Archived Tenders of Kz Zgoranski Lice Of Golovnenskoi Selishchnoi Radi Kovel'skogo Raiona Voolinskoi Oblasti

Archived Tenders of Kz Zgoranski Lice Of Golovnenskoi Selishchnoi Radi Kovel'skogo Raiona Voolinskoi Oblasti

KZ Zgoranski Lice of Golovnenskoi selishchnoi radi Kovel'skogo raiona Voolinskoi oblasti Tender

Ukraine

09110000-3 - Тверде Паливо (торфобрикет)

Opening Date

29 Aug 2022

Closing Date

14 Sep 2022

Tender Amount

UAH 284 K (USD 7.6 K)

KZ Zgoranski Lice of Golovnenskoi selishchnoi radi Kovel'skogo raiona Voolinskoi oblasti Tender

Ukraine

09110000-3 - Тверде Паливо (торфобрикет)

Opening Date

29 Aug 2022

Closing Date

14 Sep 2022

Tender Amount

UAH 284 K (USD 7.6 K)

KZ Zgoranski Lice of Golovnenskoi selishchnoi radi Kovel'skogo raiona Voolinskoi oblasti Tender

Ukraine

09110000-3 - Тверде Паливо (торфобрикет)

Opening Date

29 Aug 2022

Closing Date

14 Sep 2022

Tender Amount

UAH 284 K (USD 7.6 K)