Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Local Self Government Department Tender

View complete overview of Kerala LSGD Tender

Costs

Summary

Mazhuvannoor Panchayath -checkdam At Kuttiyelithodu In Palachuvadu Palathali Road

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY

{Ia \¼À t{]mP-IvSnsâ t]cv Dt±i AS-¦Â XpI \nc-X-{Zhyw sS­À ^o {]hÀ¯nbpsS Imemh[n Icm-dp-Im-csâ Ivfmkv C sS­À 1 കു ുനാ പ ായ ് വാ -17 െവ ി ി േമാറ ാല-പനേ ലി ാഴം േതാ -തടയണ 446222.25 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 2 മഴുവ ൂർ പ ായ ് വാർ 9 െച ായി ാഴം തടയണ നിർ ാണം 446023.62 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 3 മഴുവ ൂർ പ ായ ് വാർ 5 െനലാ പാല വ പാല ാലി േറാഡിൽ കു ിേയലിേ ാടിൽ തടയണ 445663.62 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 4 MLASDF 2018-19 മുരിയമംഗലം-പ ി ാ ് ലി ് േറാ വാർ ന ർ 9 -തിരുവാണിയൂർ ഗാമ പ ായ ് 1604702.83 45000 2500 +GST 6 മാസം A, B,C,D 5 മഴുവ ൂർ പ ായ ് വാർ 14 കട നാ - െപരുമത പാടേശഖര ിൽ പാലം 713745.85 20000 1600 +GST 6 മാസം A, B,C,D 6 കടയിരു സി എ ് സി യിൽ ഫാർമസി േ ാർ ംബിം ,ൈടലി , റാ ് കൺ ട ൻ 617021.00 17300 6 മാസം A, B,C,D 7 ഐ രനാ പ ായ ് -പാേ ാ എ .സി വനിതാേ മ േക ം പൂർ ീകരണം 647543.24 18200 1300 +GST 6 മാസം A, B,C,D C-þZÀLm-kv ]cky-w BZ-y-L«w t^mdw Hm¬sse-\mbn e`n-¡p¶ XobXn þ04.09.2019 apX 19.09.2019, 5 pm hsc, kzoI-cn-¡p-¶Xv þ 19.09.2019, 5 pm hsc, Xpd¡p¶Xv þ25.09.2019 2.00 Pm hShp-tIm-Sv t»m-¡v ]©m-b¯v - ]²Xn-bnÂs¸-Sp¯n 2019--- 20 km-¼¯n-I hÀj¯n- AwKo-I-cn-¨n-«p-ffXpw s]mXp-a-cm-a¯v ]Wn-IÄ Gsä-Sp¯v \S-¯p-hm³ AwKoIm-c-ap-ff/tbmKy-X-bp-ff Icm-dp-Im-cn \n¶pw C.sS­À/ do C.sS­À/ മാന ൽ െടൻഡർ aptJ\ ZÀLm-kp- IÄ £Wn-¨p-sIm-f-fp-¶p. 1300+GST 02/AE/VBP/2019-20 Xnb-Xn: 31.08.2019 tIcf kÀ¡mÀ ]{´­mw ]©-h-Õc ]²Xn 2019 - 2020 hShp-tIm-Sv t»m-¡v ]©m-b¯v ZÀLm-kn DÄs¸-Sp-̄ n-bn-«p-ff {]hr-̄ n-I-fpsS hnh-cWw 8 പ ികജാതി വികസന ഓഫീസി മുകളിെല ഹാൾ ഇല ടിഫിേ ഷൻ , ംബിം പവൃ ികൾ 117014.61 3300 500 +GST 6 മാസം A, B,C,D 9 പൂ ൃ പ ായ ് - ത ാനിമ ം 3 െസ േകാളനി ടാ ് പുനരു ാരണം 235501.39 6600 500 +GST 6 മാസം A, B,C,D 10 ഗവ. എ ്.എ .എ പഴേ ാ ം കൂൾ െ ഗൗ ിൽ േടാ ല ് േ ാ ്, െഡ ിം റൂം, വാ ർ ടാ ് 436241.84 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 11 എട ാടി ര േകാളനി വികസനം 440704.3 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 12 വടവുേകാ പു കു◌ുരി അത ാ ്താഴം േപ ാല ാഴം േതാ ചീ ് നിർ ാണം 445787.74 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 13 ഐ രനാ പ ായ ് - കടമ ം എ .സി വനിത െതാഴിൽ പരിശീലന േക ം 365421.82 10300 800 +GST 6 മാസം A, B,C,D 14 െവ ി ി വായനശാല ് മുകളിൽ വനിതാ വ വസായ േക ം 446195.15 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 15 ഐ രനാ പ ായ ് - മാളി ുടി േകാളനി നവീകരണം 445185.45 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 16 ഐ രനാ പ ായ ് -നടെക ി എ .സി േകാളനി സമഗ വികസനം 446426.03 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 17 ഭി േശഷി ാരായ കു ികൾ ് പരിശീലനം നൽകു തി ബി.ആർ സിയിൽ പരിശീലന േക ം 684489.37 19200 1600 +GST 6 മാസം A, B,C,D മാന ൽ െടൻഡർ (ഇെല ടി ൽ പവൃ ികൾ) 18 KP-PR-CSR 2018-19 വടവുേകാ സി എ ് സി യിൽ െക ിട നിർ ാണം -ഇെല ടി ൽ പവൃ ികൾ 245000 6200 500 +GST 6 മാസം A, B,C,D 19 പ ികജാതി വികസന ഓഫീസി മുകളിെല ഹാൾ ഇല ടിഫിേ ഷൻ , ംബിം പവൃ ികൾ - ഇെല ടി ൽ പവൃ ികൾ 150000 3750 500 +GST 6 മാസം A, B,C,D റീ െടൻഡർ 20 പഴമല േകാളനി േറാ റീടാറിം , സംര ണഭി ി െക ൽ 443024 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 21 വടവുേകാ പു ൻകുരി വാ൪ -6 െകാല ടി -പു ൻകുരി േറാ റീ ടാറിം 445355 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D 22 ഓലി ാറ - ചാ൪ ാ ൽ എ .സി േകാളനി േറാ റീ ടാറിം 445743 12500 1000 +GST 6 മാസം A, B,C,D \n_-Ô-\-IÄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Icm-dp-Im-c³ tdmUv {]hr-¯n-IÄ¡v th­n hm§n-¡p¶ _näp-an³, Emulsion F¶n-h-bpsS _n Hm^o-kn kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv. F{Kn- aâv {]Im-c-ap-ff XpI-bm-bn-cn¡pw A\p-h-Zn¡p¶Xv. tdmUv \nÀ½mW {]-hr-¯n-I-fpsS core FSp-¡p-¶-Xn\v Af-sh-Sp-¡-en\v tijw tdmUv ]qÀÆ-Øn-Xn-bn-em-¡p-¶-Xn\pw Bh-i-y-amb \S-]-Sn- IÄ Icm-dp-Im-c³ kzo-I-cn-t¡-­-Xm-Wv. kmt¦-Xn-Im-\p-aXn e`n¨ BsI FÌn-taäv XpI-bn A[n-I-cn-¡m¯ hn[-w tdäv quote sNt¿-­-XmWv. sFäw tdäv sS­À {]Im-c-amWv sS­À kaÀ¸n-t¡-­-Xv. ജി എ ടി cPnkvt{Sj³ ജി എ ടി Un¸mÀ«psaân \n¶pw FSp¯ncn¡Ww. {]hr-¯n-IÄ kw_-Ôn-¨p-ff IqSp-X hnh-c-§Ä “etenders.kerala.gov.in” F¶ sh_v sskän \n¶pw, Akn-Ìâv FIvkn-Iyp-«ohv F©n-\o-b-dpsS Hm^o-kn \n¶pw e`-y-am-Wv. GsX-¦nepw Imc-W-h-im sS­À Xpd-¡p¶ Znhkw Ah-[n-bmbn {]Jym-]n-¨m ASp¯ {]hr¯n Znhkw ZÀLm-kp-IÄ lmP-cp-ff Icm-dp-Im-cpsS km¶n-[-y-¯n Xpd-¡p-¶-XmWv. \nehn-ep-ff tIcf PWD am\p-h {]Imcapff N«-§Ä¡v ]pd-

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.