Tenders of Gmina Lubovo

Tenders of Gmina Lubovo

Poland
Część I: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody W M. Woźniki (zaprojektuj I Wybuduj) Przedmiotem Zamówienia Objęte Są: Opracowanie Dokumentacji Projektowej, Uzyskanie Niezbędnych Zgód, Uzgodnień I Pozwoleń Wymaganych Przepisami Prawa, A Następnie Na Wykonanie Budowy Stacji Uzdatniania Wody W Miejscowości Woźniki. Zakres Prac Obejmuje: • Opracowanie Dokumentacji Projektowej Wraz Z Uzyskaniem Wszystkich Niezbędnych Decyzji I Pozwoleń, • Opracowanie Dokumentacji Hydrogeologicznej Związanej Z Odwiertem Nowej Studni, Pozyskaniem Wszystkich Zgód I Decyzji • Rozbiórkę Istniejącego Budynku Suw Wraz Z Odstojnikiem Oraz Sieciami Międzyobiektowymi • Wykonanie Nowego Budynku Stacji Uzdatniania Wody • Modernizacja Istniejącej Studni Głębinowej Poprzez Wymianę Pompy Głębinowej, Pionów Tłocznych Oraz Wykonanie Obudowy Naziemnej Typu Lange • Odwiert Nowej Studni Głębinowej Wraz Z Kompletnym Uzbrojenie, • Budowę 2 Zbiorników Retencyjnych O Pojemności Min. 100 M3 Każdy • Budowę Odstojnika Popłuczyn • Budowę Neutralizatora • Budowę Odbiornika Ścieków Sanitarnych • Dostawa I Montaż Stacjonarnego Agregatu Prądotwórczego O Mocy Min. 65 Kva • Wykonanie Nowych Sieci Międzyobiektowych • Wymianę Ogrodzenia Na Nowe Z Nową Bramą Oraz Furtką • Wykonanie Utwardzenia Terenu • Zagospodarowanie Terenu, Niwelacja Wraz Z Nową Zielenią. Linia Demarkacyjna Dla Obu Części: W Ramach Realizacji Suw Wykonawca Winien Doprowadzić Rurociąg Zasilający Sieć Wodociągową (wody Uzdatnionej) Do Węzła Określonego Na Planie Zagospodarowania Terenu Jako W00. Parametry Podane Wyżej Zostały Uszczegółowione W Programach Funkcjonalno - Użytkowych, Które Są Załącznikiem Do Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego – W Sumie 3 Dokumenty (1 Na Część Nr 1). Z Uwagi Na Rozliczenie Ryczałtowe, Przy Szacowaniu Ceny Wykonawca Winien Uwzględnić Również Wszelkie Elementy Procesu Wykonawczego W Tym Np.: Zorganizowanie Na Swój Koszt Placu Budowy Oraz Prowadzenie Robót Zgodnie Z Przepisami Bhp Oraz Ppoż., Zapewnienie Bieżącej Obsługi Geodezyjnej, Archeologicznej, Oznakowanie I Zabezpieczenie Placu Budowy, Przeprowadzenie Niezbędnych Badań I Odbiorów Oraz Kompletowanie Dokumentacji Obejmującej Zakres Robót Objętych Przedmiotem Zamówienia, Wykonanie Operatu Powykonawczego Projektu Wraz Z Inwentaryzacją Geodezyjną Powykonawczą, Przyjętej Do Zasobu Geodezyjnego, Uporządkowanie Terenu Budowy Po Zakończeniu Robót Najpóźniej Do Dnia Odbioru Końcowego, Przygotowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Przygotowanie Kompletnej Dokumentacji Odbiorowej Wraz Z Uzyskaniem Zaświadczenia Pinb W Gnieźnie O Możliwości Użytkowania Obiektu Przed Dokonaniem Płatności Na Rzecz Wykonawcy Itd. Na Podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury W Sprawie Szczegółowego Zakresu I Formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego Należy Przyjąć, Że Istotą Przedmiaru Jest Przedstawienie Zakresu Niezbędnych Do Wykonania Prac (ze Wskazaniem Jednostek Przedmiarowych), Co Ma Pomóc Wykonawcom W Oszacowaniu Pracochłonności, A Przede Wszystkim Kosztów Wykonania Ujętych W Nim Robót Budowlanych. Przedmiar Robót, A W Konsekwencji Także Kosztorys Sporządzony Na Jego Podstawie Mają Jedynie Pomocnicze Znaczenie W Ustaleniu Treści Zobowiązania Wykonawcy, Bowiem Ich Głównym Celem Jest Skalkulowanie Ceny Oferty, Nie Zaś Zobrazowanie Jej Zakresu. Dla Porównania Ofert I Wyboru Oferty/ofert Najkorzystniejszej/ych Posłużą Zamawiającemu Dane Zawarte W Formularzu Ofertowym, Zgodnym Z Niniejszą Swz Dla Danej Części. Szczegóły Zamówienia Określa Dokumentacja, Która Znajduje Się W Zał. Nr 5 Do Swz. Zamawiający Zastrzega Sobie Prawo Uzgadniania Z Wykonawcą Terminów Rozpoczęcia Prac Poszczególnych Etapów Realizacji Zamówienia. Uwaga Jeżeli W Dokumentacji, O Której Mowa Wyżej Zastosowano Nazwy Producentów Lub Inne Nazwy Własne, Należy Przyjąć, Że Służą One Wyłącznie Doprecyzowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia A Zamówienie Należy Wykonać Z Materiałów Wskazanych W Dokumentacji Lub Równoważnych (o Parametrach Nie Gorszych - Jak Wskazano Niżej). Ewentualne Roboty Zamienne Wynikłe W Trakcie Realizacji Umowy – Muszą Być Uzgodnione Z Zamawiającym, Zasadność Ich Wykonania Winna Być Zaakceptowana Przez Strony Umowy, Mogą To Być Zmiany, Które Ulepszają Realizowane Zamówienie, Usprawniają Proces Budowy, Nie Mogą Zmieniać Zakresu Zamówienia). Użyte Materiały I Urządzenia Winny Być W I Gatunku Jakościowym I Wymiarowym, Posiadać Odpowiednie Certyfikaty I Atesty Materiałowe Do Stosowania W Budownictwie A Także Zapewniać Sprawność Eksploatacyjną. Część Ii Przebudowa Sieci Wodociągowej W M. Woźniki Oraz Przebudowa Sieci Kanalizacyjnej Wraz Z Przepompownią Ścieków W M. Fałkowo, Gmina Łubowo (zaprojektuj I Wybuduj) A) Zadanie Obejmuje Zaprojektowanie I Wykonanie Przebudowy Odcinka Sieci Kanalizacji Sanitarnej Grawitacyjnej I Tłocznej. Zakres Obejmuje Kanalizację Sanitarną Grawitacyjną Z Rur Dn 200 Pvc Litych Sn 8 Sdr 34 O Długości 2 M Oraz Kanalizację Sanitarną Ciśnieniową Z Rur Pe 100 Sdr 17 Pn 10 Ø 63 O Długości 5 M. Ponadto Inwestycja Obejmuje Wykonanie Nowej Przepompowni Ścieków Wraz Z Jej Ogrodzeniem, Utwardzeniem I Montażem Lampy Oświetleniowej I Dostosowaniem Do Istniejącego Układu Elektrycznego Zasilającego. B) Zadanie Obejmuje Zaprojektowanie I Wykonanie Przebudowy I Rozbudowy Sieci Wodociągowej Wraz Z Przepięciem I Częściową Przebudową Istniejących Przyłączy Wodociągowych W Granicach Pasa Drogowego. Zakres Obejmuje Sieć Wodociągową Z Rur Pe 100 Sdr 17 Ø160 O Długości Łącznej Ok 2470 M I Pe 100 Sdr 17 Ø 110 O Długości Łącznej Ok 565 M. Przebudowa Przyłączy Obejmuje 38 Szt. Tj.: Nowe Nawiertki Nwz Wraz Z Zasuwami, Obudowami Do Zasuw I Skrzynkami, Przebudowa Przyłączy O Łącznej Długości Ok. 200 M I Średnicy 32-50 Mm, W Tym 14 Szt. Przecisków Lub Przewiertów O Długości Ok. 95 M. Na Sieci Zaprojektowano 13 Kpl. Hydrantów Nadziemnych Dn 80 Wraz Z Zasuwami Dn 80 Oraz 6 Zasuw Sieciowych Dn 150 I Cztery Dn 100. W Ciągu Przebiegu Sieci Przewidziano 8 Szt. Przecisków Lub Przewiertów O Długości Ok. 44 M. Linia Demarkacyjna Dla Obu Części: W Ramach Realizacji Suw Wykonawca Winien Doprowadzić Rurociąg Zasilający Sieć Wodociągową (wody Uzdatnionej) Do Węzła Określonego Na Planie Zagospodarowania Terenu Jako W00. Parametry Podane Wyżej Zostały Uszczegółowione W Programach Funkcjonalno - Użytkowych, Które Są Załącznikiem Do Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego – W Sumie 3 Dokumenty (2 Dla Części Nr 2). Z Uwagi Na Rozliczenie Ryczałtowe, Przy Szacowaniu Ceny Wykonawca Winien Uwzględnić Również Wszelkie Elementy Procesu Wykonawczego W Tym Np.: Zorganizowanie Na Swój Koszt Placu Budowy Oraz Prowadzenie Robót Zgodnie Z Przepisami Bhp Oraz Ppoż., Zapewnienie Bieżącej Obsługi Geodezyjnej, Archeologicznej, Oznakowanie I Zabezpieczenie Placu Budowy, Przeprowadzenie Niezbędnych Badań I Odbiorów Oraz Kompletowanie Dokumentacji Obejmującej Zakres Robót Objętych Przedmiotem Zamówienia, Wykonanie Operatu Powykonawczego Projektu Wraz Z Inwentaryzacją Geodezyjną Powykonawczą, Przyjętej Do Zasobu Geodezyjnego, Uporządkowanie Terenu Budowy Po Zakończeniu Robót Najpóźniej Do Dnia Odbioru Końcowego, Przygotowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Przygotowanie Kompletnej Dokumentacji Odbiorowej Wraz Z Uzyskaniem Zaświadczenia Pinb W Gnieźnie O Możliwości Użytkowania Obiektu Przed Dokonaniem Płatności Na Rzecz Wykonawcy Itd. Na Podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury W Sprawie Szczegółowego Zakresu I Formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego Należy Przyjąć, Że Istotą Przedmiaru Jest Przedstawienie Zakresu Niezbędnych Do Wykonania Prac (ze Wskazaniem Jednostek Przedmiarowych), Co Ma Pomóc Wykonawcom W Oszacowaniu Pracochłonności, A Przede Wszystkim Kosztów Wykonania Ujętych W Nim Robót Budowlanych. Przedmiar Robót, A W Konsekwencji Także Kosztorys Sporządzony Na Jego Podstawie Mają Jedynie Pomocnicze Znaczenie W Ustaleniu Treści Zobowiązania Wykonawcy, Bowiem Ich Głównym Celem Jest Skalkulowanie Ceny Oferty, Nie Zaś Zobrazowanie Jej Zakresu. Dla Porównania Ofert I Wyboru Oferty/ofert Najkorzystniejszej/ych Posłużą Zamawiającemu Dane Zawarte W Formularzu Ofertowym, Zgodnym Z Niniejszą Swz Dla Danej Części. Szczegóły Zamówienia Określa Dokumentacja, Która Znajduje Się W Zał. Nr 5 Do Swz. Zamawiający Zastrzega Sobie Prawo Uzgadniania Z Wykonawcą Terminów Rozpoczęcia Prac Poszczególnych Etapów Realizacji Zamówienia. Uwaga Jeżeli W Dokumentacji, O Której Mowa Wyżej Zastosowano Nazwy Producentów Lub Inne Nazwy Własne, Należy Przyjąć, Że Służą One Wyłącznie Doprecyzowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia A Zamówienie Należy Wykonać Z Materiałów Wskazanych W Dokumentacji Lub Równoważnych (o Parametrach Nie Gorszych - Jak Wskazano Niżej). Ewentualne Roboty Zamienne Wynikłe W Trakcie Realizacji Umowy – Muszą Być Uzgodnione Z Zamawiającym, Zasadność Ich Wykonania Winna Być Zaakceptowana Przez Strony Umowy, Mogą To Być Zmiany, Które Ulepszają Realizowane Zamówienie, Usprawniają Proces Budowy, Nie Mogą Zmieniać Zakresu Zamówienia). Użyte Materiały I Urządzenia Winny Być W I Gatunku Jakościowym I Wymiarowym, Posiadać Odpowiednie Certyfikaty I Atesty Materiałowe Do Stosowania W Budownictwie A Także Zapewniać Sprawność Eksploatacyjną

Closing Date

12 May 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Notice of Order Construction Works Extension of the Fire Station Building in Łubów by One Parking Stand for Fire Trucks

Closing Date

27 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Civil And Construction
Poland
Construction of a sanitary sewage system in Fałkowo, Łubowo commune

Closing Date

16 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Notice of Order for Construction Works Raising the standard of the recreational area in Fałków through the construction of lighting and fencing

Closing Date

21 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Civil And Construction...+1Drainage Work
Poland
Tender Notice for Construction Works Construction of a Sanitary Sewerage Network in Fałkowo, Łubowo Commune

Closing Date

16 Oct 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Raising the standard of the recreational area in Fałków through the construction of lighting and fencing

Closing Date

21 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Civil And Construction...+1Civil Works Others
Poland
Raising the standard of the recreation area in Fałków by constructing lighting and fencing

Closing Date

5 Sep 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Before the Order is: The construction of the Municipal Road No. 45 I 162 in the Dziekanowicach Municipality of Łubowo. The Principles of the Parametrics: - Klasa Drogi - Dojazdowa - Długość Drogi 430,00 M - Szerokość Jezdni 4,50 M I 480 M Asszenia Naszeowanie Naku - Szerokność Chodnikowa 200m - Szerokę Jezerokość - Werokęzeczów - Narzno - Naczna - Auńkaya - Amowaya Kosta - Aczów - Amowaya - Aczowa - Weroknya - Aczowaya - Amowa - Aczowa - Amowaya - Aczowa - Amowa - Natoknya - Nakno - Nakno - Aczowa - Naczowa - Naczowa - Naczowa - Nakno - Aczowa - Aczowa - Amowa - Aczowaya - Amowa - Amowa - Amowa - With Uwagi Na Rozliczenie Ryczałtowe, Wszelkie Elementy Process of the Confederacy Winien Uwzględnić also include the Wszelkie Elementy Process of the Executive Process. In this Np.: In order to organize the Bhp O along with the construction of the O along with the Progress of Robót according to the Bhp O along with Ppoż., Zapewnienie Bieging the Geodesy, Archaeological Responsive, the Invention of the Construction Square, the Infraidation of the Working of the Order of Geodes, the Working of the Working of the Working of the Order of the Construction, the Working of the Working of the Working of the Order of the Working of the Working of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of the Prevention of Construction, the Prevention of In Gniezno Ożliwości Użytowanie objectu Przed Dokonanie Płatności na Rzeczkonawcy (If Wymagane) Itd. No. 5 Do Swz. Zamawiag Zastrzega Sobie Law Uzgadniania Z Wykonawci started the work of the Etapów Realization of Zadanie. If W documentation, O Której Mowa Wyżej Za adapted the names of the manufacturers of Lub other names Własne, should take, Że Służą One of the Exclusion of the Prescription of the Amiotu Zamięt Zamięcie A Zamówę is to make Materia Wskazanych Wienianych Wejacji Lubowanych (Urachorachorachorzeu Zamiotryt Zamiotryt Zamiotu Zamiotu Zamiotu Zami. Ewentualne Roboty Zamienne Wynikłe W Trakcie Realization Umowy -musza Być Uzgodnione Z Zamawiać Winna Być Zaakcepted by the Umowy website, Mogą To Być Zmiany, Które Ulepją Realized Zamia, Usprawnia Process, Ząć Zakcieć Zakcieć Zakcieć Zakcieć Zakcieć Zakcieć Zakciety, Ząć Zakcieć Zakciety. Materiały I Urząd Winny Być W I Gatunku Jakościowy I Wymiarowy, has to Odpowiednie Certyfikaty I Atesty Materiałowe Do Stosowanie W Budownic A Takżecienia Zasploatność Eksploatacyjny I Atesty Materiałowe Doteriałowe w Dosowanie W Budownic A

Closing Date

16 Mar 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Poland
Construction of a municipal road in Leśniewo, No. 285012p

Closing Date

8 Aug 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Civil And Construction...+1Road Construction
Poland
Notice of Order Construction Works Construction of a municipal road in Woźniki together with hardening of part of Plot No. 28/1 in the town of Woźniki, Łubowo commune

Closing Date

7 Nov 2023

Tender Amount

Refer Documents 
1-10 of 14 archived Tenders