Celebrate 70% OFF on All PlansUse INDIA70
CELEBRATE REPUBLIC DAY OFFERFlat 70% OFF on All PlansUSE INDIA70or Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Rural Development Department - RDD Tender

 • Opening Date

  11 Mar 2019

 • Closing Date

  16 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 5,00,000

Costs

 • EMD

  ₹ 5,000
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Gp Aarda Ta Sironcha Dist Gadchiroli

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

तालुका अंदाजित रक्कम कामाची कलावधी को-या फाममची जकंमत कंत्राटदाराचा वगम 3 4 6 7 8 जिरोचंा 500000 एका वर्ामकरीता 500 वगम 5 कामाच्या इतर अटी व शती, BOQ,शेडयुल बी इत्यादी कायाालयीन वेळात कायाालयाचे सुचना फलकावर तसेच य www.mahateders.gov.in वेबसाईटवर पाहावयास ममळेल. मनमवदेच्या अटी व शती:- 1 शासन ननर्णय कं्रमाक संकीर्ण 2010/275/प्र.कं्र.172/पंरा-7 नदनांक 23.09.2013 मधील पररचे्छद क्रमांक 3 प्रमारे् कायणवाही करण्यात येईल. 2 जनजवदा स्विकुत बाबत लेखी िुचना जमळाल्या पािून 10 जदविाचे आंत िुरक्षा ठेव भरणा करन करारनामा न केल्याि इिारा रक्कम िप्त करन जनजवदा नामंिूर करण्याचे अजधकार जवभागाला राहील. 0.1 2 5 मिल्हा पररषद रोड पासून िगिंपू सडवली यांच्या घरापयंत 0.1 जिल्हा पररर्द रोड पािून िगिंपू िडवली यांच्या घरापयंत 1 टके्क नोदंणीकूत कंत्ररटदारानी अजधकूत DSC प्राप्त करन घेवून www.mahateders.gov.in या वेबािाईटवर ित:नोदंणी करन ई-जनजवदा पध्दतीनेच जनजवदा िादर करावी. अ.कं्र कामाचे नाव अनामत रक्कम ग्रामपंचायत आरडा पंचायत िजमती,जिरोचंा जिल्हा पररर्द गडजचरोली अंतगमत ग्रामपंचायत आरडा करीता शािन ग्राम जवकाि व लििंधारण जवभाग शािन जनणमय कं्रमाक िंकीणम 2010/2758प्र.क्र.172/परा-7 जदनांक 19/10/2011 नुिार जिल्हा पररर्द अंतगमत फक्त पंिीबध्द कंत्राटदाराकडुन शेकडोवरी दराने www.mahateders.gov.in या वेबिाईटवर ऑनलाईन जनजवदा मागजवण्यात येत आहे. मनमवदा धारकासाठी सुचना 1. www.mahateders.gov.in या वेबसाईटवर latest tender अथवा Tender by location अथवा tender by organization या नलंक वरन RDD-CEO-GADCHIROLI मधुन वरील वेबसाईटवर login केल्यानंतर कायाणलयामार्ण त प्रनसध्दी करण्यात आलेल्या नननवदांची यादी,अटीव शती,BOQ, शेडयुल बी व इतर आवश्यक मानहती पाहाण्यासाठी करण्यासाठी उपलब्ध होईन. 2. कारे नननवदा प्रपत्र खरेदी करण्यासाठी तसेच नवनवदा भरण्यासाठी सुध्दा युजर आयडी म्हर्जे आपल्या इे मेल आयडी व गुप्त पासवडण देउन नननवदा भरता येईल. 3.सदर कामाच्या ननवेदत अनुक्रमे 1.पंजीयन प्रमार्पत्र ( पररषद व ग्रामनवकास नवभागाने ननगणनमत केलेले स्वतंत्र संस्था) 2.नवक्रीकर व व्यवसाय कर प्रमार्पत्र नदनांक 31.03.2018 पयणत नवधीग्राहा असल्याबाबत नमुना 4153 आयकर पॅन काडण नदलेल्या अनुक्रमांका प्रमारे् original प्रत सॅ्कन करन सादर करावे लागेल.4.GST प्रमार्पत्र 5.ग्रामपंचायत आरडा कायाणलयात येउन कंत्राटदाराची नोदंर्ी र्ी भरन नोदंर्ी केलेली सामान्य पावती अपलोट करावी.अनावश्यक प्रमार्पत्र अपलोड करन नयेत. 4.अतं्यत महत्वाचे :- ग्रामपंचायत आरडा पंचायत सममती,मसर चंा मिल्हा पररषद,गडमचर ली कंत्ररटदाराने त्ांच्या नोदंणी िंबधीचे िवम कागदपते्र PDF िरपात तिेच जनजवदा फी व इिारा रक्कम ऑनलाईन व्दारे www.mahateders.gov.in या वेबिाईटवर ऑनलाईन पेंमेट मोड मधे्य दशमजवलेल्या MAH e- procurement payment gateway मधील खात्ात िमा करावी या दोन्ही भरणा िंबधीचे दस्ताऐवि सॅ्कन केलेल्या िरपात ई-जनजवदेिोबत िादर करणे बंधनकारक राहील. या मनमवदेची पुढील सवा कायावाही व मुदतवाढ शुध्दीपके www.mahateders.gov.in या वेबासाईटवर उपलब्ध राहील. अ शािन जनणमय कं्रमाक बीडीिी/016/प्र.कं्र-2/इमा-2/जदनांक 12/002/2016 नुिार कामाच्या जकमतीपेक्षा 1% ते 10% कमी दराची जनजवदा भरली अिेल तर कंत्राटदाराने कामाच्या जकमतीच्या 1% एवढया रक्कमेचा धनाकर्म (Demand Draft) परफॉरमन्स जिकु्यररटी म्हणून जनजवदा उघडण्याचे आत कायामलयात िमा करावे. (उदा.1%ते10% पयमत कररता .1% रक्कम) 15 आर.िी.िी जडझाईन िादर करन िक्षम अजधका-याकडुन मंिुरी प्राप्त करन घेण ही िबाबदारी कंत्राटदारांची अिेल.त्ाकरीता मुदतवाढ जदली िाणार नाही. 16 वरील अटीजशवाय इतर कोणताही वाद जनजवदा भरणेबाबत उपस्वथथत झाल्याि पररस्वथथतीनुरप जणमय घेण्याचा िंपुणम ग्रामपंचायत रािपूर पैचला राहील. 17 अ.क्र.2 कामाची कोणत्ाही जवभागाकडुन तक्रार आल्याि दोन जदविाचे आत काम पुणम करणे आवश्यक आहे अन्यथा प्रजतदजन 200/-प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. 18 12 जनजवदा शक्यतो त्ाच जदवशी जकंवा िक्षम अजधकारी इरवतील त्ा जदवशी उघडण्यात येतील. 13 जनजवदाधारकांनी जनजवदा स्विकतीच्या शेवतीच्या शेवटच्या जदनांका पयमत शक्यतो जनजवदा भरण्याि जवलंब कर नये.िंकेतथथळाबाबत शेवटच्या जदवशी काही तंत्रीक अडचण जनमामण झाल्याि जनजवदेत मुदतवाढ देता येणार नाही. 14 कंत्राटदारांनी ऑनलाईन जनजवदा भरल्यानंतर जनजवदा कोणत्ाही पररस्वथथती मागे घेता येणार नाही जकंवा तशी जवनंती िुध्दा कर नये. 9 ब-याच वेळेि िुन्या कामामधील जकरकोळ कामे जदघे कालावाधीिाठी पं्रलबीत राहात व बांधकामाची उपयोजगता कमी होते.यास्तव िुने बांधकाम पुणम झाल्याजशवाय नवीन बांधकामाची देयके अदा केली िाणार

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.