Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha AMC Tender

Municipal Corporation - AMC Tender

1000+ Views | 250+ Downloaded
 • Opening Date

  29 May 2019

 • Closing Date

  07 Jun 2019

 • Tender Amount

  ₹ 23,93,064

Costs

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Hire Of Jcb/pocklain/tipper And Tractor Etc. Vehicles And Machinery For Nalasafai Work In Zone -2

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
7 DAY

\,t; s*idr-f,rq sfridrndrq (qiffifu:rror) \r ?5'F[lzl ;IltI FTF'IEI TJTflr : gtq ffi-2 Giilrfd;TIe Hrwqrr{ o'rqrc{re cilq*ro, ryrn-gft/ qrsi (frftfr/ffiqlfrqv*ffi) lM Tsdr o,-{d. : r{;,Nks*-^ ,\+ Nalasafai- Zone -22019 '1 tu trE E PF',6 gEFrd9 E = U = lz eH -'R6. tsItr[rL rleLJhIJvE/s40 It;E = p Lhr9 F r tr- ?a 4A ' ,t- =lr" E T E I t= b lir /d tr]; n t nov h--b s.L 4l [o l.] = i fl E r- E F Iv E triE Y fiV W h/F O IpE F E rp =lrnr).E*- fi- E rtr, ly ?/o R E E 'dg I.,6 -P " 36 liJ tr E ls F fo t l\) co I OOOco<- r-F E E l1,} h/ I oosN E l** H uln r19 H E E " ItEE E E E E L^ l^\lU ro-lo6F h T *E 'E E E 'tr -JS wl-c lc E E E E ,H hi ts IIIIIIIIIIIIIII hID ,tolularJ .EILdteFbMpf.)tr/ouCIIIIIIIIIIIIEItr&EPtlsIEFhJ&E6.leFEfs15&L,v/lt)qAIUL tsF t; tr, tP rr' b r" t)iE 'h, It t" . ttr E P hllPts A I: rlE lo E IU f+6 h-) L tt f lv) hll qF IP teF iptr=iJ hJ tE zlo dI t/ll IO b'tr .wrl-t9 cn .lwcf) n-q h: T f +dvv b. l: r-@ .trri rr' U N tll ,.IUL ll./ O ) El? ru h- 'hlts + mlt) F _ n L?=-n:,-itr 5, E P ion ItJ .l-: n ):, P IU rfr f/ Lrf,J F , L ir lr) lv .r Et'a 4a bP !J A lvli E C ) F d pE . .4f C 6 t, ao t): H ll , !e lv ^ -6 F -tv .ziE -< - a-A > t ti -- tJ LL IoJY P qE U : trp ldtfr tr- l9 t; F rrlu hl L lr cO - ltl! lr._ .- lu p.LFL? IU I^ LL 4J lv 4.F 6\ ,dF-I(fc)6 vlotu.tItE NN I()oNI,ECBq(6z e/6\oc, + -f+) 6/xFEFElE h/tolo .pEc0lsF d9 ^H l-ts bre^F b'E t- hr lb \-/ h,tY)lo .pd#(r)R$s ,A ryS / €,i,,t. (€( -J\ .- \F \ \.}4iE r -4j lolrIJtrLt$ .- erttrnqrqT6mqvqrfd{-oletstrrqrq ; (qiBr+r fuTn) : :. q'Iqd qiq : slq m'-z sid.lf, 6 ffiq{{Fr$ fl-qr$re ry Iiag[5dt I qr€-i (qffi7ffi</ftqqfiml) lM gr{dr otq. fttr{r er8 q'srff : --: q-Em,T{qTfr-fi-r si}flnqrc t fren@T qRRrETqd E?IE-@T eqln}i 01) qr.sir-9ffi i 'do-i 3r-d.i-d qla qmqET{ @-[flel& 1 qfuq-a11 orarqttgrfr , (-q1"rff ffi7orrv< dg nf,dr) enew-oAgn< ffifriqHq7pq-q7f€q/ sTI op1rfi /q6i frr11qfi;rcqs151 q-$16 gqqaTergqm€q ftfuEr q-rTfr-a 3Gd' ''', o2)qsgfi 4rard-<Tqrs qC aftqil gt-{-z qi-all elTaeTr uETU\ i5{ ftd-@] s}"q-z : Efia orq o-qd cier"r+T{f, ertt. : i : os) rirrrgfl{rfl (qra ql-q/{'t qar, grwft frqiq- ftE-i qc r5q o-{lclT dr')-d' , 04) ftfuqtnrorg q-itT-zr1-",t {ffi-q v.q$ z+oool- ffiq (www.mahatenders.gov'in. ' qI Me #',rgql @{rfi dr')-d, s1-fi fffr frEt q}qa EtsIfi dpif,' , 05) qyrd frH.qpTl{fi-t-s 2 t& sqTq Sqfl 5{rq.r {fiD-q l[rt 48000/- +1sqr ' Hfiq-T-q]aT # *-.** frqi-s grE /d-r.Irffi e-{lclT dl'if,. . , 06) tiare-<nri qffi dl=lg6 *tY fdEq Yq{ "*ry s?qq 3iltelf,rc.Hg '; - -' .rn rarlqrg qftqil qi*" srmfi A-g, q*a arfl TqrFrfl o-sq q"A trl.rfrd' , q t-q-or -i* dtlgqdi q-GrrKI eldi E i-d. ilsq o16 qmqq'fi orq oIfr , Tfi, # gu ei-q-diq-r q arrl g.i g-rcdl] ffi E.rqlB-a @Tgq tqf,r {n-qd . qls"\ dq=ffi]-go {rtrf,. , oz; ulq ffd q-d qffilqreqr dd$-A siltfqqfi QITET) 31TrE3n fueiq,: 'Eg{qE-A? qrfiffio-d qr6q qrf,Eu-qrqT q{fl-fl {.qrfr o.l.Kqf ffi qlE-ql , e-t-q{.ffi qrce{f, 3rB. i_t or) qffilqraqfql 3ilrEnfl frtE-r {f,{ gfrsn sretrfl tul qrqfl e}qr-qr otffis: ' ci-{reqt{ q-ffi qGil.fEf{ Trtrd. elq qEql oTqtdq 9til6f(N {L6"[{ qr-fr' i . OO; qffi/q-6-i ir-twfl srd oq e-drc-qi{ri @'fra ud$-f, ald qi}"ifl q qj.Bd '. --' ft*, "#. Ad} *".ra q qqlfi g1-T qRFrfifr 4-{ drsrd qtN€rl o-iTfr , --r,tf,. .ffi ,-frfrq vqg f 500/- e-ritt fr"6t3 silcp1gu-i1rd i{-d Nalasafai- Zorc -22019 l I '2 . t0) uo*r* gs-qrcT e-fuHiqnTqd qorfi 9.00 qrcr-dT e-{T-ft ar,td. q)q-u,-i a ' qrfuqR erfr qa f,drqq -* "# "ri" q-{g riEiEfi-d qId 3Tftri-dT qi-fr qEETil j H$i-;J-o,a qEr$qla qrrrBnqrn 31T@]q rirarc-q1<lq qffi7 q.IE-i gifr"qlfr qflaTI o-{d afi-f,' . , 1 1) qrf,f,ql-d-tr/{q-zs-q', qffi qIE=nfl ETTqTt Eqq q qv-d {irrTfr qd edtq-{ ldoTlqrg-d.ir+rrEnmT-{IqI-".i".(fr-q({.".ia'ffifrfuqTffi o.qr{€( qiElol. ; , 12)qffi /u.,.-i fip-{ gcqer s+rf,e-+q @Iq Es T@r qrql i orq qit wt<-at , ororqefi sqrn\ fl{trf,i-ft +q';; ig, riGifi-f, u,d-erp.;u, o-gq eqTFra *", tt e-r-{-firqq qfif,' , 1s) qffi 7oruqsrt "$" ! a .t0 dltr oA euTfa o-rq qd

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.