Archived Tenders of Kurivetska Zagalnoosvitnya Shkola I Ii Stupeniv Imeni Mikoli Bentsalya Ternopilskoyi Miskoyi Radi Ternopilskoyi Oblasti

Archived Tenders of Kurivetska Zagalnoosvitnya Shkola I Ii Stupeniv Imeni Mikoli Bentsalya Ternopilskoyi Miskoyi Radi Ternopilskoyi Oblasti

KURIVETsKA ZAGALNOOSVITNYa ShKOLA I II STUPENIV IMENI MIKOLI BENTsALYa TERNOPILSKOYi MISKOYi RADI TERNOPILSKOYi OBLASTI Tender

Ukraine

Електрична Енергія

Opening Date

19 Jul 2022

Closing Date

25 Jul 2022

Tender Amount

UAH 56 K (USD 1.8 K)