Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited Tender

View complete overview of Karnataka Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited Tender

Costs

Summary

Tender For Milk And Milk Product Distribution Route Konchadi + Evening B

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2yw6Ua6

1 zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÀPÁj ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ MPÀÆÌl ¤., PÀÄ®±ÉÃRgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 575005 £ÀA:zÀPÀºÁM:±ÉÃ. ªÀÄvÀÄÛ vÁA: 4223 :2019-20 ¢£ÁAPÀ: 28-08-2019 :mÉAqÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉ: MPÀÆÌlzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ QëÃgÀ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ºÁ°£À ¥ÀÄr ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À MzÀV À̧®Ä zÉéöʪÁ¶ðPÀ UÀÄwÛUÉ £ÀqȨ́ À®Ä ªÁºÀ£À MzÀV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉæöʪÁ¶ðPÀ UÀÄwÛUÉ £É̄ ÉAiÀÄ°è ¥Á®ðgï £ÀqȨ́ À®Ä mÉAqÀgÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, D À̧QÛAiÀÄļÀî ªÁºÀ£À UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ©qï ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ¯ï ªÉ̈ ï Ȩ́Êmï www.eproc.karnataka.gov.in. ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß qË£ï É̄ÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-2019 gÀ À̧AeÉ 04 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ À̧°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-09- 2019 É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ, vÁAwæPÀ mÉAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 20-09-2019 gÀ É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁtÂdå mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ À̧̈ sÁAUÀt, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ºÁ®Ä MPÀÆÌl, PÀÄ®±ÉÃRgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-5 E°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è À̧A¥ÀQð À̧§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt À̧ASÉå: 0824-2230042. 1. ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀð PÀæ. À̧A. ªÀiÁUÀðzÀ À̧AQë¥ÀÛ «ªÀgÀ ¢£ÀªÀ» Q.«ÄÃ. ªÁºÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåð (l£ï) ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt (gÀÆ.) UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÃj¬ÄAzÀ 1. EvÀgÉ MPÀÆÌl/zÉêÀ̧ ÁÜ£ÀUÀ½UÉ /r¥ÉÆÃUÀ½UÉ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÃj¬ÄAzÀ - ²ªÀªÉÆUÀÎ, ºÁ¸À£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, G¥ÀÆàgÀÄ qÉÃj, ºÀħâ½î, UÀÄ®âUÀð, §¼Áîj, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, PÉÆïÁgÀ, ªÀÄAqÀå, zsÁgÀªÁqÀ, É̈¼ÀUÁA, zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ zÉêÀ̧ ÁÜ£À, ¸ÀħæºÀätå zÉêÀ̧ ÁÜ£À, PÀnÃ®Ä zÉêÀ̧ ÁÜ£À, ) ¥Àæw næ¥ïUÉ 6 l£ï 1,60,000 01.10.2019 2. É̈¼ÀÛAUÀr 115.2 6 1,60,000 01.11.2019 3. ¸ÀÄgÀvÀ̯ï 59.8 6 1,60,000 01.11.2019 4. LrAiÀÄ¯ï ¥Àæw næ¥ïUÉ 3 1,00,000 01.11.2019 5. eÉ¥ÀÄà + ¸ÀAeÉ Dgï 32.9 + 42.5 6 1,60,000 01.11.2019 6. É̈¼ÁîgÉ 179.4 6 1,60,000 01.11.2019 7. PÀ¢æ 27 6 1,60,000 01.11.2019 8. PÉÆAZÁr+¸ÀAeÉ © 34.5+31 4 1,30,000 01.11.2019 9. ¥ÀtA§ÆgÀÄ 66.2 6 1,60,000 01.11.2019 10. ªÀÄqÀAvÁågÀÄ 148 6 1,60,000 01.11.2019 11. ªÀÄAd£Ár 65.1 6 1,60,000 01.11.2019 12. ªÉÃtÆgÀÄ 142.9 8 1,60,000 01.11.2019 13. £É̄ Áår 162 6 1,60,000 01.11.2019 2 14. ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ 96 6 1,60,000 01.11.2019 GqÀĦ(G¥ÀÆàgÀÄ) qÉÃj¬ÄAzÀ 1. GqÀĦ qÉÃj ATM (Insulated) PÀæ«Ä¹zÀ zÀÆgÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è 1.5 30,000 01.10.2019 2. GqÀĦ + ¸ÀAeÉ-7 62+52 4 1,30,000 01.10.2019 3. ¥ÀPÀð¼À + ¸ÀAeÉ10 38+47+38 3 1,00,000 01.10.2019 2. QëÃgÀ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ: PÀæ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 1. QëÃgÀ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ¤AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqÀ©zÉæ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÁ°£À ºÀÄr ¸ÀgÀ§gÁdÄ 2 l£ï 20,000 01.10.2019 2. QëÃgÀ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ̈ ɼÀÛAUÀr¬ÄAzÀ ̈ ɼÀÛAsUÀr vÁ®ÆQ£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÁ°£À ºÀÄr ¸ÀgÀ§gÁdÄ 2 l£ï 20,000 01.10.2019 3. QëÃgÀ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr §AmÁé¼À¢AzÀ §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÁ°£À ºÀÄr ¸ÀgÀ§gÁdÄ 2 l£ï 20,000 01.10.2019 4. QëÃgÀ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀÄvÀÆÛj¤AzÀ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆQ£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÁ°£À ºÀÄr ¸ÀgÀ§gÁdÄ 2 l£ï 20,000 01.10.2019 5. QëÃgÀ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸ÀļÀå¢AzÀ ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÁ°£À ºÀÄr ¸ÀgÀ§gÁdÄ 2 l£ï 20,000 01.10.2019 3. ¥Á®ðgïUÀ¼ÀÄ :- PÀæ.¸ÀA. ¥Á®ðgï ºÉ¸ÀgÀÄ mÉAqÀgï ¥ÀzÀÝw UÀÄwÛUÉ CªÀ¢ü ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 1. ºÀA¥À£ÀPÀlÖ ¥Á®ðgï E- mÉAqÀgï 3 ªÀµÀð 1,00,000 01.10.2019 2. PÁgï¹ÖçÃmï ¥Á®ðgï E- mÉAqÀgï 3 ªÀµÀð 1,00,000 01.10.2019 1. CfðzÁgÀgÀÄ mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè zÀ̧ ÁÛªÉÃf£À ¥Àæwà ¥ÀÄlUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 2. ¥Àæw ªÀiÁUÀðzÀ mÉAqÀgÀÄ CfðAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁºÀ£ÀªÁgÀÄ J¯Áè zÁR É̄UÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV MAzÉà PDF ¥sÉʯï£À°è ®UÀwÛ¹gÀ̈ ÉÃPÀÄ. 3. J¯Áè ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®ðgïUÀ½UÉ gÀÆ. 10,000/- UÀ¼À£ÀÄß E.JA.rAiÀÄ£ÀÄß E-¥ÉêÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 4. mÉAqÀgÀÄ À̧°ȩ̀ ÀĪÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄwÛUÉUÉ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 5. ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ 10 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ®Ä ºÁUÀÆ 10 jAzÀ 12 ªÀµÀðzÉƼÀV£À RTO Fitness Certificate EgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.