umowy (załącznik Nr 9 Do Swz) Wynagrodzenia Ryczałtowego, W Celu Ułatwienia Sporządzenia Oferty Zamawiający Udostępnia Wykonawcom W Folderze Pod Nazwą: Załącznik Nr 1 Do Swz Zp.272.21.2022 - Dokumentacja Projektowo – Techniczna, Przedmiar Robót, Który Należy Traktować Jedynie Jako Materiał Pomocniczy Mający Ułatwić Prawidłowe Obliczenie Ryczałtowej Ceny Oferty W Sposób Opisany W Swz. 6. Zarówno Zakres Przedmiaru Robót Jak I Zawarte W Nim Obmiary, Należy Traktować Poglądowo, Nie Mogą One Stanowić Jedynej Podstawy Do Sporządzenia Dokładnej Wyceny Robót Budowlanych Stanowiących Przedmiot Niniejszego / Bieżącego Zamówienia, Gdyż Nie Będą One Wiążące Dla Zamawiającego Na Etapie Wykonawstwa. 7. W Przypadku Różnic Pomiędzy Dokumentacją Projektowo – Techniczną, O Której Mowa W Ust. 4, A Przedmiarem Robót, O Którym Mowa W Ust. 5, Do Wyceny Należy Przyjąć, Że Przedmiot Zamówienia Określa Dokumentacja Projektowo – Techniczna Tj. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Konserwatorsko – Restauratorska, Ekspertyza Mykologiczno – Budowlana, Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Oraz Wykaz Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych Określający Zakres Robót Budowlanych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia. Nie Będą Traktowane, Jako Roboty Dodatkowe, Roboty (prace) Objęte Dokumentacją Projektowo – Techniczną, A Nie Uwzględnione W Przedmiarze Robót. Należy Wycenić Wszystkie Roboty, Które Są Niezbędne Do Prawidłowego Wykonania Bieżącego Zamówienia. 8. W Ramach Wykonania / Realizacji Zamówienia, Zgodnie Z Postanowieniami Swz Oraz Umowy Zawartej Na Wykonanie Zamówienia, Wykonawca Własnym Staraniem I Na Własny Koszt: 1) Zapewni Kierownika Budowy Posiadającego Odpowiednie Kwalifikacje Do Kierowania Budową I Niezbędne Uprawnienia Budowlane, Zgodne Z Przepisami Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane I Uprawnienia Do Kierowania Budową / Robotami Budowlanymi Przy Zabytkach Nieruchomych Lub Spełniającego Wymagania, O Których Mowa W Art. 37c Ustawy Z Dnia 23 Lipca 2003 R. O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami (tekst Jedn. Dz. U. Z 2022 R. Poz. 840) Oraz Przynależącego Do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego I Posiadającego Wymagane Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej; 2) Jeżeli Będzie To Konieczne Lub Wymagane Przepisami Prawa, Zapewni Kierowników Robót Branżowych, Posiadających Niezbędne Uprawnienia Budowlane, Zgodne Z Przepisami Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane I Uprawnienia Do Kierowania Robotami Budowlanymi Przy Zabytkach Nieruchomych Lub Spełniających Wymagania, O Których Mowa W Art. 37c Ustawy Z Dnia 23 Lipca 2003 R. O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami Oraz Przynależących Do Właściwych Izb Samorządów Zawodowych I Posiadających Wymagane Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej; 3) W Razie Wystąpienia Konieczności Wynikających Z Przepisów Prawa, Własnym Staraniem I Na Własny Koszt Dokona Zgłoszeń Do Odbioru Wykonanych Robót Do Odpowiednich Inspekcji, Służb I Straży Oraz Dokona Opłat Z Tytułu Odbioru Wykonanych Robót Przez Odpowiednie Inspekcje, Służby I Straże 9. Wykonawca Będzie Zobowiązany: 1) Udzielić Zamawiającemu Na Wykonany Przedmiot Zamówienia / Umowy (wykonane Roboty Budowlane) Rękojmi I Gwarancji Jakości Na Okres Zadeklarowany Przez Wykonawcę W Złożonej Ofercie, Liczony Od Dnia Odbioru Całości Przedmiotu Zamówienia / Umowy Bez Zastrzeżeń, Który Nie Może Być Krótszy Niż 36 Miesięcy; 2) Zagospodarować We Własnym Zakresie Materiały Pochodzące Z Demontażu I Odpady Powstałe W Toku Własnych Robót Oraz Ponieść Koszty Ich Wywozu Wraz Z Kosztami Składowania I Utylizacji; 3) Właściwie Postępować Z Materiałami Z Demontażu Oraz Odpadami Przeznaczonymi Do Utylizacji Tj. W Sposób Określony Przepisami Ustawy Z Dnia 14 Grudnia 2012 R. O Odpadach (tekst Jedn. Dz. U. Z 2022 R. Poz. 699) Oraz Ustawy Z Dnia 13 Września 1996 R. O Utrzymaniu Czystości I Porządku W Gminach (tekst Jedn. Dz. U. Z 2021 R. Poz. 888, Z Późn. Zm.); 4) Ponieść Wszelkie Koszty Niezbędne Do Należytego Wykonania Zamówienia, W Tym Wszelkie Opłaty Związane Z Wykonaniem Umowy, Uprzednio Nieprzewidziane, A Wynikłe W Trakcie Lub W Wyniku Realizacji Prac / Robót Związanych Z Wykonaniem Zamówienia / Umowy; 5) W Przypadku Wystąpienia Konieczności Wykonania Robót Zamiennych, Do Ich Wykonania Bez Obciążania Zamawiającego Dodatkowymi Nieuzasadnionymi Kosztami; 6) W Przypadku Wystąpienia Konieczności Wykonania Tzw. „robót Dodatkowych”, Do Ich Wykonania Na Podstawie Tych Samych Czynników Cenotwórczych (r, S, Kp, Kz, Z), Jakie Zostaną Wykazane W Kosztorysie Ofertowym Złożonym Przez Wykonawcę W Wyniku Wyboru Jego Oferty, Jako Najkorzystniejszej Dla Zamawiającego, A W Przypadku Braku Takich Czynników Cenotwórczych W Złożonym Kosztorysie Ofertowym (kosztorysach Ofertowych), Na Podstawie Czynników Cenotwórczych Zawartych W Aktualnych Cennikach Sekocenbud. 10. Wykonawca Zobowiązany Będzie Wykonać Przedmiot Zamówienia Zgodnie Z Obowiązującymi Przepisami Prawa, Postanowieniami Niniejszej Swz, Zapisami Własnej Oferty Oraz Warunki Określonymi Postanowieniami Projektu Umowy, Stanowiącego Załącznik Nr 9 Do Swz.

Opening Date

08 Sep 2022

Closing Date

23 Sep 2022

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

1. Przedmiotem Zamówienia Jest Wykonanie Robót Budowlanych W Rozumieniu Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pod Nazwą „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1”, Stanowiących Etap V Realizacji Ww. Zadania I Obejmujących Swoim Zakresem Roboty Konstrukcyjno-budowlane, Izolacyjne I Elewacyjne, Z Wyłączeniem Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych Określonych W Wykazie Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych, O Którym Mowa Poniżej W Ust. 4 Pkt. 5, Jako Już Wykonane, Wykonywane Lub Planowane Do Wykonania W Innych Etapach Realizacji Ww. Zadania Inwestycyjnego. 2. Budynek Zlokalizowany W Jarosławiu Przy Ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków W Przemyślu Z Dnia 16 Stycznia 1984 R. Jest Wpisany Do Rejestru Zabytków Pod Pozycją Rejestru A –707. 3. Część Nr 1: „przebudowa Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V – Roboty Według Ekspertyzy Mykologicznej” Swoim Zakresem Obejmuje: 1) Izolacje Z Jednoskładnikowej Zaprawy Uszczelniającej, Powierzchnia Pozioma; 2) Izolacje Z Jednoskładnikowej Zaprawy Uszczelniającej, Powierzchnia Pionowa; 3) Odwodnienie Liniowe Z Elementów Prefabrykowanych Odwadniających Wraz Z Rozbiórką Istniejącej Nawierzchni; 4) Wywóz Gruzu; 5) Utylizacja Odpadów. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oraz Zakresu Robót Budowlanych Niezbędnych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia Określa Dokumentacja Projektowo - Techniczna, Stanowiąca Załącznik Nr 1 Do Swz, W Której Skład Wchodzą: 1) Projekt Budowlany I Wykonawczy: Przebudowa, Zmiana Sposobu Użytkowania, Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej Oraz Budowa Wentylacji Mechanicznej W Celu Dostosowania Do Potrzeb Ogniska Baletowego Budynku Przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 W Jarosławiu; 2) Dokumentacja Konserwatorsko – Restauratorska, W Tym: A) Opinia Konserwatorska Z Dnia 07. 08. 2018 R., Znak: Inr-ii.5183.135.2018.pg, B) Dokumentacja Konserwatorska Z Dnia 08. 09. 2018 R., C) Program Prac Konserwatorskich I Restauratorskich Z Dnia 08. 09. 2018 R.; 3) Ekspertyza Mykologiczno – Budowlana Dotycząca Zawilgocenia Pomieszczeń Piwnicznych W Budynku Przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 W Jarosławiu; 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Dla Poszczególnych Branż, Zwane Dalej Również „stwiorb”; 5) Wykaz Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu” Zawierający: A) Zakres Robót Budowlanych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”, Numer Referencyjny: Zp.272.20.2022. B) Zakres Robót Budowlanych Wykonanych Lub Wykonywanych W Poprzednich Etapach Realizacji Zadania Inwestycyjnego W Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu, C) Zakres Robót Budowlanych Planowanych Do Wykonania W Następnym Etapie Realizacji Zadania Inwestycyjnego W Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu, D) Wykaz Robót Budowlanych Do Wykonanie W Ramach Bieżącego Zamówienia Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”, Numer Referencyjny: Zp.272.20.2022, Z Uwzględnieniem Numerów Pozycji Z Poszczególnych Przedmiarów Robót Oraz Podziału Na Poszczególne Części Niniejszego (bieżącego) Zamówienia, Zadania I Moduły; 6) Decyzje I Postanowienia, W Tym: A) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 Z Dnia 14 Listopada 2018 R. (znak: Ab-aab. 6740.754.2018) – Pozwolenie Na Budowę, B) Postanowienie Starosty Jarosławskiego Z Dnia 15. 11. 2018 R., Znak: Ab-aab. 6740.754.2018, O Sprostowaniu Błędu W Decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 Z Dnia 14 Listopada 2018 R., C) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Z Dnia 22. 10. 2018 R., Znak: Inr-ii.5142.281.2018.pg; D) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Z Dnia 19. 10. 2018 R., Znak: Wz.5595.250.2018. 5. Pomimo Przyjęcia W Projekcie Umowy (dla Części Nr 1 Stanowi Zamówienia Załącznik Nr 9.1 Do Swz) Wynagrodzenia Ryczałtowego, W Celu Ułatwienia Sporządzenia Oferty Zamawiający Udostępnia Wykonawcom W Folderze Pod Nazwą: Załącznik Nr 1 Do Swz Zp.272.20.2022 - Dokumentacja Projektowo – Techniczna, Przedmiary Robót, Które Należy Traktować Jedynie Jako Materiały Pomocnicze Mające Ułatwić Prawidłowe Obliczenie Ryczałtowej Ceny Oferty W Sposób Opisany W Swz. 6. Zarówno Zakres Przedmiarów Robót Jak I Zawarte W Nich Obmiary, Należy Traktować Poglądowo, Nie Mogą One Stanowić Jedynej Podstawy Do Sporządzenia Dokładnej Wyceny Robót Budowlanych Stanowiących Przedmiot Niniejszego / Bieżącego Zamówienia, Gdyż Nie Będą One Wiążące Dla Zamawiającego Na Etapie Wykonawstwa. 7. W Przypadku Różnic Pomiędzy Dokumentacją Projektowo – Techniczną, O Której Mowa W Ust. 4, A Przedmiarami Robót, O Których Mowa W Ust. 5, Do Wyceny Należy Przyjąć, Że Przedmiot Zamówienia Określa Dokumentacja Projektowo – Techniczna. Nie Będą Traktowane, Jako Roboty Dodatkowe, Roboty (prace) Objęte Dokumentacją Projektowo – Techniczną, A Nie Uwzględnione W Przedmiarach Robót. Należy Wycenić Wszystkie Roboty, Które Są Niezbędne Do Prawidłowego Wykonania Bieżącego Zamówienia. 8. W Ramach Wykonania / Realizacji Zamówienia, Zgodnie Z Postanowieniami Swz Oraz Umowy Zawartej Na Wykonanie Zamówienia, Wykonawca Własnym Staraniem I Na Własny Koszt: 1) Zapewni Kierownika Budowy Posiadającego Odpowiednie Kwalifikacje Do Kierowania Budową I Niezbędne Uprawnienia Budowlane, Zgodne Z Przepisami Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane I Uprawnienia Do Kierowania Budową / Robotami Budowlanymi Przy Zabytkach Nieruchomych Lub Spełniającego Wymagania, O Których Mowa W Art. 37c Ustawy Z Dnia 23 Lipca 2003 R. O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami (tekst Jedn. Dz. U. Z 2022 R. Poz. 840) Oraz Przynależącego Do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego I Posiadającego Wymagane Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej; 2) Jeżeli Będzie To Konieczne Lub Wymagane Przepisami Prawa, Zapewni Kierowników Robót Branżowych, Posiadających Niezbędne Uprawnienia Budowlane, Zgodne Z Przepisami Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane I Uprawnienia Do Kierowania Robotami Budowlanymi Przy Zabytkach Nieruchomych Lub Spełniających Wymagania, O Których Mowa W Art. 37c Ustawy Z Dnia 23 Lipca 2003 R. O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami Oraz Przynależących Do Właściwych Izb Samorządów Zawodowych I Posiadających Wymagane Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej; 3) W Razie Wystąpienia Konieczności Wynikających Z Przepisów Prawa, Własnym Staraniem I Na Własny Koszt Dokona Zgłoszeń Do Odbioru Wykonanych Robót Do Odpowiednich Inspekcji, Służb I Straży Oraz Dokona Opłat Z Tytułu Odbioru Wykonanych Robót Przez Odpowiednie Inspekcje, Służby I Straże. 9. Wykonawca Będzie Zobowiązany: 1) Udzielić Zamawiającemu Na Wykonany Przedmiot Zamówienia / Umowy (wykonane Roboty Budowlane) Rękojmi I Gwarancji Jakości Na Okres Zadeklarowany Przez Wykonawcę W Złożonej Ofercie, Liczony Od Dnia Odbioru Całości Przedmiotu Zamówienia / Umowy Bez Zastrzeżeń, Który Nie Może Być Krótszy Niż 36 Miesięcy; 2) Zagospodarować We Własnym Zakresie Materiały Pochodzące Z Demontażu I Odpady Powstałe W Toku Własnych Robót Oraz Ponieść Koszty Ich Wywozu Wraz Z Kosztami Składowania I Utylizacji; 3) Właściwie Postępować Z Materiałami Z Demontażu Oraz Odpadami Przeznaczonymi Do Utylizacji Tj. W Sposób Określony Przepisami Ustawy Z Dnia 14 Grudnia 2012 R. O Odpadach (tekst Jedn. Dz. U. Z 2022 R. Poz. 699) Oraz Ustawy Z Dnia 13 Września 1996 R. O Utrzymaniu Czystości I Porządku W Gminach (tekst Jedn. Dz. U. Z 2021 R. Poz. 888, Z Późn. Zm.); 4) Ponieść Wszelkie Koszty Niezbędne Do Należytego Wykonania Zamówienia, W Tym Wszelkie Opłaty Związane Z Wykonaniem Umowy, Uprzednio Nieprzewidziane, A Wynikłe W Trakcie Lub W Wyniku Realizacji Prac / Robót Związanych Z Wykonaniem Zamówienia / Umowy; 5) W Przypadku Wystąpienia Konieczności Wykonania Robót Zamiennych, Do Ich Wykonania Bez Obciążania Zamawiającego Dodatkowymi Nieuzasadnionymi Kosztami; 6) W Przypadku Wystąpienia Konieczności Wykonania Tzw. „robót Dodatkowych”, Do Ich Wykonania Na Podstawie Tych Samych Czynników Cenotwórczych (r, S, Kp, Kz, Z), Jakie Zostaną Wykazane W Kosztorysie Ofertowym Złożonym Przez Wykonawcę W Wyniku Wyboru Jego Oferty, Jako Najkorzystniejszej Dla Zamawiającego, A W Przypadku Braku Takich Czynników Cenotwórczych W Złożonym Kosztorysie Ofertowym (kosztorysach Ofertowych), Na Podstawie Czynników Cenotwórczych Zawartych W Aktualnych Cennikach Sekocenbud. 10. Wykonawca Zobowiązany Będzie Wykonać Przedmiot Zamówienia Zgodnie Z Obowiązującymi Przepisami Prawa, Postanowieniami Niniejszej Swz, Zapisami Własnej Oferty Oraz Warunki Określonymi Postanowieniami Projektu Umowy, Stanowiącego Dla Części Nr 1, Załącznik Nr 9.1 Do Swz. 1. Przedmiotem Zamówienia Jest Wykonanie Robót Budowlanych W Rozumieniu Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pod Nazwą „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1”, Stanowiących Etap V Realizacji Ww. Zadania I Obejmujących Swoim Zakresem Roboty Konstrukcyjno-budowlane, Izolacyjne I Elewacyjne, Z Wyłączeniem Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych Określonych W Wykazie Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych, O Którym Mowa Poniżej W Ust. 4 Pkt. 5, Jako Już Wykonane, Wykonywane Lub Planowane Do Wykonania W Innych Etapach Realizacji Ww. Zadania Inwestycyjnego. 2. Budynek Zlokalizowany W Jarosławiu Przy Ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków W Przemyślu Z Dnia 16 Stycznia 1984 R. Jest Wpisany Do Rejestru Zabytków Pod Pozycją Rejestru A –707. 3. Część Nr 2: „przebudowa Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V – Elewacja Oraz Program Prac Konserwatorskich” Składa Się Z Dwóch Zadań Oraz Ich Modułów Obejmujących Swoim Zakresem: 1) Zadanie A Moduł 1: Elewacja: A) Roboty Przygotowawcze, B) Detale Architektoniczne, C) Rusztowania - Część 1 Montaż / Rozłożenie; 2) Zadanie A Moduł 2: Elewacja: A) Tynki Zewnętrzne, B) Parapety Zewnętrzne, C) Malowanie Krat, D) Stolarkę Okienną, E) Rusztowania - Część 2 Demontaż / Złożenie; 3) Zadanie B Moduł 1: Program Prac Konserwatorskich: A) Elewacja, B) Odtworzenie Pilastrów, C) Konserwacja Okien - Część 1 Demontaż, D) Wywóz Gruzu, E) Utylizacja Odpadów; 4) Zadanie B Moduł 2: Program Prac Konserwatorskich: A) Odtworzenie Głównych Drzwi, B) Konserwacja Okien - Część 2 Montaż, C) Utylizacja Odpadów. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oraz Zakresu Robót Budowlanych Niezbędnych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia Określa Dokumentacja Projektowo - Techniczna, Stanowiąca Załącznik Nr 1 Do Swz, W Której Skład Wchodzą: 1) Projekt Budowlany I Wykonawczy: Przebudowa, Zmiana Sposobu Użytkowania, Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej Oraz Budowa Wentylacji Mechanicznej W Celu Dostosowania Do Potrzeb Ogniska Baletowego Budynku Przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 W Jarosławiu; 2) Dokumentacja Konserwatorsko – Restauratorska, W Tym: A) Opinia Konserwatorska Z Dnia 07. 08. 2018 R., Znak: Inr-ii.5183.135.2018.pg, B) Dokumentacja Konserwatorska Z Dnia 08. 09. 2018 R., C) Program Prac Konserwatorskich I Restauratorskich Z Dnia 08. 09. 2018 R.; 3) Ekspertyza Mykologiczno – Budowlana Dotycząca Zawilgocenia Pomieszczeń Piwnicznych W Budynku Przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 W Jarosławiu; 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Dla Poszczególnych Branż, Zwane Dalej Również „stwiorb”; 5) Wykaz Robót Budowlanych I Remontowo-renowacyjnych W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu” Zawierający: A) Zakres Robót Budowlanych Do Wykonania W Ramach Bieżącego Zamówienia Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”, Numer Referencyjny: Zp.272.20.2022, B) Zakres Robót Budowlanych Wykonanych Lub Wykonywanych W Poprzednich Etapach Realizacji Zadania Inwestycyjnego W Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu, C) Zakres Robót Budowlanych Planowanych Do Wykonania W Następnym Etapie Realizacji Zadania Inwestycyjnego W Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu, D) Wykaz Robót Budowlanych Do Wykonanie W Ramach Bieżącego Zamówienia Pod Nazwą: „przebudowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Przy Ul. Tarnowskiego 1 W Jarosławiu – Etap V”, Numer Referencyjny: Zp.272.20.2022, Z Uwzględnieniem Numerów Pozycji Z Poszczególnych Przedmiarów Robót Oraz Podziału Na Poszczególne Części Niniejszego (bieżącego) Zamówienia, Zadania I Moduły; 6) Decyzje I Postanowienia, W Tym: A) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 Z Dnia 14 Listopada 2018 R. (znak: Ab-aab. 6740.754.2018) – Pozwolenie Na Budowę, B) Postanowienie Starosty Jarosławskiego Z Dnia 15. 11. 2018 R., Znak: Ab-aab. 6740.754.2018, O Sprostowaniu Błędu W Decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 Z Dnia 14 Listopada 2018 R., C) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Z Dnia 22. 10. 2018 R., Znak: Inr-ii.5142.281.2018.pg; D) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Z Dnia 19. 10. 2018 R., Znak: Wz.5595.250.2018. 5. Pomimo Przyjęcia W Projekcie Umowy (dla Części Nr 2 Zamówienia Stanowi Załącznik Nr 9.1 Do Swz) Wynagrodzenia Ryczałtowego, W Celu Ułatwienia Sporządzenia Oferty Zamawiający Udostępnia Wykonawcom W Folderze Pod Nazwą: Załącznik Nr 1 Do Swz Zp.272.20.2022 - Dokumentacja Projektowo – Techniczna, Przedmiary Robót, Które Należy Traktować Jedynie Jako Materiały Pomocnicze Mające Ułatwić Prawidłowe Obliczenie Ryczałtowej Ceny Oferty W Sposób Opisany W Swz. 6. Zarówno Zakres Przedmiarów Robót Jak I Zawarte W Nich Obmiary, Należy Traktować Poglądowo, Nie Mogą One Stanowić Jedynej Podstawy Do Sporządzenia Dokładnej Wyceny Robót Budowlanych Stanowiących Przedmiot Niniejszego / Bieżącego Zamówienia, Gdyż Nie Będą One Wiążące Dla Zamawiającego Na Etapie Wykonawstwa. 7. W Przypadku Różnic Pomiędzy Dokumentacją Projektowo – Techniczną, O Której Mowa W Ust. 4, A Przedmiarami Robót, O Których Mowa W Ust. 5, Do Wyceny Należy Przyjąć, Że Przedmiot Zamówienia Określa Dokumentacja Projektowo – Techniczna. Nie Będą Traktowane, Jako Roboty Dodatkowe, Roboty (prace) Objęte Dokumentacją Projektowo – Techniczną, A Nie Uwzględnione W Przedmiarach Robót. Należy Wycenić Wszystkie Roboty, Które Są Niezbędne Do Prawidłowego Wykonania Bieżącego Zamówienia. 8. W Ramach Wykonania / Realizacji Zamówienia, Zgodnie Z Postanowieniami Swz Oraz Umowy Zawartej Na Wykonanie Zamówienia, Wykonawca Własnym Staraniem I Na Własny Koszt: 1) Zapewni Kierownika Budowy Posiadającego Odpowiednie Kwalifikacje Do Kierowania Budową I Niezbędne Uprawnienia Budowlane, Zgodne Z Przepisami Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane I Uprawnienia Do Kierowania Budową / Robotami Budowlanymi Przy Zabytkach Nieruchomych Lub Spełniającego Wymagania, O Których Mowa W Art. 37c Ustawy Z Dnia 23 Lipca 2003 R. O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami (tekst Jedn. Dz. U. Z 2022 R. Poz. 840) Oraz Przynależącego Do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego I Posiadającego Wymagane Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej; 2) Jeżeli Będzie To Konieczne Lub Wymagane Przepisami Prawa, Zapewni Kierowników Robót Branżowych, Posiadających Niezbędne Uprawnienia Budowlane, Zgodne Z Przepisami Ustawy Z Dnia 7 Lipca 1994 R. Prawo Budowlane I Uprawnienia Do Kierowania Robotami Budowlanymi Przy Zabytkach Nieruchomych Lub Spełniających Wymagania, O Których Mowa W Art. 37c Ustawy Z Dnia 23 Lipca 2003 R. O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami Oraz Przynależących Do Właściwych Izb Samorządów Zawodowych I Posiadających Wymagane Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej; 3) W Razie Wystąpienia Konieczności Wynikających Z Przepisów Prawa, Własnym Staraniem I Na Własny Koszt Dokona Zgłoszeń Do Odbioru Wykonanych Robót Do Odpowiednich Inspekcji, Służb I Straży Oraz Dokona Opłat Z Tytułu Odbioru Wykonanych Robót Przez Odpowiednie Inspekcje, Służby I Straże. 9. Wykonawca Będzie Zobowiązany: 1) Udzielić Zamawiającemu Na Wykonany Przedmiot Zamówienia / Umowy (wykonane Roboty Budowlane) Rękojmi I Gwarancji Jakości Na Okres Zadeklarowany Przez Wykonawcę W Złożonej Ofercie, Liczony Od Dnia Odbioru Całości Przedmiotu Zamówienia / Umowy Bez Zastrzeżeń, Który Nie Może Być Krótszy Niż 36 Miesięcy; 2) Zagospodarować We Własnym Zakresie Materiały Pochodzące Z Demontażu I Odpady Powstałe W Toku Własnych Robót Oraz Ponieść Koszty Ich Wywozu Wraz Z Kosztami Składowania I Utylizacji; 3) Właściwie Postępować Z Materiałami Z Demontażu Oraz Odpadami Przeznaczonymi Do Utylizacji Tj. W Sposób Określony Przepisami Ustawy Z Dnia 14 Grudnia 2012 R. O Odpadach (tekst Jedn. Dz. U. Z 2022 R. Poz. 699) Oraz Ustawy Z Dnia 13 Września 1996 R. O Utrzymaniu Czystości I Porządku W Gminach (tekst Jedn. Dz. U. Z 2021 R. Poz. 888, Z Późn. Zm.); 4) Ponieść Wszelkie Koszty Niezbędne Do Należytego Wykonania Zamówienia, W Tym Wszelkie Opłaty Związane Z Wykonaniem Umowy, Uprzednio Nieprzewidziane, A Wynikłe W Trakcie Lub W Wyniku Realizacji Prac / Robót Związanych Z Wykonaniem Zamówienia / Umowy; 5) W Przypadku Wystąpienia Konieczności Wykonania Robót Zamiennych, Do Ich Wykonania Bez Obciążania Zamawiającego Dodatkowymi Nieuzasadnionymi Kosztami; 6) W Przypadku Wystąpienia Konieczności Wykonania Tzw. „robót Dodatkowych”, Do Ich Wykonania Na Podstawie Tych Samych Czynników Cenotwórczych (r, S, Kp, Kz, Z), Jakie Zostaną Wykazane W Kosztorysie Ofertowym Złożonym Przez Wykonawcę W Wyniku Wyboru Jego Oferty, Jako Najkorzystniejszej Dla Zamawiającego, A W Przypadku Braku Takich Czynników Cenotwórczych W Złożonym Kosztorysie Ofertowym (kosztorysach Ofertowych), Na Podstawie Czynników Cenotwórczych Zawartych W Aktualnych Cennikach Sekocenbud. 10. Wykonawca Zobowiązany Będzie Wykonać Przedmiot Zamówienia Zgodnie Z Obowiązującymi Przepisami Prawa, Postanowieniami Niniejszej Swz, Zapisami Własnej Oferty Oraz Warunki Określonymi Postanowieniami Projektu Umowy, Stanowiącego Dla Części Nr 2, Załącznik Nr 9.2 Do Swz.

Opening Date

10 Aug 2022

Closing Date

26 Aug 2022

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Poland-jarosław: Architectural, Construction, Engineering And Inspection Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

15 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

POWIAT JAROSLAVSKI Tender

Poland

Poland-jarosław: Architectural, Construction, Engineering And Inspection Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Modification Of A Contract/concession During Its Termtype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

15 Mar 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA