Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department Tender

View complete overview of Maha PWD Tender

Costs

Summary

Construction Of Bridge On Daskhed-vaidkinhi Km. 4/500 Vr-84 Tq. Patoda Dist. Beed

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, xÉMÉ®ú ®úÉäb÷, ¤ÉÒb - 431 122 Visit us on : www.mahapwd.com E-Mail: spbeed.ee@mahapwd.com Phone No. (02442) 224723 VÉÉ.Gò. ÊxÉÊ´ÉnùÉ/1216 ÊnùxÉÆÉEò: 07/05/2019 |ÉÊiÉ, +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¨ÉÆb÷³ý =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù Ê´É¹ÉªÉ :- VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉvnùÒ ¤ÉɤÉiÉ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ GÆò ¤ÉÒb÷-2/ 24 ºÉxÉ 2018-2019. ªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉSÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ Ênù±É䱪ÉÉ ´Éä³ýÉ {ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ ´É®ú |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +É{ÉhÉÉEòbä÷ {ÉÉ`ö´ÉiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ Ê½þ Ê´ÉxÉÆiÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ :- <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ´Éä³ýÉ {ÉjÉEò EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2 ¤ÉÒb÷÷ |ÉiÉ. ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ={ÉʴɦÉÉMÉ +ɹ]õÒ÷÷/{ÉÉ]õÉänùÉ/ʶɯû®ú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ näù´ÉÖxÉ ºÉÖÊSÉiÉ EòúhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, VÉÉʽþ®úÉiÉÒiÉÒ±É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉi´É®ú EòɪÉḈ ÉɽþÒ Eò®úÉ´ÉÒ. ºÉÉä¤ÉiÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉiÉ |ÉiÉ. ÊSÉjÉ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉÆxÉÉ näù>ðxÉ ºÉÖÊSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉnù®ú EòɨÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú xÉEòɶÉä <ÇiªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò¯ûxÉ |ÉEò±{É ¶ÉÉJÉäiÉ tÉ´ÉäiÉ. |ÉiÉ. iÉÉÆÊjÉEò ¶ÉÉJÉÉ <Ç̈ ÉÉ®úiÉ-1/®úºiÉä-2 ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ Gò.2, ¤ÉÒb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºiÉ´É |ÉiÉ. xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉÉäbÇ÷´É®ú ÊbÆ÷Eò´ÉhÉäºÉÉ`öÒ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, xÉMÉ®ú ®úÉäb÷, ¤ÉÒb÷ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò ¤ÉÒb÷-2/24 ºÉxÉ 2018-2019 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ, ʴɦÉÉMÉ Gò.2, ¤ÉÒb÷ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¤É-1 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú https://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ Gò.2, ¤ÉÒb÷ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ ´É κ´ÉEÞòiÉÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 07/05/2019 iÉä 21/05/2019 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ®úɽþÒ±É. ´É ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ÊnùxÉÉÆEò 23/05/2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÖxÉ {ÉÖfäø ®úɽþÒ±É.. +Æ. Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ ¯û <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ {ÉɴɺÉɳýªÉɺɽþ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 1 (+) ®úɨɨÉÉ-211 iÉä ¤ÉÒb÷ {ÉɱɴÉhÉ xÉÉMÉZÉ®úÒ ¤ÉäxɺÉÖ®ú ¦ÉɪÉɳýÉ ´ÉètÊEòx½þÒ {ÉÉSÉäMÉÉǼ É {ÉÉSÉÆOÉÒ ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-31 ÊEò.¨ÉÒ. 23/00 iÉä 26/640 (¤É) ½þÉiÉÉä±ÉÉ {ÉÉ]õºÉ®úÉ ¡òÉ]õÉ iÉä MÉʽþxÉÒxÉÉlÉMÉb÷ ËSÉSÉÉä±ÉÒ ¨ÉÖMÉMÉÉǼ É ºÉÉèiÉÉb÷É ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-5 ÊEò.¨ÉÒ. 12/00 iÉä 16/00 ¨ÉvªÉä ʴɶÉä¹É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.{ÉÉ]õÉänùÉ ÊVÉ.¤ÉÒb÷ 2,37,80,309/- 1,50,000/- 12 ¨É½þÒxÉä ¤É-1/ °ü. 2360/- xÉÉånùhÉÒ +ɴɶªÉEò xÉɽþÒ 2 nùɺÉJÉäb÷-´ÉètÊEòx½þÒ ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 4/500 OÉɨÉÉ-84 ¨ÉvªÉä {ÉÖ±ÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä iÉÉ.{ÉÉ]õÉänùÉ ÊVÉ.¤ÉÒb÷ 99,36,595/- 99,400/- 12 ¨É½þÒxÉä ¤É-1/ °ü. 1180/- ´ÉMÉÇ-4 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 3 xªÉɪÉÉ±ÉªÉ <¨ÉÉ®úiÉ +ɹ]õÒ ªÉälÉä ´ÉÖ±ÉxÉä®äú¤É±É Ê´É]õxÉäºÉ Êb÷{ÉÉäZÉÒ¶ÉxÉ ºÉä]Æõ®ú, ¤Éì®úÒ+®ú £òÒ EòÉä]Çõ, EòÉä]õ ¯û¨ºÉ ´É ]õÉìªÉ±Éä]õ ¤±ÉÉìEòSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉÅä iÉÉ +ɹ]õÒ ÊVÉ ¤ÉÒb÷ 43,17,454/- 43,200/- 6 ¨É½þÒxÉä ¤É-1/ °ü. 590/- ´ÉMÉÇ-5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É .<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ :- ÊnùxÉÉÆEò 07/05/2019 iÉä 21/05/2019 ®úÉäVÉÒ 18.55 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉÖ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEò ÊnùxÉÉÆEò EÂòÉ¨É Gò.1 :- ÊnùxÉÉÆEò 15/05/2019 ®úÉäVÉÒ 15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉÖ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEòÒSÉä Ê`öEòÉhÉò :- +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¨ÉÆb÷³ý, =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù ªÉÉÆSªÉÉ nùɱÉxÉÉiÉ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä :- ÊnùxÉÉÆEò 23/05/2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.